Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Bekämpa desinformation på internet: Expertgrupp förespråkar större öppenhet hos onlineplattformar

Strasbourg den 12 mars 2018

Högnivågruppen för falska nyheter och desinformation som sprids på nätet överlämnade i dag en rapport till kommissionsledamoten med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället Mariya Gabriel. I rapporten ger gruppen en definition av företeelsen och en rad rekommendationer.

Dessa oberoende experter förordar en uppförandekod som onlineplattformar och sociala nätverk bör förbinda sig att följa. Rapporten kompletterar de första insikterna från ett offentligt samråd och en Eurobarometerundersökning som också offentliggörs i dag. Dessa bidrag kommer att ligga till grund för utarbetandet av ett meddelande om bekämpning av desinformation på nätet, som kommissionen kommer att offentliggöra under våren.

- Jag tackar högnivågruppen och professor Madeleine de Cock Buning för att de lyckats slutföra sitt arbete inom de snäva tidsfristerna. Med alla utlåtanden insamlade och tack vare den omfattande gemensamma kompetensen har vi nu en stor mängd material till vårt förfogande som kommer att hjälpa oss att lägga fram ett antal konkreta alternativ för att på ett bättre sätt ta itu med de risker som spridningen på nätet av desinformation utgör, säger kommissionsledamot Mariya Gabriel.

- Jag är mycket nöjd med våra resultat, särskilt åtagandet från alla aktörer, inklusive onlineplattformarna, när det gäller de åtgärder som vi råder kommissionen att vidta. Det är ett stort steg framåt vad gäller spridningen av desinformation: Vi har skapat en robust utgångspunkt för handlingsregler, som stöds av en koalition av många intressenter, säger ordföranden för högnivågruppen, professor Madeleine de Cock Buning.

Högnivågruppen definierar problemet

Rapporten från högnivågruppen fokuserar särskilt på problem i samband med desinformation på nätet snarare än falska nyheter. Experterna undvek avsiktligt termen ”falska nyheter” och säger att den är otillräcklig för att fånga upp de komplexa problemen med desinformation som även inbegriper innehåll som blandar påhittad information med fakta.

I rapporten definieras desinformation som falsk, felaktig eller vilseledande information som utformas, presenteras och marknadsförs i vinstsyfte eller för att avsiktligt orsaka skada för allmänheten. Den kan hota de demokratiska processerna och värderingarna och specifikt inrikta sig på en mängd olika sektorer, t.ex. vård, forskning, utbildning och finansiering. I rapporten betonas behovet av att involvera alla berörda parter i alla eventuella åtgärder och det rekommenderas att man först och främst inför ett självreglerande system.

Gruppen rekommenderar att man främjar mediekompetens för att bekämpa desinformation. Att man utvecklar verktyg för att ge användarna och journalisterna ökad makt och inflytande för att bekämpa desinformation. Att man skyddar de europeiska nyhetsmediernas mångfald och hållbarhet. Att man fortsätter att bedriva forskning om effekterna av desinformation i Europa.

Gruppen förordar också en uppförandekod som onlineplattformar och sociala nätverk bör förbinda sig att följa. Bland de 10 viktiga principer som beskrivs i rapporten bör onlineplattformarna t.ex. garantera insyn genom att förklara hur algoritmer väljer ut de nyheter som läggs fram. I samarbete med europeiska nyhetsmedier uppmanas de också att vidta effektiva åtgärder för att förbättra synligheten för trovärdiga, tillförlitliga nyheter och underlätta användarnas tillgång till dem.

Dessa åtgärder är särskilt viktiga inför valperioder. Slutligen rekommenderar gruppen att det inrättas en koalition med flera intressenter för att se till att de överenskomna åtgärderna genomförs, övervakas och ses över regelbundet.

Undersökningar betonar vikten av kvalitetsmedier

Kommissionen har fått nästan 3 000 svar på det offentliga samråd som den lanserade i november 2017. Avsiktlig desinformation som syftar till att påverka val och migrationspolitik var de två vanligaste kategorierna, där de flesta uppgiftslämnarna ansåg att det var troligt att falska nyheter kan vålla skada för samhället.

Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen (för vilken cirka 26 000 personer intervjuades), anser människor att det finns en stor mängd falska nyheter i hela EU och 83 % av uppgiftslämnarna säger att detta fenomen innebär en fara för demokratin. Den betonar också vikten av kvalitetsmedier: Uppgiftslämnarna anser att traditionella medier är den mest tillförlitliga källan för nyheter (radio 70 %, tv 66 %, tryckta medier 63 %). Internetbaserade källor för nyheter och webbplatser som står värd för videoinnehåll är de minst tillförlitliga källorna för nyheter med en förtroendesiffra på 26 % respektive 27 %.

Dessa resultat bekräftades under det offentliga samrådet, där minst förtroende finns för sociala medier, nyhetsaggregatorer på internet och bloggar och webbplatser på internet, och högre förtroende finns för traditionella tidningar och tidskrifter, specialiserade webbplatser och publikationer på internet, nyhetsbyråer och offentliga organ (alla med över 70 %).

Enligt det offentliga samrådet är den allmänna uppfattningen att spridningen av desinformation via sociala medier är enkel att genomföra eftersom falska nyheter apellerar till läsarnas känslor (88 %), sprids för att styra den offentliga debatten (84 %) och utformas för att generera intäkter (65 %). Hälften av uppgiftslämnarna anser att faktakontroller efter att desinformationen har offentliggjorts inte är någon lösning, eftersom de inte kommer att nå de människor som såg den ursprungliga informationen.

Bakgrund

I den uppdragsbeskrivning som kommissionsordförande Jean-Claude Juncker utarbetat för Mariya Gabriel, kommissionsledamot med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, står att hon ska undersöka vilka utmaningar som onlineplattformar medför för våra demokratier, genom spridning av falsk information, och att hon ska inleda en debatt om vad som skulle behövas på EU-nivå för att skydda våra medborgare.

Högnivågruppen bildades för att bistå kommissionen med råd om omfattningen av företeelsen med falska nyheter. De utsedda 39 experterna är företrädare för det civila samhället, sociala medieplattformar, nyhetsmedieorganisationer, journalister och akademiker.

Europeiska unionen är redan verksam i kampen mot falska nyheter: 2015 inrättades arbetsgruppen East Stratcom under den höga representanten och vice ordförande Federica Mogherinis ansvar, efter Europeiska rådets möte i mars 2015, för att bekämpa desinformation i EU:s östra grannskap. Kommissionens nyligen framlagda förslag om att modernisera EU:s bestämmelser om upphovsrätt innehåller dessutom en bestämmelse som syftar till att skydda journalistik av hög kvalitet genom att bevilja nya förläggare näträttigheter så att de kan anpassa sig till den föränderliga digitala miljön. På EU-nivå tillhandahåller EU:s expertgrupp om mediekunskap också en plattform för utbyte av bästa praxis för mediekompetens, inbegripet ett medborgarverktyg för att avslöja desinformation.

 

Läs mer

Rapport från expertgruppen på hög nivå om falska nyheter och desinformation

De första resultaten från det offentliga samrådet

Presentation av Eurobarometerundersökningen

IP/18/1746

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar