Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Skydda de europeiska konsumenterna: leksaker och bilar toppar listan över farliga produkter

Bryssel den 12 mars 2018

Europeiska kommissionen lägger i dag fram sin rapport för 2017 om systemet för tidig varning om farliga produkter.

Rapporten visar att systemet har använts i allt högre utsträckning av de nationella myndigheterna under 2017, och 2 201 anmälningar om farliga produkter har förmedlats via det. Leksaker, t.ex. flera modeller av de populära fingerspinnarna (fidget spinners), bilar och motorcyklar toppade listan över produkter som konstaterats vara farliga, och som tagits bort från marknaden. 

Věra Jourová, ledamot av kommissionen med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet säger: – Europeisk konsumentlagstiftning garanterar att endast säkra produkter säljs i EU. Om så inte är fallet, finns systemet för tidig varning som ett stöd för myndigheterna att reagera snabbt och få bort produkter som kan orsaka skada. Tack vare detta system kan vi skydda våra barn och förhindra olyckor med dödlig utgång på våra vägar. Detta är ett bra exempel på hur man effektivt tillämpar EU:s konsumentregler. Tyvärr finns det många andra områden där vi måste förbättra tillämpningen och se till att konsumenterna kan dra fördel av sina rättigheter. Det är detta vår ”nya giv för konsumenterna” handlar om.” 

De 2 201 varningar som förmedlats via systemet för tidig varning ledde till nästan 4 000 uppföljningsåtgärder, t.ex. återtag av produkter från marknaden. Detta visar att alla nationella myndigheter noga bevakade varningarna i systemet och vidtog alla nödvändiga åtgärder för att skydda konsumenterna. 

Hur skyddar systemet konsumenterna från farliga produkter som säljs på nätet?

Konsumenterna köper allt fler produkter online direkt från tredjeland. Utmaningen är nu att se till att dessa produkter uppfyller EU-normerna för säkerhet.

Många av de farliga produkter som anmälts via systemet för tidig varning säljs även på plattformar eller marknadsplatser online. För att ta itu med dessa försäljningsmetoder uppmuntrar kommissionen samarbete med sina internationella motparter och med onlineplattformarna så att osäkra produkter inte når EU-konsumenterna. Den 1 mars 2018 utfärdade kommissionen en rekommendation med ett antal operativa åtgärder som ska vidtas av onlineplattformar och medlemsstaterna för att ytterligare förbättra arbetet med olagligt innehåll online, bl.a. när det gäller farliga produkter. 

Kommissionen uppmanar plattformarna att göra frivilliga åtaganden som går utöver deras rättsliga förpliktelser när det gäller produktsäkerhet. 

Vilka produkter utgör de största riskerna?

År 2017 var leksaker den mest anmälda produktkategorin (29 %), följt av motorfordon (20 %) och kläder, textilier och modeartiklar (12 %).

När det gäller risker var skada den oftast anmälda kategorin (28 %) under 2017 följt av kemisk risk (22 %).

Varifrån kommer produkterna?

Majoriteten av de farliga produkter som anmälts i systemet kom från länder utanför EU. Kina är nummer ett som ursprungsland, men antalet varningar ligger stabilt kvar på 53 % (1 155) år 2017, samma som året dessförinnan. Kommissionen fortsätter att nära samarbeta med de kinesiska myndigheterna. De arbetar tillsammans för att diskutera specifika ärenden och vidta åtgärder, såsom utbyte av god praxis. Farliga produkter med europeiskt ursprung stod för 413 anmälningar (26 %).

Vad händer nu?

Systemet för tidig varning är ett viktigt verktyg för de nationella konsumentmyndigheternas tillämpning av EU:s konsumentskyddslagstiftning. För att få ännu bättre tillämpning presenterar kommissionen i april sin ”nya giv för konsumenterna”, som syftar till att modernisera de befintliga reglerna och förbättra konsumentskyddet.

Kommissionen kommer att fortsätta arbetet med att modernisera systemet för tidig varning ytterligare, så att myndigheter och företag har möjlighet att bättre skydda konsumenterna från farliga produkter.

Nästa steg i moderniseringen av systemet kommer att göra det möjligt för användarna att läsa alla varningar på alla officiella EU-språk.

Bakgrund

Sedan 2003 garanterar systemet för tidig varning att information om farliga icke-livsmedelsprodukter som återtagits från marknaden och/eller återkallats någonstans i Europa snabbt når alla medlemsländer och EU-kommissionen. På så sätt kan lämpliga uppföljningsåtgärder (förbud/försäljningsstopp, återtag, återkallelse eller importförbud från tullmyndigheterna) vidtas i hela EU. 

31 länder (EU-länderna samt Island, Liechtenstein och Norge) ingår för närvarande i systemet. Systemet fungerar tack vare ett kontinuerligt dagligt och nära samarbete mellan EU-länderna. 

Systemet för tidig varning har en särskild offentlig webbplats (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system) som ger tillgång till uppdateringar varje vecka av varningar från nationella myndigheter som deltar i systemet. Varje vecka registreras ca 50 varningar som sedan offentliggörs på nätet. Vem som helst kan ta del av anmälningarna i systemet. Konsumenter och företag kan nu också skapa individanpassade prenumerationer på varningar enligt sina behov och önskemål och utbyta varningar via sociala media. 

För företag finns också ett särskilt verktyg på webbplatsen så att de snabbt och effektivt kan informera de nationella myndigheterna om en produkt som de har fört in på marknaden som kan vara farlig. 

Läs mer

Webbplatsen för systemet för tidig varning

Frågor och svar

Sökverktyg för information som offentliggjorts i systemet för tidig varning

Systemet för tidig varning - nationella kontaktpunkter

Årsrapport och statistik

 

 

IP/18/1721

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos