Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaalialan verotus: komissio ehdottaa kaikkien yritysten oikeudenmukaista verottamista EU:ssa

Bryssel 21. maaliskuuta 2018

Digitaalialan verotus: komissio ehdottaa kaikkien yritysten oikeudenmukaista verottamista EU:ssa

Euroopan komissio on ehdottanut tänään uusia sääntöjä sen varmistamiseksi, että digitaaliyritysten toimintaa verotetaan oikeudenmukaisella ja kasvua edistävällä tavalla EU:ssa. Toimenpiteiden ansiosta EU ottaa globaalin johtopaikan sellaisten verolakien suunnittelussa, jotka soveltuvat moderniin talouteen ja digitaaliaikaan.

Digitaaliyritysten – kuten sosiaalisen median yritysten, yhteistyöalustojen ja verkkosisältöpalvelujen tarjoajien – hiljattainen nopea lisääntyminen on edistänyt merkittävästi EU:n talouskasvua. Tämänhetkisiä verosääntöjä ei ole kuitenkaan suunniteltu globaalisti ja virtuaalisesti toimivia yrityksiä varten, joiden fyysinen läsnäolo on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Muutos on ollut järisyttävä: markkina-arvoltaan maailman 20:stä suurimmasta yrityksestä 9 on tällä hetkellä digitaaliyrityksiä, kun vastaava luku kymmenen vuotta sitten oli 1 20:stä. Haasteena on hyödyntää tätä suuntausta mahdollisimman hyvin ja varmistaa samalla, että myös digitaaliyritykset maksavat oikeudenmukaisen osuuden veroista. Jos näin ei tapahdu, jäsenvaltioiden julkisen talouden tuloihin kohdistuu todellinen riski: digitaaliyritysten keskimääräinen tosiasiallinen verokanta on puolet perinteisen talouden yritysten verokannasta EU:ssa.

Tämänpäiväiset ehdotukset esitetään tilanteessa, jossa jäsenvaltiot etsivät pysyviä ratkaisuja varmistaakseen verkkotoiminnasta saatavien verotulojen oikeudenmukaisen osuuden. EU-johtajat vaativat alaa koskevia pikaisia toimia lokakuussa 2017. Tuottoisasta toiminnasta, kuten käyttäjien tuottamien tietojen ja sisällön myymisestä, saatu voitto ei kuulu nykyisten verosääntöjen piiriin. Jäsenvaltiot ovat ryhtyneet etsimään nopeita, yksipuolisia ratkaisuja digitaalitoiminnan verottamiseen. Tämä synnyttää lainsäädäntöön ja verotukseen liittyvää epävarmuutta yritysten kannalta. Koordinoitu lähestymistapa on ainoa tapa varmistaa, että digitaalitaloutta verotetaan oikeudenmukaisella, kasvua edistävällä ja kestävällä tavalla.

Komissio esittää tänään kaksi erillistä lainsäädäntöehdotusta, joiden ansiosta digitaalitoiminnan verotuksesta EU:ssa tulee oikeudenmukaisempaa.

  • Ensimmäisellä aloitteella pyritään uudistamaan yhteisöverosääntöjä niin, että voitot rekisteröidään ja verotetaan maassa, jossa yrityksillä on merkittävää vuorovaikutusta käyttäjien kanssa digitaalisten kanavien kautta. Tämä on komission parhaaksi arvioima pitkän aikavälin ratkaisu.
  • Toisella ehdotuksella vastataan useiden jäsenvaltioiden pyyntöihin väliaikaisesta verosta, joka kattaa keskeisen digitaalisen toiminnan, joka ei kuulu tällä hetkellä lainkaan verotuksen piiriin EU:ssa.

Lainsäädäntöpaketissa esitetään EU:n johdonmukainen lähestymistapa digitaalialan verotusjärjestelmään. Sillä tuetaan digitaalisia sisämarkkinoita, ja se toimii pohjana kansainvälisille keskusteluille, joilla pyritään ratkaisemaan ongelma globaalilla tasolla.

Eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi digitalisaation tuovan mukanaan lukuisia etuja ja mahdollisuuksia. ”Samalla se kuitenkin edellyttää mukautuksia perinteisiin sääntöihin ja järjestelmiin. Olisi hyvä, jos säännöistä sovittaisiin globaalisti, esimerkiksi OECD:ssä. Tällä hetkellä verottamatta jäävien voittojen määrää ei voida hyväksyä. Verosäännöt on pikaisesti tuotava 2000-luvulle ottamalla käyttöön uusi kattava ja tulevaisuuden haasteisiin vastaava ratkaisu.”

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici totesi lisäksi, että digitaalitalous on merkittävä mahdollisuus Euroopalle ja Eurooppa on valtava tulonlähde digitaaliyrityksille. ”Tähän kaikkia hyödyttävään tilanteeseen liittyy kuitenkin oikeudellisia ja verotuksellisia ongelmia. Internetiä edeltävällä aikakaudella laaditut säännöt eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta verottaa Euroopassa toimivia digitaaliyrityksiä, joiden fyysinen läsnäolo on vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. Tämä edustaa jäsenvaltioiden kannalta yhä kasvavaa mustaa aukkoa, koska niiden veropohja heikkenee. Sen vuoksi nyt esitetään uutta oikeusperiaatetta ja digitaalisen toiminnan väliaikaista veroa.”

Ehdotus 1: EU:n yhteisöverosääntöjen yhteinen uudistus digitaalisen toiminnan osalta

Ehdotus antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden verottaa niiden alueella saatuja voittoja, vaikka yritys ei olisikaan siellä fyysisesti läsnä. Uusilla säännöillä varmistettaisiin, että verkkoyritykset maksavat osuutensa julkiseen talouteen samantasoisesti kuin perinteisetkin yritykset.

Digitaalialustalla katsotaan olevan verotettava ”digitaalinen läsnäolo” tai virtuaalinen kiinteä toimipaikka jäsenvaltiossa, jos se täyttää yhden seuraavista kriteereistä:

- sen vuositulot jäsenvaltiossa ylittävät 7 miljoonan euron rajan

- sillä on verovuoden aikana yli 100 000 käyttäjää jäsenvaltiossa

- yrityksen ja yrityskäyttäjien välillä tehdään yli 3 000 digitaalipalveluja koskevaa sopimusta verovuoden aikana.

Uusilla säännöillä muutetaan myös sitä, miten voitot jakautuvat jäsenvaltioiden välillä siten, että tuodaan paremmin esiin yritysten verkossa muodostama arvo, esimerkiksi sen perusteella, mikä on käyttäjän kulutuspaikka.

Uudella järjestelmällä luodaan linkki digitaalisten voittojen synty- ja verotuspaikan välille. Toimenpide voitaisiin myöhemmin integroida yhteisen yhdistetyn yhteisöveropohjan (CCCTB) piiriin. Kyseessä on komission jo ehdottama aloite suurten monikansallisten konsernien voittojen jakamiseksi tavalla, jossa tulee paremmin esiin paikka, jossa arvo muodostuu.

Ehdotus 2: Digitaalisesta toiminnasta saatuja tiettyjä tuloja koskeva väliaikainen vero

Väliaikaisella verolla varmistetaan, että toiminta, jota ei tällä hetkellä veroteta, alkaisi tuottaa välittömiä tuloja jäsenvaltioille. Sillä vältettäisiin myös joidenkin jäsenvaltioiden yksipuoliset toimenpiteet digitaalisen toiminnan verottamiseksi. Ne voisivat johtaa epäyhtenäisiin kansallisiin ratkaisuihin, mikä olisi vahingollista sisämarkkinoiden kannalta.

Toisin kuin verosääntöihin kohdistuvaa yhteistä EU-uudistusta, tätä välillistä veroa sovellettaisiin tuloihin, jotka on saatu tietystä digitaalisesta toiminnasta, joka jää kokonaan nykyisten veropuitteiden ulkopuolelle. Järjestelmää sovellettaisiin vain väliaikaisena toimenpiteenä kattavan uudistuksen täytäntöönpanoon asti. Siihen sisältyy mekanismi, jolla vältetään kaksinkertaisen verotuksen mahdollisuus.

Veroa sovellettaisiin tuloihin, jotka ovat syntyneet toiminnasta, jossa käyttäjällä on merkittävä asema arvon muodostumisessa ja joihin nykyisillä verosäännöillä on vaikeinta puuttua. Tällaisia ovat tulot, jotka syntyvät

- verkkomainontatilan myymisestä

- digitaalisesta välitystoiminnasta, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien kanssa ja myydä tavaroita ja palveluja toisilleen

- käyttäjien antamien tietojen perusteella tuotetun datan myymisestä.

Veroja kantaisivat ne jäsenvaltiot, joissa käyttäjät sijaitsevat, ja sääntöjä sovellettaisiin vain yrityksiin, joiden vuotuiset kokonaistulot ovat globaalisti 750 miljoonaa euroa ja EU:ssa 50 miljoonaa euroa. Tällä pyritään varmistamaan, että pienempiin startup- ja scaleup-yrityksiin ei kohdistu rasitteita. Jäsenvaltiot voivat saada arviolta 5 miljardia euroa verotuloja vuodessa, jos sovellettava verokanta on 3 prosenttia.

Seuraavat vaiheet

Lainsäädäntöehdotukset toimitetaan neuvostolle hyväksymistä varten ja Euroopan parlamentille kuulemista varten. EU osallistuu edelleen aktiivisesti globaaleihin keskusteluihin digitaalialan verotuksesta G20-maiden ja OECD:n puitteissa ja hakee kunnianhimoisia kansainvälisiä ratkaisuja.

Lisätietoja

TAUSTATIEDOTE digitaalialan verotuksesta

TAXUD-PÄÄOSASTON verkkosivusto digitaalialan verotuksesta

Tämänpäiväisiä ehdotuksia koskevat tietosivut

VIDEO: Do digital activities need to be taxed?

IP/18/2041

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar