Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen antar förslag om Europeiska arbetsmyndigheten och tillgång till socialt skydd

Strasbourg den 13 mars 2018

I dag lägger EU-kommissionen fram konkreta nya initiativ för att nå resultat med den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

I dag lägger kommissionen fram två förslag, ett om Europeiska arbetsmyndigheten, som kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker tillkännagav i sitt tal om tillståndet i unionen 2017 och ett om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare. Initiativen åtföljs av ett meddelande om övervakning av genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som kommer att göras inom den europeiska planeringsterminen.

– EU växer så det knakar och sysselsättningen ökar, men vi måste se till att tillväxten kommer alla till del. I det här paketet finns åtgärder för det, så att reglerna för människor som vill bo och arbeta i EU är väl kända och följs. Vi följer upp den europeiska pelaren för sociala rättigheter för att driva på socialpolitiken och satsa på tillgång till socialt skydd. Ett starkare socialt EU är ett hållbarare EU, säger arbetsmarknadskommissionär Valdis Dombrovskis.

– Vår satsning på rättvis rörlighet på arbetsmarknaden utmynnar i dag i vårt förslag om Europeiska arbetsmyndigheten. Den är en förutsättning för en väl fungerande europeisk arbetsmarknad. Myndigheten ska hjälpa enskilda och företag som vill arbeta eller bedriva näringsverksamhet i andra EU-länder att få tillgång till rätt information samt stärka samarbetet mellan EU-länderna för att genomdriva rättvisa regler. Och med vårt förslag om tillgång till socialt skydd samarbetar vi med EU-länderna för att se till att ingen hamnar efter. Vårt mål är att människor ska få tillgång till tillräckliga förmåner oavsett hur arbetslivet ser ut i framtiden, säger socialkommissionär Marianne Thyssen.

Det senaste årtiondet har antalet människor som bor eller arbetar i ett annat EU-land nästan fördubblats till 17 miljoner 2017. Europeiska arbetsmyndigheten ska hjälpa enskilda, företag och nationella förvaltningar att ta vara på de möjligheter som den fria rörligheten erbjuder och garantera en rättvis rörlighet på arbetsmarknaden. Myndigheten har tre mål.

För det första ska den informera enskilda och företag om lediga platser, lärlingsutbildningar, rörlighetsprogram, rekrytering och utbildning samt om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller när man bor, arbetar eller gör affärer i ett annat EU-land.

För det andra ska den stödja samarbetet mellan de nationella myndigheterna genom att hjälpa dem att se till att EU-reglerna om fri rörlighet på arbetsmarknaden är enkla och att de verkligen följs. I dag finns det omfattande EU-lagstiftning om den fria rörligheten för arbetstagare, men många av bestämmelserna håller på att ändras och moderniseras, t.ex. bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i EU och bestämmelserna om utstationering av arbetstagare vid tillhandahållande av tjänster. Målet är inte bara att göra dessa regler mer rättvisa och ändamålsenliga utan också se till att de kan tillämpas och genomdrivas på ett rättvist, enkelt och effektivt sätt inom alla branscher. Myndigheten ska t.ex. hjälpa till att förbättra informationsutbytet, stödja kapacitetsuppbyggnad vid de nationella myndigheterna och bistå dem vid gemensamma inspektioner. Detta stärker myndigheternas förtroende för varandra, förbättrar det dagliga samarbetet och förebygger bedrägerier och missbruk av reglerna.

För det tredje ska arbetsmyndigheten erbjuda medling och underlätta lösningar av gränsöverskridande tvister, t.ex. vid omstruktureringar av företag som rör flera EU-länder.

Europeiska arbetsmyndigheten är tänkt att inrättas som ett nytt decentraliserat EU-organ, och borde efter avslutad beslutsprocess kunna inrättas och tas i drift under 2019. För att underlätta inrättandet av myndigheten och se till att den kommer igång snabbt, inrättar kommissionen också en rådgivande grupp av centrala berörda parter som ska ägna sig åt de praktiska aspekterna av myndighetens verksamhet.

Kommissionen lägger i dag också fram ett förslag till rådsrekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare. Eftersom arbetslivet förändras på grund av nya levnadssätt, affärsmetoder och digitalisering, måste trygghetssystemen ständigt anpassas till nya förhållanden. I dag verkar nästan 40 % av de sysselsatta i en atypisk anställningsform, dvs. de har inte en tillsvidareanställning på heltid, eller är egenföretagare. Det innebär ofta att de inte omfattas av social trygghet, och saknar arbetslöshetsförsäkring eller pensionsförmåner. I enlighet med den europeiska pelaren för sociala rättigheter är syftet med detta förslag att staka ut riktningen för EU-länderna för att främja tillgången till social trygghet för alla arbetstagare och för egenföretagare, särskilt för dem som på grund av anställningsförhållandet inte i tillräcklig grad omfattas av de sociala trygghetssystemen.

Rekommendationen innehåller följande:

  • Luckor i täckningen täpps till så att arbetstagare och egenföretagare med jämförbara villkor kan ansluta sig till motsvarande system för social trygghet.
  • De erbjuds tillräcklig och effektiv täckning så att de kan tjäna in och ta ut tillräckliga pensionsförmåner.
  • Socialförsäkringsrättigheter ska enklare kunna överföras från ett arbete till ett annat.
  • Arbetstagare och egenföretagare ska få tydlig information om socialförsäkringsrättigheter och skyldigheter.

Som ett komplement till de åtgärder som redan har vidtagits och som är på gång på EU-nivå redogör slutligen kommissionen för sitt förslag om att stärka övervakningen av genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. I praktiken ska det gå till så att prioriteringarna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter används vid bedömningen av medlemsländernas åtgärder och framsteg under den europeiska planeringsterminen. Dessutom ingår tekniskt stöd, riktmärkning och utbyte av god praxis, så att sysselsättning och socialpolitik kan följas med hjälp av den nya sociala resultattavlan som visar tendenser och resultat i EU enligt de tre principområdena i pelaren. Kommissionen lägger i dag också fram ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar om den rättsliga ramen för principerna i pelaren , med hänsyn tagen till EU:s och EU-ländernas behörighet, arbetsmarknadens parter och de senaste EU-åtgärderna på området.

Vad händer nu?

Europeiska arbetsmyndigheten: Förslaget till förordning ska nu behandlas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Kommissionens mål är att myndigheten ska kunna inrättas och komma i gång under 2019.

Tillgång till socialt skydd: Förslaget kommer nu att behandlas av rådet som kan anta rekommendationer på grundval av ett förslag från kommissionen på de områden där EU har behörighet.

Kommissionen kommer att presentera dagens åtgärdspaket för de nationella sysselsättnings- och socialministrarna vid rådets möte i Bryssel den 15 mars. Vid Europeiska rådets möte den 22–23 mars 2018 kommer stats- och regeringscheferna också att ta upp genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Bakgrund

Kommissionens avsikt att inrätta Europeiska arbetsmyndigheten tillkännagavs av kommissionsordförande Jean-Claude Juncker i talet om tillståndet i unionen den 13 september 2017. Myndigheten kommer att komplettera och underlätta genomförandet av de pågående initiativen för en rättvis rörlighet på arbetsmarknaden, bl.a. reformen av utstationeringsdirektivet, initiativet inom den internationella vägtransportsektorn och moderniseringen av EU:s regler för samordning av de sociala trygghetssystemen.

Ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och en allt större mångfald av anställningsformer har skapat nya jobb och fått ut fler människor i arbete, vilket påpekades under samrådet om den europeiska pelaren för sociala rättigheter och diskussionsunderlaget om EU:s sociala dimension. Men detta har också skapat luckor i det sociala skyddet som behöver täppas till. Kommissionens förslag till rådsrekommendation om tillgång till social trygghet är en reaktion på dessa förändrade förhållanden på arbetsmarknaden, i synnerhet nya anställningsformer som har blivit vanligare de senaste åren. Initiativet tillkännagavs i april 2017 tillsammans med den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Det ingår i kommissionens arbetsprogram för 2017 och 2018 och föregicks av ett samråd i två steg med arbetsmarknadens parter på EU-nivå.

Initiativet är en av kommissionens åtgärder för att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som proklamerades gemensamt vid det socialpolitiska toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017. Att nå resultat med pelaren är ett delat politiskt ansvar, och att övervaka hur den genomförs är en förutsättning för påtagliga praktiska resultat. Därför går kommissionen i dagens meddelande igenom de åtgärder som den har vidtagit för att genomföra pelaren, bl.a. ett initiativ om balans mellan arbete och privatliv och ett förslag om öppna och förutsägbara arbetsvillkor i EU.

Mer information

Meddelande: Övervakning av genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Faktablad: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter

Memo: Frågor och svar om Europeiska arbetsmyndigheten

Faktablad: Mot rättvis arbetskraftsrörlighet: en europeisk arbetsmyndighet

Memo: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter: Frågor och svar om kommissionens förslag om bättre tillgång till socialt skydd för alla arbetstagare och för egenföretagare

Faktablad: Den europeiska pelaren för sociala rättigheter: Tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare

Nyheter med länkar till rättsakter på GD Sysselsättnings webbplats

IP/18/1624

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar