Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

DPH: Větší flexibilita sazeb, méně byrokracie pro malé podniky

Brusel 18. ledna 2018

* Aktualizováno, aby text odrážel oficiální překlad Komise *

Evropská komise dnes navrhla nová pravidla, která členským státům poskytnou více flexibility při stanovování sazeb DPH. Opatření by měla také vytvořit lepší daňové prostředí pro malé a střední podniky.

Dnešními návrhy Komise dovršila přepracování pravidel uplatňovaných na DPH. Očekává se, že zavedením jednotného prostoru pro DPH se v Evropské unii výrazně sníží podvody v této oblasti, které každoročně dosahují až 50 miliard eur. Opatření zároveň podpoří podnikání a zabezpečí zdroje veřejných příjmů. 

Dosavadní společná pravidla pro DPH, která přijaly všechny členské státy v roce 1992, jsou již zastaralá a mají spíše omezující účinek. Dovolují členským státům uplatňovat snížené sazby DPH pouze na několik odvětví a produktů. Zároveň však země EU využívají sazby DPH jako užitečný nástroj k prosazení některých svých politických cílů. Komise nyní plní svůj závazek a poskytuje členským státům při stanovování daňových sazeb více autonomie. Pro všechny země budou platit stejná pravidla, pokud jde o odchylky od pravidel. 

Komise novými pravidly rovněž řeší problém menších firem, které neúměrné náklady na dodržování předpisů o DPH svazují. Podniky, které se zapojují do přeshraničního obchodu – a zejména ty malé – mají o 11 % vyšší náklady spojené s dodržováním daňových předpisů ve srovnání s těmi, které obchodují pouze na domácím trhu. To představuje skutečnou překážku růstu ekonomiky, jelikož právě malé a střední podniky představují 98 % společností v EU. Navrhujeme proto, aby bylo více podnikům dovoleno uplatňovat zjednodušená pravidla pro DPH. V současné době to smějí pouze ty nejmenší. Celkové náklady na dodržování předpisů v oblasti DPH se tak ročně sníží o 18 %. 

Valdis Dombrovskis, místopředseda pro euro a sociální dialog, k tématu uvedl: „Před třemi měsíci Komise předložila návrh reformy pravidel EU v oblasti DPH a odstartovala tak přechod na režim DPH, který bude definitivní. Spočívá v zavedení zásady, podle které se zboží zdaní v cílové zemi. Dnešní návrhy týkající se sazby DPH mají vstoupit v platnost po zavedení tohoto definitivního režimu.“

Pierre Moscovici, komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla, k tomu podotýká: „Dnes se nám podařil další krok na cestě směrem k vytvoření jednotného prostoru DPH, kde budou pro naše členské státy i podniky platit jednodušší pravidla. Tyto návrhy poskytnou členským zemím větší svobodu při uplatňování snížených sazeb DPH na konkrétní výrobky a služby. Zároveň pomohou snížit byrokratickou zátěž malých podniků zapojených do přeshraničního podnikání a usnadní jim růst a vytváření pracovních míst. Jinými slovy: Tam, kde si to vyžaduje fungování vnitřního trhu, budou platit společná pravidla a orgány členských států budou mít zároveň větší flexibilitu, aby mohly prostřednictvím sazeb DPH realizovat své preferenční politiky.

Větší pružnost

Členské státy mohou v současnosti využívat sníženou sazbu 5 % na dvě odlišné kategorie produktů. Řada členských států také uplatňuje zvláštní odchylky umožňující další snížené sazby. 

Kromě základní sazby DPH ve výši minimálně 15 % členské státy nyní budou moci zavést: 

  • dvě různé snížené sazby v rozmezí od 5 % do výše základní sazby, a to dle svého uvážení 
  • jednu nulovou sazbu (osvobození od DPH) 
  • jednu další sníženou sazbu v rozmezí od 0 % do výše uvedených snížených sazeb. 

Aktuální, komplexní seznam zboží a služeb, na něž lze uplatnit snížené sazby, bude zrušen a nahrazen novým (obsahuje například o zbraně, alkoholické nápoje, hazardní hry a tabákové výrobky). Na jeho položky se bude uplatňovat paušální sazba ve výši 15 % nebo vyšší, a to vždy.

V zájmu ochrany veřejných příjmů musí členské státy zajistit, aby vážený průměr sazeb DPH činil alespoň 12 %.

Nový režim rovněž umožňuje, aby veškeré zboží, které je v současné době zdaněno podle jiných než paušální sazeb, tak bylo daněno i nadále. 

Snížení nákladů spojených s DPH pro malé a střední podniky

Podle stávajících pravidel mohou členské státy osvobodit od DPH malé podniky, pokud jejich roční obrat nepřekročí určitý limit. Ten se v jednotlivých zemích liší. Malé a střední podniky, kterým se daří růst, však po překročení tohoto limitu nárok na uplatnění zjednodušených pravidel ztrácí. Výjimky smí navíc uplatňovat pouze domácí subjekty. To znamená, že podmínky pro malé podniky obchodující v rámci Evropské unie nejsou nastaveny spravedlivě.

Stávající prahové hodnoty by byly podle nových návrhů zachovány a zároveň by se zavedla:

  • Prahová hodnota 2 miliony eur obratu, a to v celé EU. Malé podniky s obratem nižším by mohly využívat zjednodušených pravidel bez ohledu na to, zda jsou či nejsou od DPH osvobozeny.
  • Možnost, aby členské státy osvobodily všechny malé podniky splňující podmínky pro osvobození od DHP od povinností týkajících se daňové identifikace, fakturace, účetnictví a daňových přiznání.
  • Prahová hodnota 100 000 eur obratu pro společnosti působící ve více než jednom členském státě, které by mohly být od DPH osvobozeny.

Tyto legislativní návrhy budou nyní předloženy Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ke konzultaci a Radě k přijetí. Změny by pak začaly platit až po přechodu na výše popsaný definitivní režim.

Souvislosti

Navrhovaná opatření navazují na tzv. základní zásady pro dokončení jednotného prostoru DPH v EU, které byly navrženy v říjnu 2017, a na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU, jenž byl představen v dubnu 2016.

Společný systém DPH má pro evropský jednotný trh obrovský význam. Je důležitým zdrojem rostoucích příjmů v EU a podle jeho pravidel se v roce 2015 vybral téměř 1 bilion eur, tedy 7 % unijního HDP. Na DPH je založen i jeden z vlastních zdrojů rozpočtu EU.

Další informace

Otázky a odpovědi týkající se DPH pro malé podniky a stanovování sazeb DPH

Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH

IP/18/185

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar