Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Belasting digitale economie: voorstellen van de Commissie om alle internetbedrijven eerlijk te belasten in de EU

Brussel, 21 maart 2018

Belasting digitale economie: voorstellen van de Commissie om alle internetbedrijven eerlijk te belasten in de EU

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om te garanderen dat onlinebedrijven in de EU op een eerlijke en groeivriendelijke manier worden belast. De EU neemt daarmee wereldwijd het voortouw en maakt de belastingwetten klaar voor het digitale tijdperk.

Digitale spelers zoals sociale media, deelplatforms en aanbieders van onlinecontent leveren een enorme bijdrage aan de economische groei in de EU, maar de huidige belastingregels zijn nooit ontworpen voor bedrijven die wereldwijd en online opereren, maar in veel landen hooguit een kleine vestiging hebben, of zelfs helemaal geen. Er is de laatste jaren enorm veel veranderd: 9 bedrijven uit de top-20 op basis van marktkapitalisatie zijn tegenwoordig digitaal, in vergelijking met 1 op de 20 een decennium eerder. Nu is het de uitdaging om die trend optimaal te benutten, maar tegelijkertijd alle digitale bedrijven hun billijk aandeel aan belastingen te laten betalen. Doen ze dat niet, dan lopen de overheidsfinanciën van de EU-landen concreet gevaar: het gemiddelde effectieve belastingtarief van digitale bedrijven is momenteel de helft van dat van bedrijven in de traditionele economie van de EU.

De voorstellen van vandaag komen op een moment dat de lidstaten op zoek zijn naar permanente en duurzame oplossingen om een eerlijk aandeel in belastinginkomsten uit online-activiteiten te genereren. EU-leiders drongen hier in oktober 2017 al op aan. De huidige belastingregels gelden niet voor winsten uit lucratieve activiteiten zoals de verkoop van door gebruikers gegenereerde data en content. Daarom zoeken EU-landen nu elk apart naar snelle oplossingen om digitale activiteiten te belasten, met een juridisch mijnenveld en fiscale onzekerheid voor bedrijven tot gevolg. Een gecoördineerde aanpak is de enige manier om ervoor te zorgen dat de digitale economie op een eerlijke, groeivriendelijke en duurzame manier wordt belast.

De Commissie komt vandaag met twee afzonderlijke wetgevingsvoorstellen die tot een eerlijkere belastingheffing van digitale activiteiten in de EU zullen leiden:

  • met het eerste wil ze de vennootschapsbelastingregels hervormen zodat winsten worden geregistreerd en belast daar waar sprake is van een aanzienlijke interactie tussen bedrijf en gebruiker via digitale kanalen; dit is de langetermijnoplossing waar de Commissie de voorkeur aan geeft;
  • met het tweede voorstel geeft de Commissie gehoor aan de roep van de lidstaten om een tijdelijke oplossing, vooral voor de belangrijkste digitale activiteiten die momenteel helemaal niet worden belast in de EU.

Dit pakket bevat een coherente EU-aanpak voor een belastingstelsel voor de digitale economie, ter versteviging van de digitale eengemaakte markt en als voorschot op de internationale besprekingen die de kwestie op mondiaal niveau moeten oplossen.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter van de Commissie en bevoegd voor de euro en de sociale dialoog: "Digitalisering biedt talloze voordelen en kansen, maar dwingt ons ook om de traditionele regels en stelsels aan te passen. Wij zijn een voorstander van regels die op mondiaal niveau en met de OESO zijn afgesproken, maar het bedrag aan winsten waarover momenteel geen belasting wordt betaald, is onaanvaardbaar. We moeten dringend onze belastingregels de 21e eeuw in loodsen met een nieuwe, complete en toekomstbestendige oplossing."

Pierre Moscovici, EU-commissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane: "De digitale economie biedt volop kansen voor Europa en Europa is een belangrijke bron van inkomsten voor digitale bedrijven. Maar deze win-winsituatie leidt ook tot juridische en fiscale problemen. Met onze regels van vóór het internettijdperk kunnen de EU-landen digitale bedrijven die in hun land actief zijn, niet belasten als ze er geen vestiging van betekenis hebben. Dit is een zwart gat dat alleen maar groter dreigt te worden en de overheidsfinanciën van de EU-landen kan ondermijnen. Daarom komen we met nieuwe wettelijke normen voor digitale activiteiten op lange termijn, en een tijdelijke oplossing."

Voorstel 1: een gemeenschappelijke hervorming van de vennootschapsbelastingregels in de EU voor digitale activiteiten

Met dit voorstel worden de lidstaten in staat gesteld om de winsten te belasten die op hun grondgebied zijn gegenereerd, zelfs als een bedrijf daar niet fysiek aanwezig is. Dankzij de nieuwe regels wordt ervoor gezorgd dat onlinebedrijven net als traditionele "bakstenen" bedrijven aan de overheidsfinanciën bijdragen.

Een digitaal platform wordt geacht een belastbare "digitale aanwezigheid" of een "virtuele vaste inrichting" te hebben in een lidstaat als het aan één van de volgende criteria voldoet:

- de jaarlijkse inkomsten in een lidstaat bedragen meer dan 7 miljoen euro

- er zijn meer dan 100 000 gebruikers in een lidstaat in een belastingjaar

- het bedrijf heeft in een belastingjaar meer dan 3 000 contracten voor onlinediensten met gebruikers afgesloten.

De nieuwe regels veranderen ook de manier waarop winsten aan lidstaten worden toegerekend, zodat het duidelijker wordt hoe bedrijven online hun waarde kunnen creëren, bijvoorbeeld naargelang waar de gebruiker zich op het moment van verbruik bevindt.

Uiteindelijk zorgt het nieuwe stelsel voor een daadwerkelijke band tussen de plaats waar digitale winsten worden gemaakt en waar zij worden belast. De maatregel kan op termijn worden opgenomen in de gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB), het eerdere voorstel van de Commissie om winsten van grote multinationale groepen beter te baseren op de plaats waar de waarde wordt gecreëerd.

Voorstel 2: een voorlopige belasting op bepaalde inkomsten uit digitale activiteiten

Een voorlopige belasting kan ervoor zorgen dat activiteiten die momenteel niet effectief worden belast, onmiddellijk inkomsten voor de lidstaten gaan genereren. Daarnaast voorkomt zo'n maatregel dat bepaalde lidstaten eenzijdig maatregelen nemen, wat zou kunnen leiden tot een lappendeken aan nationale regels die onze eengemaakte markt alleen maar schaden.

Anders dan de gemeenschappelijke hervorming van de fundamentele belastingregels, zou de indirecte belasting alleen gelden voor inkomsten uit bepaalde digitale activiteiten die momenteel geheel buiten het huidige fiscale kader vallen. Zo'n maatregel is en blijft tijdelijk (totdat de alomvattende hervorming is uitgevoerd) en heeft ingebouwde mechanismen om dubbele belastingheffing te vermijden.

Volgens het voorstel worden de activiteiten belast die gebruikers een belangrijke rol geven in de waardecreatie en die het moeilijkst te ondervangen zijn met de huidige belastingregels, zoals inkomsten:

- uit de verkoop van online-advertentieruimte

- uit digitale intermediaire activiteiten waardoor gebruikers met elkaar in contact kunnen komen of elkaar goederen en diensten kunnen verkopen

- uit de verkoop van data die zijn gegenereerd uit informatie die door gebruikers is verstrekt.

De belastingen zouden worden geïnd door de lidstaten waar de gebruikers zich bevinden, en alleen bij bedrijven die jaarlijks wereldwijd minstens 750 miljoen euro en in de EU minstens 50 miljoen euro aan inkomsten hebben. Zo blijven de kleinere beginnende en uitbreidende bedrijven onbelast. Als de belasting wordt toegepast tegen een tarief van 3 %, kan naar schatting jaarlijks 5 miljard euro aan inkomsten worden gegenereerd voor de lidstaten.

Volgende stappen

De wetgevingsvoorstellen zullen ter goedkeuring aan de Raad en voor advies aan het Europees Parlement worden voorgelegd. De EU zal daarnaast actief blijven bijdragen aan de wereldwijde besprekingen over de belasting van de digitale economie binnen de G20/OESO, en ijveren voor ambitieuze internationale oplossingen.

Meer informatie

MEMO over digitale belasting

Website DG TAXUD over digitale belasting

Factsheet over de voorstellen van vandaag

VIDEO: Do digital activities need to be taxed?

IP/18/2041

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar