Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Btw: meer flexibiliteit inzake btw-tarieven, minder rompslomp voor kleine bedrijven

Brussel, 18 januari 2018

*Geactualiseerd om rekening te houden met de officieel goedgekeurde vertaling van de Commissie*

De Europese Commissie heeft vandaag nieuwe regels voorgesteld om de lidstaten meer flexibiliteit te verlenen bij het vaststellen van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) en om een betere fiscale omgeving te creëren waarin kleine en middelgrote ondernemingen kunnen gedijen.

De voorstellen van vandaag zijn de laatste stappen in de hervorming van de btw-regels door de Commissie om te komen tot een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU: het is de bedoeling de 50 miljard EUR die elk jaar aan btw-fraude verloren gaat in de EU, drastisch terug te dringen, maar ook ondernemingen te ondersteunen en de inkomsten van de overheid veilig te stellen. 

De gemeenschappelijke btw-regels van de EU, die alle lidstaten in 1992 zijn overeengekomen, zijn verouderd en houden teveel beperkingen in. De lidstaten kunnen maar op een handvol sectoren en producten verlaagde btw-tarieven toepassen. Tegelijkertijd zien de EU-landen btw-tarieven als een nuttig instrument om een aantal van hun beleidsinitiatieven te ondersteunen. De Commissie komt nu haar belofte na om de lidstaten meer autonomie te verlenen wat de tarieven betreft. De landen zullen meer op gelijke voet komen te staan voor een aantal bestaande uitzonderingen op de regels, die bekend zijn als btw-vrijstellingen. 

Verder pakt de Commissie nu het probleem aan van kleinere bedrijven die te kampen hebben met onevenredige nalevingskosten voor de btw. Ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten maken 11 % meer kosten om de regels na te leven dan ondernemingen die alleen voor hun thuismarkt werken, en kleinere spelers voelen dit het hardst. Dit blijkt een echte belemmering te zijn om te groeien, terwijl kleine bedrijven 98 % van de ondernemingen in de EU uitmaken. Daarom stellen wij voor meer ondernemingen in aanmerking te laten komen voor vereenvoudigde btw-regels, waarvan momenteel alleen de kleinste ondernemingen gebruik kunnen maken. De totale btw-gerelateerde nalevingskosten worden verlaagd met niet minder dan 18 % per jaar. 

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter bevoegd voor de Euro en de Sociale Dialoog, hierover: Drie maanden geleden heeft de Commissie voorgesteld om de btw-regels van de EU te hervormen als stap in de richting van een definitief btw-stelsel. Hiermee wordt het beginsel ingevoerd dat de btw wordt geheven in het land van bestemming. Volgens de planning zullen de nu gepresenteerde tariefvoorstellen van kracht worden zodra het definitieve btw-stelsel wordt ingevoerd.”

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane: “Vandaag ondernemen we een nieuwe stap om de gemeenschappelijke btw-ruimte voor Europa op te zetten, met eenvoudiger regels voor onze lidstaten en ondernemingen. Met deze voorstellen zullen de EU-landen meer vrijheid krijgen om op specifieke producten of diensten verlaagde btw-tarieven toe te passen. Tegelijkertijd vermindert de administratieve rompslomp voor kleine ondernemingen met grensoverschrijdende activiteiten, die nu verder kunnen groeien en banen kunnen creëren. Kortom: gemeenschappelijke regels waar nodig voor de werking van de eengemaakte markt, en ook meer flexibiliteit voor overheden om hun beleidskeuzen duidelijk te maken door middel van hun btw-tarieven.”

Meer flexibiliteit

Op dit ogenblik kunnen de lidstaten een verlaagd tarief van minimaal 5 % toepassen op twee afzonderlijke categorieën producten in hun land. Een aantal lidstaten past ook specifieke vrijstellingen toe voor verder verlaagde tarieven. 

Naast een btw-standaardtarief van minimaal 15 % zullen de lidstaten nu kunnen voorzien in: 

  • twee afzonderlijke verlaagde tarieven tussen 5 % en het door de lidstaat gekozen standaardtarief; 
  • één vrijstelling van btw (of “nultarief”); 
  • één reeks aan verlaagd tarief tussen 0 % en de verlaagde tarieven. 

De huidige ingewikkelde lijst van goederen en diensten waarop verlaagde tarieven kunnen worden toegepast, zou worden afgeschaft en vervangen door een nieuwe lijst producten (zoals wapens, alcoholhoudende dranken, kansspelen en tabak) waarop het standaardtarief van 15 % of meer altijd zou worden toegepast.

Om de overheidsinkomsten te vrijwaren zullen de lidstaten er ook voor moeten zorgen dat het gewogen gemiddelde btw-tarief ten minste 12 % bedraagt.

De nieuwe regeling betekent ook dat voor alle goederen die momenteel onder een ander tarief dan het standaardtarief vallen, dit daarna ook nog mogelijk blijft. 

Vermindering van btw-kosten voor kleine en middelgrote ondernemingen

Volgens de huidige regels kunnen de lidstaten verkoopactiviteiten van kleine ondernemingen van btw vrijstellen op voorwaarde dat een bepaalde jaarlijkse omzet, die van land tot land kan variëren, niet wordt overschreden. Wanneer kleine of middelgrote ondernemingen groeien, komen zij niet langer in aanmerking voor de vereenvoudigde regeling zodra de drempel voor vrijstelling is overschreden. Deze vrijstellingen gelden ook alleen voor binnenlandse spelers. Dit betekent dat er geen gelijk speelveld is voor kleine ondernemingen die handel drijven binnen de EU.

Naast de huidige vrijstellingsdrempels die blijven bestaan, wordt vandaag het volgende voorgesteld:

  • een inkomstendrempel van 2 miljoen EUR, onder welke kleine ondernemingen aanspraak kunnen maken op een vereenvoudigde regeling, ongeacht of zij al dan niet zijn vrijgesteld van btw;
  • de mogelijkheid voor lidstaten om alle kleine ondernemingen die voor een btw-vrijstelling in aanmerking komen, te ontheffen van btw-verplichtingen op het gebied van identificatie, facturatie, boekhouding of aangiften;
  • een omzetdrempel van 100 000 EUR waardoor ondernemingen die in meer dan één lidstaat actief zijn, btw-vrijstelling zouden kunnen genieten.

Deze wetgevingsvoorstellen worden nu ter raadpleging voorgelegd aan het Europees Parlement en het Europees Economisch en Sociaal Comité en moeten door de Raad worden aangenomen. De wijzigingen zullen pas in werking treden wanneer de omschakeling naar het definitieve stelsel daadwerkelijk plaatsvindt.

Achtergrond

De voorgestelde maatregelen zijn een vervolg op de "pijlers" voor een nieuwe definitieve eengemaakte btw-ruimte in de EU, die in oktober 2017 zijn voorgesteld, en het btw-actieplan naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU, dat in april 2016 is gepresenteerd.

Het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) speelt een belangrijke rol in Europa's eengemaakte markt. Met een opbrengst van meer dan 1 000 miljard EUR in 2015 – dit is 7 % van het bbp in de EU – is de btw een belangrijke en groeiende bron van inkomsten in de EU. Ook een van de eigen middelen van de EU is gebaseerd op de btw.

Meer informatie

Vragen en antwoorden over btw voor kleine bedrijven en de vaststelling van btw-tarieven

Actieplan betreffende de btw – Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU

IP/18/185

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar