Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

ΦΠΑ: μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, λιγότερη γραφειοκρατία για τις μικρές επιχειρήσεις

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2018

*Επικαιροποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η επίσημη μετάφραση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή*

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των ΜΜΕ.

Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν τα τελικά στάδια της αναμόρφωσης των κανόνων ΦΠΑ από την Επιτροπή, με τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ για να μειωθούν δραστικά τα 50 δισ. ευρώ που χάνονται ετησίως εξαιτίας της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ και, παράλληλα, με τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων. 

Οι κοινοί κανόνες της ΕΕ για τον ΦΠΑ, που συμφωνήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη το 1992, είναι παρωχημένοι και υπερβολικά περιοριστικοί. Οι κανόνες αυτοί παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε ελάχιστους μόνο τομείς και προϊόντα. Παράλληλα, οι χώρες της ΕΕ θεωρούν τους συντελεστές ΦΠΑ χρήσιμο μέσο για την επιδίωξη των πολιτικών τους στόχων. Η Επιτροπή υλοποιεί σήμερα τη δέσμευσή της για την παροχή μεγαλύτερης αυτονομίας στα κράτη μέλη όσον αφορά τους συντελεστές. Τα κράτη μέλη θα βρίσκονται σε πιο ισότιμη βάση σε σχέση με ορισμένες υφιστάμενες εξαιρέσεις από τους κανόνες, γνωστές ως παρεκκλίσεις από τον ΦΠΑ. 

Με τη σημερινή πρόταση, η Επιτροπή αντιμετωπίζει επίσης το πρόβλημα του δυσανάλογου κόστους συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ που βαρύνει τις μικρότερες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές επιβαρύνονται με υψηλότερο, κατά 11 %, κόστος συμμόρφωσης σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι μικρότερες επιχειρήσεις πλήττονται σοβαρότερα. Η κατάσταση αυτή αποδεικνύεται πραγματικό εμπόδιο για την ανάπτυξη, δεδομένου ότι οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 98 % των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Προτείνουμε λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν τα οφέλη των απλούστερων κανόνων ΦΠΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα επί του παρόντος μόνο για τις μικρότερες από αυτές. Συνολικά, το κόστος συμμόρφωσης που συνδέεται με τον ΦΠΑ θα μειωθεί έως και 18 % ετησίως. 

Ο Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε τα εξής: «Πριν από τρεις μήνες η Επιτροπή πρότεινε την αναμόρφωση των κανόνων της ΕΕ για τον ΦΠΑ προς την κατεύθυνση ενός οριστικού καθεστώτος ΦΠΑ. Αυτό συνεπάγεται την καθιέρωση της αρχής της επιβολής του ΦΠΑ στη χώρα προορισμού. Οι σημερινές προτάσεις σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ μόλις θεσπιστεί το οριστικό καθεστώς.»

Ο Pierre Moscovici, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα, κάνουμε ακόμα ένα βήμα προς τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ΦΠΑ για την Ευρώπη, με απλούστερους κανόνες για τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις μας. Οι κανόνες που προτείνουμε θα δώσουν στις χώρες της ΕΕ μεγαλύτερη ελευθερία να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, θα μειώσουν τη γραφειοκρατία για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά, γεγονός που θα τις βοηθήσει να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Με λίγα λόγια: κοινοί κανόνες όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και μεγαλύτερη ευελιξία για τις κυβερνήσεις, ώστε να αποτυπώνουν μέσω των συντελεστών ΦΠΑ τις προτιμήσεις πολιτικής τους.»

Μεγαλύτερη ευελιξία

Τα κράτη μέλη μπορούν επί του παρόντος να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή έως 5 % σε δύο διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων στη χώρα τους. Ορισμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης ειδικές παρεκκλίσεις για περαιτέρω μειωμένους συντελεστές. 

Πέραν του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ που είναι τουλάχιστον 15 %, τα κράτη μέλη θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόζουν: 

  • δύο διαφορετικούς μειωμένους συντελεστές μεταξύ 5 % και του κανονικού συντελεστή που επιλέγει το κράτος μέλος· 
  • απαλλαγή από τον ΦΠΑ (ή «μηδενικό συντελεστή»)· 
  • μειωμένο συντελεστή μεταξύ 0 % και των μειωμένων συντελεστών. 

Ο υφιστάμενος σύνθετος κατάλογος αγαθών και υπηρεσιών στα οποία μπορούν να εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από νέο κατάλογο προϊόντων (όπως τα όπλα, τα αλκοολούχα ποτά, τα τυχερά παιχνίδια και ο καπνός) στα οποία θα εφαρμόζεται πάντα ο κανονικός συντελεστής 15 % ή υψηλότερος συντελεστής.

Για τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε ο σταθμισμένος μέσος συντελεστής του ΦΠΑ να ανέρχεται τουλάχιστον σε 12 %.

Στο πλαίσιο του νέου καθεστώτος μπορεί να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται συντελεστές που διαφέρουν από τον κανονικό συντελεστή σε όλα τα αγαθά για τα οποία ισχύουν σήμερα οι εν λόγω συντελεστές. 

Μείωση του κόστους ΦΠΑ για τις ΜΜΕ

Βάσει των ισχυόντων κανόνων, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τις πωλήσεις που πραγματοποιούν μικρές επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο ετήσιο κύκλο εργασιών, ο οποίος ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Οι αναπτυσσόμενες ΜΜΕ χάνουν την πρόσβασή τους στα μέτρα απλούστευσης μόλις σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου απαλλαγής. Επίσης, στις απαλλαγές αυτές έχουν πρόσβαση μόνο οι εγχώριες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ.

Πέραν των ισχυόντων κατώτατων ορίων απαλλαγής που παραμένουν σε ισχύ, οι σημερινές προτάσεις προβλέπουν:

  • κατώτατο όριο εσόδων 2 εκατ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, κάτω από το οποίο οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφελούνται από μέτρα απλούστευσης, είτε απαλλάσσονται ήδη από τον ΦΠΑ είτε όχι·
  • τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εξαιρούν όλες τις μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ από τις υποχρεώσεις σχετικά με την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, την τήρηση λογιστικής και την υποβολή δήλωσης·
  • όριο ετήσιου κύκλου εργασιών 100 000 EUR που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη να επωφελούνται από την απαλλαγή ΦΠΑ.

Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνον όταν ολοκληρωθεί πράγματι η μετάβαση στο οριστικό καθεστώς.

Ιστορικό

Τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν συνέχεια στο έγγραφο «ακρογωνιαίοι λίθοι» για έναν νέο οριστικό ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ, που προτάθηκε τον Οκτώβριο του 2017, και στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ, που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2016.

Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην ΕΕ, που ισοδυναμούσε το 2015 με άνω του 1 τρισ. ευρώ, δηλ. με το 7 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Ένας από τους ιδίους πόρους της ΕΕ βασίζεται επίσης στον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ε&Α σχετικά με τον ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις και τον καθορισμό των συντελεστών ΦΠΑ

Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ — Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ

IP/18/185

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar