Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Данъчно облагане на цифровия сектор: Комисията предлага нови мерки, които да гарантират, че всички дружества плащат справедливи данъци в ЕС

Брюксел, 21 март 2018 r.

Данъчно облагане на цифровия сектор: Комисията предлага нови мерки, които да гарантират, че всички дружества плащат справедливи данъци в ЕС

Днес Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че цифровата стопанска дейност се облага в ЕС с данък по справедлив и благоприятстващ растежа начин. Мерките ще затвърдят позицията на ЕС като световен лидер в разработването на данъчни закони, пригодени към модерната икономика и цифровата ера.

Разцветът през последните години на цифровите предприятия — например дружествата в областта на социалните медии, платформите за сътрудничество и доставчиците на онлайн съдържание — допринесе много за икономическия растеж в ЕС. Действащите данъчни правила обаче не са замислени така, че да обхващат дружества, които са глобални, виртуални или имат малко или никакво физическо присъствие. Промяната е огромна: днес 9 от 20-те водещи дружества по пазарна капитализация в света са цифрови, в сравнение с 1 от 20 преди десет години. Тази тенденция трябва да се използва във възможно най-голяма степен, като същевременно се гарантира, че цифровите дружества ще плащат своя дял от данъците. В противен случай има реална заплаха за публичните приходи на държавите членки: към момента в ЕС средната ефективна данъчна ставка за цифровите дружества е наполовина по-малка от тази за традиционната икономика.

Днешните предложения са резултат от стремежа на държавите членки да стигнат до постоянни и дългосрочни решения за съразмерни данъчни приходи от онлайн дейностите, за което лидерите на ЕС отправиха спешен призив през октомври 2017 г. Печалбите, реализирани от доходоносни дейности, като например продажбата на генерирани от потребителите данни и съдържание, не се обхващат от действащите данъчни правила. Държавите членки се опитват да намерят бързи едностранни решения на предизвикателствата пред облагането на цифровите дейности, което би породило затруднения от правен характер и би създало за предприятията несигурност във връзка с данъчното облагане. Единствено координираният подход може да гарантира, че цифровата икономика се облага с данък по справедлив, благоприятстващ растежа и устойчив начин.

Днес Комисията направи две законодателни предложения, които ще доведат до по-справедливо данъчно облагане на цифровите дейности в ЕС:

  • Първата инициатива има за цел да реформира правилата за корпоративно данъчно облагане, така че печалбите да се отчитат и облагат с данък там, където предприятията имат значително взаимодействие с потребителите посредством цифрови канали. Това е предпочитаното дългосрочно решение на Комисията.
  • Второто предложение е в отговор на призива на няколко държави членки за временен данък, който да обхваща основните цифрови дейности, които понастоящем общо взето не се облагат с данък в ЕС.

Този пакет представя съгласувания подход на ЕС към създаване на система за облагане на цифровите дейности, който е в подкрепа на цифровия единен пазар и ще послужи за гръбнак на международните разисквания, насочени към глобално разрешаване на въпроса.

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, каза: „Цифровизацията носи безброй ползи и възможности. Но тя налага и промени в нашите традиционни правила и системи. Бихме предпочели да има правила, договорени на световно равнище, включително в ОИСР. Размерът на печалбите, които понастоящем не се облагат с данък, обаче е неприемлив. Трябва спешно да пригодим данъчните си правила за 21-ви век с помощта на едно комплексно и насочено към бъдещето решение.“

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси добави: „Цифровата икономика предоставя големи възможности за Европа, а Европа е важен източник на приходи за цифровите предприятия. За да спечелят всички страни обаче, трябва да се преодолеят правните и фискалните затруднения. Нашите правила датират отпреди съществуването на интернет и не позволяват на държавите членки да облагат с данък цифровите дружества, които осъществяват дейност в Европа, ако тяхното физическо присъствие тук е слабо или никакво. Това положение наподобява все повече черна дупка за държавите членки, тъй като данъчната основа ерозира. Ето защо ние предлагаме нов правен стандарт, както и временен данък върху цифровите дейности.“

Предложение 1: Обща реформа на правилата на ЕС за корпоративно данъчно облагане на цифровите дейности

Това предложение ще позволи на държавите членки да облагат с данък печалбите, реализирани на тяхна територия, дори и дадено дружество да няма физическо присъствие там. Новите правила ще гарантират, че онлайн предприятията допринасят за публичните финанси в същата степен като традиционните предприятия „от тухли и хоросан“.

Ще се счита, че една цифрова платформа разполага с облагаемо „цифрово присъствие“ или виртуално място на стопанска дейност в дадена държава членка, ако изпълнява един от следните критерии:

- годишните ѝ приходи в дадената държава членка надвишават праг от 7 милиона евро,

- в дадената държава членка през дадена данъчна година има повече от 100 000 потребители,

- през дадена данъчна година между дружеството и бизнес потребителите са сключени повече от 3000 делови договора за цифрови услуги.

Новите правила ще променят и начина, по който печалбите се отнасят към държавите членки, така че по-добре да се отрази създаването на стойност онлайн: например в зависимост от това къде се намира потребителят към момента на потреблението.

В същността си новата система осигурява реална връзка между мястото на реализиране на цифровата печалба и мястото, където тя се облага с данък. Впоследствие мярката би могла да бъде включена в обхвата на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) — вече предложената инициатива на Комисията за отнасяне на печалбата на големи мултинационални групи от предприятия по начин, който отразява по-добре къде се създава стойността.

Предложение 2: Временен данък върху някои приходи от цифрови дейности

Този временен данък гарантира, че дейностите, които в момента не се облагат ефективно, ще започнат да генерират незабавно приходи за държавите членки. Той ще помогне също така да се избегне евентуална разнородна смесица от едностранни мерки за облагане на цифровите дейности в някои държави членки, която би могла да навреди на нашия единен пазар.

За разлика от общата реформа на ЕС на съответните правила за данъчно облагане, този косвен данък ще се прилага за приходите от някои цифрови дейности, които изобщо не се облагат с данък съгласно действащата данъчна уредба. Тази система ще се прилага само като временна мярка — до привеждане в действие на комплексната реформа — и разполага с вградени механизми за намаляване на възможностите за двойно данъчно облагане.

Данъкът ще се прилага за приходите от дейности, в които основната роля за създаване на стойност играят потребителите и които са най-трудни за обхващане от действащите данъчни правила, като например приходи:

- получени от продажбата на онлайн пространство за реклама,

- получени от цифрови посреднически дейности, които позволяват на потребителите да си взаимодействат с други потребители и могат да улеснят продажбата на стоки и услуги помежду им,

- получени от продажбата на данни, генерирани от предоставена от потребителите информация.

Приходите от данъка ще се събират от държавата членка, в която се намират потребителите, а данъкът ще се прилага само за дружества, чиито общи приходи от цял свят са 750 милиона евро и чиито приходи в рамките на ЕС са 50 милиона евро. Това ще помогне да се гарантира, че по-малките нововъзникващи и разрастващи се предприятия няма да понесат тежест. Ако данъкът се прилага при ставка в размер на 3 %, се очаква приходите за държавите членки да възлязат на 5 милиарда евро годишно.

Следващи стъпки

Законодателните предложения ще бъдат предадени за приемане на Съвета и за консултация — на Европейския парламент. ЕС ще продължи да участва активно в глобалните обсъждания на данъчното облагане на цифровия сектор в рамките на Г-20/ОИСР и да настоява за амбициозни международни решения.

За повече информация

Информационна бележка относно данъчното облагане на цифровия сектор

Уебстраница на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“, посветена на данъчното облагане на цифровия сектор

Информационeн документ относно днешните предложения

Видео: Трябва ли да се облагат с данък цифровите дейности?

IP/18/2041

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar