Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Võitlus internetis leviva väärinfo vastu: eksperdirühma arvates peaksid veebiplatvormid olema läbipaistvamad

Strasbourg, 12. märts 2018

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinikule Mariya Gabrielile täna üle antud aruandes pakub internetis levivaid võltsuudiseid ja väärinfot käsitlev kõrgetasemeline eksperdirühm välja selle nähtuse määratluse ja esitab mitmeid soovitusi.

Sõltumatud eksperdid toetavad ideed võtta kasutusele põhimõtete juhend, mille järgimine oleks veebiplatvormidele ja sotsiaalvõrgustikele kohustuslik. Aruanne täiendab avaliku konsultatsiooni esimesi tulemusi ja samuti täna avaldatud Eurobaromeetri uuringut. Seda kõike võetakse arvesse, et valmistada ette komisjoni kevadel avaldatav teatis, mis käsitleb internetis leviva väärinfo vastast võitlust.

Volinik Mariya Gabriel ütles: „Suur tänu kõrgetasemelisele eksperdirühmale ja seda edukalt juhtinud professor Madeleine de Cock Buningule napi tähtajaga toimetulemise eest. Kogutud arvamuste ja ulatuslike eksperditeadmiste põhjal saame nüüd välja pakkuda reaalseid võimalusi internetis leviva väärinfoga seotud ohtude tõhusamaks vältimiseks.“

Kõrgetasemelise eksperdirühma eesistuja professor Madeleine De Cock Buning sõnas: „Mul on väga hea meel saavutatud tulemuste ja eelkõige selle üle, et kõik huvirühmad (sh veebiplatvormid) on pühendunud nende meetmete edendamisele, mida komisjonile soovitame. See on väärinfo leviku küsimuses suur samm edasi: oleme loonud tugeva lähtepunkti paljude huvirühmade toetuse pälvinud ideele koostada tegevusjuhend.

Probleem saab kõrgetasemelise eksperdirühma määratluse

Kõrgetasemelise eksperdirühma aruandes keskendutakse eelkõige internetis levivast väärinfost (mitte võltsuudistest) tulenevatele probleemidele. Eksperdid vältisid teadlikult mõistet „võltsuudised“ ning väitsid, et see on väärinfo keerulise probleemi hõlmamiseks ebapiisav. Väärinfoks võib pidada ka sisu, milles väljamõeldised ja faktid esinevad läbisegi.

Aruandes esitatud väidete kohaselt on väärinfo vale, ebatäpne või eksitav teave, mille loomise, esitamise ja edendamise eesmärk on põhjustada teadlikult avalikku kahju või teenida kasu. Väärinfo võib ohtu seada demokraatlikud protsessid, väärtused ning olla suunatud eri sektoritele, nagu tervishoid, teadus, haridus ja rahandus. Aruandes kinnitatakse vajadust kaasata võimalikesse meetmetesse kõik asjaosalised, lähtudes eelkõige isereguleerivast lähenemisest.

Rühm soovitab väärinfo vastu võitlemiseks edendada meediapädevust; töötada välja vahendid, mille abil kasutajad ja ajakirjanikud saavad võidelda väärinfo vastu; kaitsta Euroopa uudistemeedia mitmekesisust ja jätkusuutlikkust; jätkata väärinfo mõju käsitlevaid teadusuuringuid Euroopas.

Samuti teeb rühm ettepaneku võtta kasutusele põhimõtete juhend, mille järgimine oleks veebiplatvormidele ja sotsiaalvõrgustikele kohustuslik. Aruandes esitletakse kümmet peamist põhimõtet. Üks neist on läbipaistvuse tagamine – veebiplatvormid peaksid selgitama, kuidas nad algoritmide abil avaldamiseks uudiseid välja valivad. Koostöös Euroopa uudistekanalitega soovitatakse veebiplatvormidel teha usaldusväärsed uudised nähtavamaks ja kasutajatele hõlpsamalt kättesaadavaks.

See on eriti oluline enne valimisi. Peale selle leiab eksperdirühm, et tuleks luua huvirühmade koalitsioon, mis aitab kokkulepitud meetmeid rakendada, jälgida ja korrapäraselt läbi vaadata.

Uuringutes tähtsustatakse kvaliteetmeedia rolli

Komisjon on 2017. aasta novembris alanud avaliku konsultatsiooni raames saanud ligikaudu 3000 vastust. Valimiste ja rändepoliitika mõjutamiseks tahtliku väärinfo levitamise puhul leidis enamus vastanutest, et võltsuudised avaldavad ühiskonnale tõenäoliselt kahjulikku mõju.

Viimase (26 000 vastajaga) Eurobaromeetri uuringu tulemuste kohaselt tajuvad küsitletud, et kõikjal ELis ringleb palju võltsuudiseid. 83% vastanutest leidis, et see nähtus kujutab endast ohtu demokraatiale. Uuringus viidatakse ka kvaliteetmeedia olulisusele: vastajate arvates on kõige usaldusväärsem uudiste allikas traditsiooniline meedia (raadio 70%, televisioon 66%, trükimeedia 63%). Internetiuudiseid ning videomajutusega tegelevaid veebisaite usaldatakse kõige vähem – vastavalt 26% ja 27%.

Sama ilmnes ka avalikust konsultatsioonist, mille tulemuste kohaselt usaldatakse kõige vähem sotsiaalmeediat, interneti uudisteagregaatoreid ning veebipõhiseid blogisid ja veebisaite. Usaldus on kõige suurem (üldiselt rohkem kui 70%) traditsiooniliste ajalehtede ja ajakirjade, spetsialiseerunud veebisaitide ja veebiväljaannete, uudisteagentuuride ja avalik-õiguslike asutuste vastu.

Avaliku konsultatsiooni käigus selgus üldine arvamus, et väärinfo levitamine sotsiaalmeedia kaudu on lihtne, sest võltsuudised rõhuvad lugejate tunnetele (88%), neid levitatakse avaliku mõttevahetuse suunamiseks (84%) ja tulu saamiseks (65%). Pool vastajatest arvas, et faktikontroll pärast väärinfo avaldamist ei ole hea lahendus, sest selle tulemused ei jõua esialgset teavet lugenud inimesteni.

Taust

Oma missioonikirjas tegi president Jean-Claude Juncker digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinikule Mariya Gabrielile ülesandeks uurida, milliseid probleeme tekitavad veebiplatvormid meie demokraatiale väärinfo levitamisega, ja algatada arutelu selle üle, mida oleks ELi tasandil vaja meie kodanike kaitsmiseks teha.

Loodi kõrgetasemeline eksperdirühm, mis annab komisjonile võltsuudiste ilmingu kohta nõu. Rühma liikmeks määratud 39 eksperdi hulgas on kodanikuühiskonna, sotsiaalmeediaplatvormide, uudiseid tootvate meediaorganisatsioonide, ajakirjanike ja akadeemiliste ringkondade esindajaid.

Euroopa Liit juba võitleb aktiivselt võltsuudiste vastu: pärast 2015. aasta märtsi Euroopa Ülemkogu tippkohtumist loodi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi Federica Mogherini vastutusalasse kuuluv idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühm, et võidelda väärinfo vastu ELi idanaabruses. Lisaks sellele sisaldavad komisjoni hiljutised ettepanekud ELi autoriõiguse normide ajakohastamiseks sätet, mille eesmärk on kaitsta kvaliteetajakirjandust, andes uutele kirjastajatele muutuva digitaalse keskkonnaga kohanemiseks veebiõigused. ELi tasandil on meediapädevuse eksperdirühm parimate tavade vahetamise platvorm ja kodanike vahend väärinfo kummutamiseks.

 

Lisateave

Võltsuudiseid ja väärinfot käsitleva kõrgetasemelise eksperdirühma aruanne

Avaliku konsultatsiooni esimesed tulemused

Eurobaromeetri uuringu tutvustus

IP/18/1746

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar