Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Nodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā — Komisija ierosina jaunus pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi uzņēmumi ES maksā taisnīgu ienākumu nodokli

Briselē, 2018. gada 21. martā

Nodokļu uzlikšana digitālajā ekonomikā — Komisija ierosina jaunus pasākumus, lai nodrošinātu, ka visi uzņēmumi ES maksā taisnīgu ienākumu nodokli

Eiropas Komisija šodien ir ierosinājusi jaunus noteikumus, lai nodrošinātu, ka digitālo uzņēmumu darbība ES tiek aplikta ar nodokli taisnīgi un izaugsmi veicinošā veidā. Šie pasākumi padarīs ES par pasaules līderi nodokļu tiesību aktu, kas piemēroti mūsdienu ekonomikai un digitālajam laikmetam, izstrādē.

Nesenais digitālo uzņēmumu , piemēram, sociālo mediju, sadarbības platformu, tiešsaistes satura nodrošinātāju, uzplaukums ir ievērojami veicinājis ES ekonomikas izaugsmi. Taču pašreizējie nodokļu noteikumi nav paredzēti pasaules mēroga, virtuāliem uzņēmumiem, kuriem ir neliela fiziska klātbūtne vai tādas vispār nav. Izmaiņas ir ļoti tālejošas — patlaban 9 no 20 pasaules lielākajiem uzņēmumiem tirgus kapitalizācijas ziņā ir digitāli, salīdzinot 1 no 20 pirms desmit gadiem. Izaicinājums ir vislabāk izmantot šo tendenci, vienlaikus nodrošinot, ka digitālie uzņēmumi arī taisnīgi maksā savu nodokļu daļu. Pretējā gadījumā pastāv reāls risks dalībvalstu ieņēmumiem: digitālo uzņēmumu vidējā faktiskā nodokļa likme šobrīd ir tikai puse no tās, kāda tā ir tradicionālajā ekonomikā ES.

Šodien iesniegtie priekšlikumi ir atbilde uz dalībvalstu meklējumiem rast pastāvīgus un ilgstošus risinājumus par to, kā nodrošināt taisnīgus nodokļu ieņēmumus no tiešsaistes darbībām, uz ko ES vadītāji aktīvi aicināja 2017. gada oktobrī. Pašreizējos nodokļu noteikumos netiek atspoguļota peļņa no tādiem ienesīgiem pasākumiem kā, piemēram, lietotāju ģenerētu datu un satura pārdošana. Dalībvalstis šobrīd sāk meklēt ātrus, vienpusējus risinājumus, lai digitālās darbības apliktu ar nodokli; tas uzņēmumiem rada juridisku un ar nodokļiem saistītu nenoteiktību. Vienīgais veids, kā nodrošināt to, ka digitālā ekonomika tiek taisnīgi aplikta ar nodokļiem izaugsmi veicinošā un ilgtspējīgā veidā, ir saskaņota pieeja.

Divi dažādi tiesību aktu priekšlikumi, ko šodien ierosinājusi Komisija, nodrošinās taisnīgāku nodokļu uzlikšanu digitālajām darbībām ES:

  • pirmās iniciatīvas mērķis ir reformēt uzņēmumu ienākuma nodokļa noteikumus, lai reģistrētu gūto peļņu un apliktu to ar nodokli, ja ar digitālo kanālu starpniecību notiek ievērojama mijiedarbība starp uzņēmumiem un lietotājiem. Šis ir Komisijas atbalstītais ilgtermiņa risinājums.
  • Otrais priekšlikums ir atbilde uz vairāku dalībvalstu aicinājumiem ieviest pagaidu nodokli par galvenajām digitālajām darbībām, kuras pašlaik ES vispār neapliek ar nodokli.

Šī pakete ietver saskaņotu ES pieeju nodokļu uzlikšanai digitālajā ekonomikā, kas atbalsta vienotu digitālo tirgu un kas iekļausies starptautiskajās diskusijās, kuru mērķis ir risināt šo jautājumu pasaules mērogā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis teica: “Digitalizācija rada neskaitāmas priekšrocības un iespējas. Bet tā arī prasa pielāgot mūsu tradicionālos noteikumus un sistēmas.  Mēs vēlētos noteikumus, par kuriem panākta vienošanās starptautiskā līmenī, tostarp ar ESAO. Tomēr nav pieņemami, ka patlaban liela peļņas daļa netiek aplikta ar nodokļiem vispār. Mums ir steidzami jāpielāgo mūsu nodokļu noteikumi 21. gadsimtam, ieviešot jaunu visaptverošu un nākotnes vajadzībām piemērotu risinājumu.”

Komisārs Pjērs Moskovisī, kas atbild par ekonomikas un finanšu, nodokļu un muitas lietām, piemetināja: “Digitālā ekonomika ir lieliska iespēja Eiropai, un Eiropa piedāvā milzīgas ienākumu iespējas digitālajiem uzņēmumiem. Tomēr šī abpusēji izdevīgā situācija rada juridiskas un fiskālās problēmas. Mūsu “pirms interneta ēras” noteikumi neļauj dalībvalstīm aplikt ar nodokļiem digitālos uzņēmumus, kas darbojas Eiropā, ja tiem šeit ir maza fiziskā klātbūtne vai vispār tās nav. Tas dalībvalstīm kļūst par arvien lielāku “melno caurumu”, jo samazinās nodokļu bāze. Tieši tāpēc mēs piedāvājam jaunus tiesiskos standartus un pagaidu nodokli par digitālajām darbībām. “

1. priekšlikums: Kopīga ES uzņēmumu ienākumu nodokļa noteikumu pārskatīšana attiecībā uz digitālajām darbībām

Šis priekšlikums ļautu dalībvalstīm aplikt ar nodokli peļņu, kas tiek gūta to teritorijā, pat tad, ja uzņēmumam tur nav fiziskas klātbūtnes. Jaunie noteikumi nodrošinātu, ka tiešsaistes uzņēmumi dod ieguldījumu valsts finansēs tādā pašā līmenī kā tradicionālie “fiziskie” uzņēmumi.

Uzskata, ka dalībvalstī digitālai platformai ir ar nodokli apliekama “digitālā klātbūtne” vai “virtuālā pastāvīgā iestāde”, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

— dalībvalstī tās gada ieņēmumi ir vairāk nekā 7 miljoni eiro

— dalībvalstī taksācijas gadā tai ir vairāk nekā 100 000 lietotāju

— ja tāksācijas gadā starp uzņēmumu un lietotāju tai ir vairāk nekā 3000 darījumu līgumu par digitālo pakalpojumu sniegšanu.

Jaunie noteikumi arī mainīs, kā peļņa tiek attiecināta uz dalībvalstīm veidā, kas vislabāk atspoguļotu to, kā uzņēmumi var radīt vērtību tiešsaistē: piemēram, atkarībā no vietas, kur patēriņa laikā atrodas lietotājs.

Visbeidzot, jaunā sistēma nodrošina reālu saikni starp vietu, kur tiek ģenerēta digitālā peļņa, un vietu, kur tā tiek aplikta ar nodokli. Šo pasākumu varētu iekļaut kopējā konsolidētā uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzē (KKUINB) — Komisija jau ir ierosinājusi iniciatīvu par to, kā sadalīt lielu starptautisko uzņēmumu peļņu tādā veidā, kas labāk atspoguļotu vietu, kur tiek radīta vērtība.

2. priekšlikums: Pagaidu nodoklis par konkrētiem ieņēmumiem no digitālās darbības

Šis pagaidu nodoklis nodrošina to, ka darbības, kurām pašlaik netiek piemērots nodoklis, sāktu nekavējoties radīt ieņēmumus dalībvalstīm. Tas arī palīdzētu izvairīties vienpusējiem pasākumiem, ar ko atsevišķas dalībvalstis digitālas darbības apliek ar nodokli, kas novestu pie valstu atšķirīgiem risinājumiem un negatīvi ietekmētu vienoto tirgu.

Pretēji kopējai ES nodokļu noteikumu reformai, šis netiešais nodoklis attiektos uz ieņēmumiem, ko rada atsevišķas digitālas darbības, kuras līdz šim vispār nav apliktas ar nodokļiem. Šī sistēma ir paredzēta tikai kā pagaidu risinājums līdz brīdim, kad tiks īstenota visaptverošā reforma, un tajā ir iestrādāti mehānismi, lai novērstu iespējamo dubulto aplikšanu ar nodokļiem.

Šis nodoklis attieksies uz ieņēmumiem no darbībām, kurās lietotājiem ir būtiska nozīme vērtības radīšanā un kuras ir ļoti grūti sasaistīt ar pašreizējiem nodokļu noteikumiem, piemēram, uz ieņēmumiem:

— no tiešsaistes reklāmas vietas pārdošanas

— no digitālās starpniecības darbībām, kas lietotājiem ļauj sazināties ar citiem lietotājiem un kas var atvieglot savstarpēju preču un pakalpojumu pārdošanu

— no lietotāja informācijas iegūto datu pārdošanas

Nodokļu ieņēmumus iekasēs dalībvalstis, kurās atrodas lietotāji, un tas attieksies tikai uz tiem uzņēmumiem, kuru gada kopējie ieņēmumi pasaulē ir 750 miljoni eiro un ES — 50 miljoni eiro. Tas palīdzēs nodrošināt to, ka mazāki jaunuzņēmumi un augoši uzņēmumi arī turpmāk netiks apgrūtināti. Tiek lēsts, ka, ja piemēro nodokli ar 3% likmi, tas dalībvalstīm ik gadu varētu radīt ieņēmumus 5 miljardu eiro apmērā.

Turpmākie pasākumi

Tiesību aktu priekšlikumi tiks iesniegti pieņemšanai Padomei un Eiropas Parlamentam apspriešanai. ES turpinās aktīvi piedalīties globālajās diskusijās par digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem G20 / ESAO un veicināt vērienīgus starptautiskus risinājumus.

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums par digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem

TAXUD ĢD tīmekļa vietne par digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem

Faktu lapa par šīsdienas priekšlikumiem

VIDEOMATERIĀLS: Vai digitālās darbības ir jāapliek ar nodokli?

IP/18/2041

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar