Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Beskattning av den digitala ekonomin: Kommissionen föreslår nya åtgärder för att alla företag ska betala rättvis skatt i EU

Bryssel den 21 mars 2018

Beskattning av den digitala ekonomin: Kommissionen föreslår nya åtgärder för att alla företag ska betala rättvis skatt i EU

EU-kommissionen har i dag föreslagit nya bestämmelser för att digital affärsverksamhet beskattas på ett rättvist och tillväxtvänligt sätt i EU. Åtgärderna skulle göra EU till en global ledare i utformningen av skatteregler som är lämpade för den moderna ekonomin och den digitala tidsåldern.

De senaste årens snabba växande digitala företag, exempelvis i form av sociala medier och delningsplattformar samt innehållstjänster online, har betytt mycket för den ekonomiska tillväxten i EU. Men nuvarande skatteregler är inte utformade för företag som är globala, virtuella eller har liten eller ingen fysisk närvaro. Ändringen har varit dramatisk: 9 av världens 20 största företag mätt i börsvärde är nu digitala, jämfört med 1 av 20 för tio år sedan. Utmaningen är att dra största möjliga nytta av denna utveckling, samtidigt som digitala företag också får betala en skälig andel i skatt. Om de inte gör det kan det kraftigt äventyra medlemsstaternas offentliga intäkter: digitala företag betalar i dag en genomsnittlig effektiv skattesats som är hälften så stor som den inom den traditionella EU-ekonomin.

Bakgrunden till dagens förslag är att medlemsstaterna söker permanenta och varaktiga lösningar för få företagen att betala en skälig andel i skatt för sina nätverksamheter, vilket EU:s ledare brådskande efterlyste i oktober 2017. Vinster från lukrativa verksamheter, exempelvis försäljning av data och innehåll som är användargenererat, fångas inte in av dagens skatteregler. Medlemsstaterna börjar nu att söka efter snabba unilaterala lösningar för att beskatta digitala verksamheter, vilket leder till en rättslig djungel och skattemässig osäkerhet för företagen. En samordnad modell är det enda sättet att se till att den digitala ekonomin beskattas på ett rättvist, hållbart och tillväxtfrämjande vis.

De två separata lagstiftningsförslag som kommissionen lägger fram i dag kommer att leda till en rättvisare beskattning av digital verksamhet i EU:

  • Tanken med det första initiativet är att reformera reglerna för bolagsbeskattning så att vinster redovisas och beskattas i det land där företagen har betydande interaktion med användarna via digitala kanaler. Det är den långsiktiga lösning som kommissionen föredrar.
  • Det andra förslaget bygger på flera medlemsstaters önskemål om en tillfällig skatt som omfattar de viktigaste digitala verksamheterna som i dag helt och hållet undgår beskattning i EU.

Detta paket innehåller en konsekvent EU-modell till ett skattesystem för den digitala ekonomin som stöttar den digitala inre marknaden och som kommer att bli underlag för internationella diskussioner, vars syfte är att komma till rätta med problemet på global nivå.

Följande uttalande kommer från Valdis Dombrovskis, vice ordföranden med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter: ”Digitaliseringen ger otaliga fördelar och möjligheter. Men kräver också justeringar av våra invanda regler och system. Vi skulle föredra regler som antas på global nivå, bland annat genom OECD. Men de stora obeskattade vinstbeloppen som vi ser i dag är inte acceptabla. Vi måste snarast anpassa våra skatteregler till 2000-talet och införa en ny övergripande och lösning som håller i ett framtidsperspektiv.”

Pierre Moscovici, kommissionär med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullunionen, tillägger: ”Den digitala ekonomin skapar stora möjligheter för Europa och Europa är en enorm källa till inkomster för digitala företag. Men denna win-win-situation är rättsligt och beskattningsmässigt knivig. Våra regler från tiden före internet tillåter inte medlemsstaterna att beskatta digitala företag som bedriver verksamhet inom EU när de har liten eller ingen fysisk närvaro här. Detta utgör ett växande svart hål för medlemsstaterna eftersom skattebasen håller på att gröpas ur. Det är skälet till att vi för fram en ny rättslig standard och en tillfällig skatt på digitala verksamheter.”

Förslag 1: En gemensam reform av EU:s regelverk för bolagsbeskattning av digitala verksamheter

Förslaget skulle göra det möjligt för medlemsstaterna att beskatta vinster som genereras på deras territorium, även om företaget inte har någon fysisk närvaro där. De nya reglerna skulle innebära att internetföretag bidrar till de offentliga finanserna i samma utsträckning som traditionella, fysiska företag.

En digital plattform ska anses ha beskattningsbar ”digital närvaro” eller ett virtuellt fast driftsställe i en medlemsstat om den uppfyller ett av följande kriterier:

- De årliga inkomsterna överstiger (en tröskel på) 7 miljoner euro i en medlemsstat

- Den har fler än 100 000 användare i en medlemsstat under ett beskattningsår

- Över 3000 affärsavtal eller konton för digitala tjänster skapas mellan företaget och användare av plattformen under ett beskattningsår.

De nya reglerna innebär också en förändring av hur vinsterna fördelas mellan medlemsstaterna genom att bättre avspegla det sätt som internetföretagen skapar mervärde på: exempelvis, beroende på var användarna finns vid konsumtionstillfället.

Ytterst skapar det nya systemet en faktisk koppling mellan den plats där digitala vinster skapas och där de beskattas. Åtgärden skulle så småningom kunna integreras i den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen – kommissionen har redan kommit med ett initiativ om fördelning av vinster från stora multinationella koncerner som bättre återspeglar den plats där mervärdet skapas.

Förslag 2: En tillfällig skatt på vissa intäkter från digital verksamhet

Verksamheter som i dag i praktiken är obeskattade skulle genom denna tillfälliga skatt omedelbara börja ge medlemsstaterna intäkter. Skatten kan innebära att det går att undvika att en del medlemsstater unilateralt börjar beskatta digital verksamhet, vilket skulle leda till ett lapptäcke av nationella regelverk som skulle kunna skada den inre marknaden.

Till skillnad från en gemensam EU-reform av de bakomliggande skattereglerna skulle denna indirekta skatt vara tillämplig på intäkter som kommer från digitala verksamheter som helt och hållet undgår beskattning enligt nuvarande skatteregler. Systemet ska bara tillämpas tillfälligt fram till dess att den övergripande reformen är genomförd och det har inbyggda mekanismer som minskar risken för dubbelbeskattning.

Skatten kommer att tas ut på intäkter från verksamhet där användarna spelar en viktig roll för att skapa mervärdet – den typ av verksamhet som är svårast att fånga in med nuvarande skatteregler. Det handlar här om intäkter som t.ex.

- skapas vid försäljning av reklam på nätet

- skapas vid digitala intermediära verksamheter som ger användarna möjlighet att interagera med andra användare och som kan underlätta försäljningen av varor och tjänster dem emellan

- skapas vid försäljning av data som genereras från information som användare har lämnat.

Skatteintäkterna uppbärs av den medlemsstat där användarna finns, och ska bara tillämpas på företag med totala årliga globala intäkter på 750 miljoner euro, och med intäkter i EU på 50 miljoner euro. På så sätt kommer mindre nystartade företag och expanderande företag att slippa betala skatten. Uppskattningsvis 5 miljarder euro per år skulle kunna genereras för medlemsstaterna om en skatt på 3 % skulle tas ut.

Nästa steg

Lagförslagen läggs fram för rådet för antagande och för Europaparlamentet för samråd. EU kommer också att aktivt fortsätta att bidra till de globala diskussionerna om en skatt på digitala tjänster i G20 och i OECD, och verka för mer långtgående internationella lösningar.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE om digital beskattning

GD TAXUD:s hemsida om digital beskattning (på engelska)

Factsheet on today's proposals

Videoklipp: Do digital activities need to be taxed?

IP/18/2041

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar