Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Konkurrence: Kommissionen indleder en undersøgelse af den tyske netoperatør TenneT vedrørende begrænsning af elkapaciteten ved den dansk-tyske grænse

Bruxelles, den 19. marts 2018

Europa-Kommissionen har indledt en formel undersøgelse af, om den tyske netoperatør TenneT's begrænsning af kapacitet fra Jylland til Tyskland er i strid med EU's konkurrenceregler. Kommissionen og TenneT fører konstruktive drøftelser om eventuelle tilsagn til at afhjælpe konkurrenceproblemerne.

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: "Energien bør flyde frit i Europa, så den elektricitet, der produceres af en vindmølle i et land, kan nå ud til forbrugerne i et andet. Undersøgelsen af TenneT er et led i vores indsats for at sikre, at elnetoperatører ikke forhindrer elektricitet i at strømme frit mellem medlemsstaterne til skade for de europæiske energiforbrugere. For at nå vores overordnede mål om et velfungerende, bæredygtigt og konkurrencepræget energimarked er det afgørende, at elforbindelserne forbliver åbne for grænseoverskridende handel".

TenneT TSO GmbH ("TenneT") er den største af de fire tyske transmissionssystemoperatører, som forvalter højspændingsnettet i Tyskland. Transmissionssystemoperatører transporterer elektricitet fra produktionsanlæggene til store industrielle energiforbrugere og regionale og lokale distributionsoperatører, som på deres side leverer elektricitet til husholdninger og andre mindre industrielle forbrugere.

Kommissionen vil foretage en nærmere undersøgelse af indikationerne af, at TenneT reducerer den transmissionskapacitet, der er tilgængelig på elforbindelsen ved grænsen mellem Jylland og Tyskland.

Hvis dette viser sig at være tilfældet, kan det udgøre en overtrædelse af EU's konkurrenceregler, og nærmere bestemt af reglerne for misbrug af en dominerende stilling (artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), da der vil være tale om diskrimination over for ikke-tyske elproducenter og dermed om segmentering af det indre marked for energi.

Kommissionen har i dag sendt sin foreløbige vurdering til TenneT, hvori den redegør nærmere for sine konkurrencemæssige betænkeligheder. Kommissionen og TenneT fører konstruktive drøftelser om udarbejdelsen af et sæt tilsagn, der kan fjerne disse betænkeligheder. Sådanne tilsagn vil skulle sikre markedet fuld adgang til den maksimale kapacitet på elforbindelsen mellem Jylland og Tyskland og samtidig garantere sikkerheden i det tyske højspændingsnet.

Kommissionens indledning af en formel undersøgelse foregriber ikke resultatet heraf.

 

Baggrund

TenneT TSO GmbH's højspændingsnet strækker sig tværs gennem Tyskland, fra Schleswig-Holstein i nord til Bayern i sydøst. TenneT TSO GmbH er et helejet datterselskab af det nederlandske selskab TenneT Holding B.V., der også udøver fuld kontrol over TenneT TSO B.V., som forvalter højspændingsnettet i Nederlandene.

Den elektricitet, der transporteres via transmissionsnettet, leveres til distributionsnettene samt til store industrielle kunder, som er direkte koblet til transmissionsnettet. Eltransmissionsnettene er indbyrdes forbundne, og derfor forvalter transmissionssystemoperatørerne også sammenkoblingerne til andre net.

Kommissionen har allerede behandlet spørgsmålet om, hvorvidt begrænsninger af grænseoverskridende kapacitet (import/eksport) er forenelig med EU's konkurrenceregler i sagen om svenske forbindelser. I april 2010 vedtog den en afgørelse om at gøre Svenska Kraftnäts tilsagn bindende.

Undersøgelsen af TenneT understøtter Kommissionens bestræbelser på at få bugt med den systematiske begrænsning af grænseoverskridende kapacitet i elforbindelserne i EU. Kommissionen har foreslået en opdatering af elforordningen som led i pakken om "ren energi til alle europæere", der er til forhandling i Rådet og Europa-Parlamentet. Den ønsker bl.a. at forbedre reglerne om grænseoverskridende kapacitet for at maksimere den tilgængelige kapacitet og sikre, at transmissionssystemoperatørerne ikke unødigt begrænser omfanget af grænseoverskridende kapacitet.

 

Sagsforløb

Artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde indeholder et forbud mod misbrug af en dominerende stilling, som kan påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. Denne bestemmelse gennemføres ved Rådets forordning (EF) nr. 1/2003, som kan anvendes af Kommissionen såvel som af EU-medlemsstaternes nationale konkurrencemyndigheder.

I henhold til artikel 11, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1/2003 mister medlemsstaternes konkurrencemyndigheder deres kompetence til at anvende EU's konkurrenceregler, når Kommissionen indleder en procedure i den pågældende sag. I henhold til forordningens artikel 16, stk. 1, kan de nationale domstole ikke træffe afgørelser, der er i strid med den afgørelse, som Kommissionen måtte træffe i sager, den har indledt.

Der er ingen lovbestemt frist for, hvornår en undersøgelse af konkurrenceforhold skal være afsluttet. Undersøgelsens varighed afhænger af en række faktorer, bl.a. sagens kompleksitet, virksomhedernes samarbejde med Kommissionen og udøvelsen af retten til forsvar.

Der vil kunne hentes yderligere oplysninger om sagen i det offentlige sagsregister på Kommissionens konkurrencewebsted under sagsnummer AT.40461.

IP/18/2122

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar