Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija sprejela predloga za ustanovitev Evropskega organa za delo in dostop do socialne zaščite

Strasbourg, 13. marca 2018

Evropska komisija danes sprejema konkretnejši novi pobudi, da bi naredila še en korak naprej pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic.

Komisija predstavlja predlog za ustanovitev Evropskega organa za delo, ki ga je predsednik Juncker napovedal v govoru o stanju v Uniji leta 2017, ter pobudo za zagotovitev dostopa do socialne zaščite vsem delavcem in samozaposlenim. Ti pobudi spremlja sporočilo o spremljanju izvajanja evropskega stebra socialnih pravic, ki bo tesno povezano z evropskim semestrom za usklajevanje politik.

Podpredsednik Komisije in evropski komisar za evro in socialni dialog Valdis Dombrovskis je povedal:„Evropa doživlja enakomerno rast in zaposlovanje je v vzponu, vendar moramo poskrbeti, da bo rast bolj vključujoča in da bo koristila vsem. Ta sveženj določa več korakov za doseganje tega cilja: zagotoviti je treba, da ljudje dobro poznajo pravila za življenje in delo po vsej Evropski uniji ter da se ta pravila izvršujejo, spremljati je treba izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, spodbujati širši napredek na področju socialnih pravic in se osredotočiti na dostop do socialne zaščite. Močnejša socialna Evropa je tudi bolj trajnostna Evropa“.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dodala: „Naše prizadevanje za pravično mobilnost delovne sile dosega vrhunec z današnjim predlogom za ustanovitev Evropskega organa za delo, ki je bistven za dobro delujoč evropski trg dela. Mobilnim državljanom in podjetjem bo pomagal najti prave informacije ter okrepil sodelovanje med državami članicami pri izvrševanju pravičnih in učinkovitih pravil. Z našim predlogom za dostop do socialne zaščite pa si skupaj z državami članicami prizadevamo, da ne bo nihče zapostavljen. Naš cilj je, da bodo imeli ljudje dostop do ustreznih ugodnosti ne glede na to, kako se bo svet dela razvijal.“

V zadnjem desetletju se je število mobilnih državljanov, tj. ljudi, ki živijo in/ali delajo v drugi državi članici, skoraj podvojilo in je leta 2017 znašalo 17 milijonov. Evropski organ za delo bo posameznikom, podjetjem in državnim upravam pomagal čim bolj izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja prosto gibanje, in zagotoviti pravično mobilnost delovne sile. Njegov cilj je trojen.

Državljanom in podjetjem bo ponujal informacije o prostih delovnih mestih, priložnostih za vajeništvo, mobilnost, zaposlovanje in usposabljanje ter napotke glede pravic in obveznosti pri življenju, delu in/ali poslovanju v drugi državi članici EU.

Poleg tega bo podpiral sodelovanje med nacionalnimi organi pri čezmejnih vprašanjih, tako da jim bo pomagal zagotavljati enostavno in učinkovito spoštovanje predpisov EU, ki ščitijo in urejajo mobilnost. Prosto gibanje delavcev ureja obširna zakonodaja EU, ki se na več mestih spreminja in posodablja, na primer na področju koordinacije sistemov socialne varnosti po vsej EU in pri vprašanjih, kot je napotitev delavcev v okviru opravljanja storitev. Prednostna naloga ni samo, da bodo ti predpisi pravičnejši in da bodo ustrezali svojemu namenu, ampak tudi, da se bodo lahko pravilno uporabljali ter na pravičen, enostaven in učinkovit način izvrševali v vseh gospodarskih sektorjih. Evropski organ za delo bo na primer pomagal pri boljši izmenjavi informacij, krepitvi zmogljivosti med nacionalnimi organi ter opravljanju usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov. To bo okrepilo medsebojno zaupanje med akterji, izboljšalo vsakodnevno sodelovanje ter preprečilo morebitne goljufije in zlorabo predpisov.

In nazadnje, Evropski organ za delo bo lahko posredoval in lajšal iskanje rešitev v čezmejnih sporih, na primer pri prestrukturiranju podjetja, ki zadeva več držav članic.

Evropski organ za delo bo ustanovljen kot nova decentralizirana agencija EU in naj bi začel delovati leta 2019 po zaključku zakonodajnega postopka EU. Da bo njegova vzpostavitev lažja in da bo hitro popolnoma operativen, bo Komisija oblikovala tudi svetovalno skupino, sestavljeno iz ključnih deležnikov, ki bo pregledala praktične vidike njegovega prihodnjega delovanja.

Komisija danes predstavlja tudi predlog za priporočilo Sveta o dostopu delavcev in samozaposlenih do socialne zaščite. Ker se svet dela zaradi novega življenjskega sloga, novih poslovnih praks in digitalizacije spreminja, je treba sisteme socialne zaščite nenehno prilagajati novim razmeram. Danes je skoraj 40 % zaposlenih oseb v atipičnih delovnih razmerjih, kar pomeni, da nimajo pogodb za zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ali samozaposlenih. Take osebe niso vedno zadostno vključene v sisteme socialne varnosti, nimajo zavarovanja za primer brezposelnosti ali dostopa do pokojninskih pravic. V skladu z evropskim stebrom socialnih pravic si ta predlog prizadeva državam članicam začrtati smernice za podpiranje dostopa do socialne zaščite vsem delavcem in samozaposlenim, zlasti tistim, ki zaradi zaposlitvenega statusa nimajo zadostnega kritja v okviru sistemov socialne varnosti.

Priporočilo predvideva:

  • zapolnitev vrzeli v formalnem kritju, tako da se delavcem in samozaposlenim v primerljivih pogojih omogoči vključitev v ustrezne sisteme socialne varnosti,
  • zadostno dejansko kritje za take delavce, da lahko pridobijo in uveljavljajo zadostne pravice,
  • enostavnejši prenos pravic do socialne varnosti z enega delovnega mesta na drugo,
  • pregledne informacije za delavce in samozaposlene o njihovih pravicah in obveznostih glede socialne varnosti.

Kot dopolnilo že sprejetim in prihodnjim pobudam na ravni EU Komisija predstavlja tudi svoj pogled na spremljanje izvajanja evropskega stebra socialnih pravic. To bo doseženo z upoštevanjem prednostnih nalog evropskega stebra socialnih pravic v letnem ciklu evropskega semestra za usklajevanje politik, ki vključuje analizo sprejetih ukrepov in doseženega napredka na nacionalni ravni, pa tudi z nudenjem tehnične pomoči, primerjalnimi analizami in izmenjavo dobre prakse ter pregledovanjem uspešnosti na področju zaposlovanja in socialnih zadev (med drugim s pomočjo novega pregleda socialnih kazalnikov, ki spremlja trende in uspešnost v državah članicah EU na treh področjih, povezanih z načeli stebra socialnih pravic). Komisija danes objavlja tudi delovni dokument služb Komisije, ki opisuje pravni okvir za vsako od načel evropskega stebra socialnih pravic, pri čemer upošteva ustrezne pristojnosti EU in držav članic, vključno z vlogo socialnih partnerjev in nedavnimi ukrepi na ravni EU na teh področij.

Naslednji koraki

Evropski organ za delo: v skladu z rednim zakonodajnim postopkom bosta predlog uredbe zdaj obravnavala Evropski parlament in Svet. Komisija si želi, da bi Evropski organ za delo začel delovati leta 2019.

Dostop do socialne zaščite: ta predlog bo zdaj preučil Svet, ki lahko na podlagi predloga Komisije sprejme priporočila na področjih, ki so v pristojnosti EU.

Komisija bo današnji sveženj pobud predstavila nacionalnim ministrom za zaposlovanje in socialne zadeve na zasedanju Sveta 15. marca v Bruslju. Na zasedanju Evropskega sveta 22. in 23. marca 2018 pa bodo tudi voditelji držav in vlad ponovno obravnavali izvajanje evropskega stebra socialnih pravic.

Ozadje

Namen Komisije, da ustanovi Evropski organ za delo, je predsednik Junkcer napovedal v govoru o stanju v Uniji 13. septembra 2017. Evropski organ za delo bo dopolnjeval in spodbujal izvajanje tekočih pobud za pravično mobilnost, med katerimi so reforma direktive o napotitvi delavcev, posebni zakon na področju mednarodnega cestnega prevoza in posodobitev pravil EU za koordinacijo sistemov socialne varnosti.

Med posvetovanjem o evropskem stebru socialnih pravic in v razmisleku o socialni razsežnosti Evrope je bilo poudarjeno, da so z večjo prožnostjo trga dela in vse bolj raznolikimi oblikami dela nastala nova delovna mesta in več ljudi je dobilo možnost za poklicno udejstvovanje. Pojavile pa so se tudi vrzeli v zvezi s kritjem v okviru socialne zaščite, ki jih je treba odpraviti. Predlog Komisije za priporočilo Sveta o dostopu do socialne zaščite je odziv na te spreminjajoče se razmere na trgu dela, zlasti nove oblike dela, ki so se pojavile v zadnjih letih. Pobuda je bila skupaj z evropskim stebrom socialnih pravic predstavljena aprila 2017. Je del delovnih programov Komisije za leti 2017 in 2018, sledi pa dvostopenjskemu posvetovanju s socialnimi partnerji EU.

Navedene pobude so del uvajanja evropskega stebra socialnih pravic, ki je bil skupno razglašen novembra 2017 na socialnem vrhu za pravična delovna mesta in rast v Göteborgu. Uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic je skupna politična zaveza in odgovornost, spremljanje njegovega izvajanja pa je bistveno za zagotavljanje oprijemljivega napredka na terenu. Zato Komisija v danes predstavljenem sporočilu obravnava pobude, ki jih je sprejela za uvajanje stebra, med katerimi sta pobuda za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter predlog za pregledne in predvidljive delovne pogoje v Evropski uniji.

Več informacij

Sporočilo: Spremljanje izvajanja evropskega stebra socialnih pravic

Informativni pregled: Evropski steber socialnih pravic:

Memo: vprašanja in odgovori o Evropskem organu za delo

Informativni pregled: Evropski steber socialnih pravic: za pravično mobilnost delovne sile: ustanovitev Evropskega organa za delo

Memo: vprašanja in odgovori o predlogu Komisije za izboljšanje dostopa vseh delavcev in samozaposlenih do socialne zaščite

Informativni pregled: Evropski steber socialnih pravic: dostop delavcev in samozaposlenih do socialne zaščite

Novica s povezavami na pravne dokumente na spletišču GD za zaposlovanje

IP/18/1624

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar