Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia prijíma návrhy týkajúce sa Európskeho orgánu práce a prístupu k sociálnej ochrane

Strasburg 13. marec 2018

Európska komisia dnes prijíma nové konkrétnejšie iniciatívy, ktorých cieľom je ďalej rozvíjať Európsky pilier sociálnych práv.

Predkladá konkrétne návrh Európskeho orgánu práce, ktorý ohlásil predseda Komisie Juncker v správe o stave Únie za rok 2017, ako aj iniciatívu na zabezpečenie prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Tieto iniciatívy sprevádza oznámenie o monitorovaní vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré bude úzko prepojené s európsky semestrom pre koordináciu politík.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis k tomu uviedol:„Európa v súčasnosti zaznamenáva neustály rast a zvyšuje sa aj zamestnanosť. Musíme však zabezpečiť, aby rast bol inkluzívnejší a mali z neho prínos všetci. V tomto balíku sa stanovuje niekoľko krokov, ako to dosiahnuť: musíme sa uistiť, že pravidlá pre život a prácu v celej Európskej únii sú dobre známe a účinne sa presadzujú, sledovať vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, presadzovať širší impulz v oblasti sociálnych práv a zamerať sa na prístup k sociálnej ochrane. Európa s posilneným sociálnym rozmerom je udržateľnejšou Európou.“

Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová dodala: Návrh Európskeho orgánu práce, ktorý dnes predkladáme, je výsledkom nášho úsilia o zabezpečenie spravodlivej mobility pracovnej sily. Tá má zásadný význam pre dobré fungovanie európskeho trhu práce. Európsky orgán práce bude pomáhať občanom a podnikom využívajúcim mobilitu nachádzať správne informácie a bude posilňovať spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom presadzovať spravodlivé a účinné pravidlá. Prostredníctvom nášho návrhu o prístupe k sociálnej ochrane sa v spolupráci s členskými štátmi usilujeme zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Našim cieľom je zabezpečiť, aby ľudia mali prístup k primeraným dávkam bez ohľadu na to, ako sa bude vyvíjať nový svet práce.“

V poslednom desaťročí sa počet mobilných občanov, t. j. ľudí žijúcich a pracujúcich v inom členskom štáte, takmer zdvojnásobil a v roku 2017 ich bolo 17 miliónov. Európsky orgán práce bude jednotlivcom, podnikom a vnútroštátnym správnym orgánom pomáhať v tom, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré prináša voľný pohyb pracovníkov, a bude zabezpečovať spravodlivú mobilitu pracovnej sily. Jeho cieľ je trojaký.

V prvom rade bude orgán poskytovať občanom a podnikom informácie o možnostiach zamestnania, stáží, schém mobility, náboru a odbornej prípravy, ako aj poradenstvo týkajúce sa práv a povinností súvisiacich so životom, s prácou a/alebo pôsobením v inom členskom štáte EÚ.

Po druhé orgán bude podporovať spoluprácu vnútroštátnych orgánov v cezhraničných situáciách tým, že im pomôže zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ, ktorými sa chráni a riadi mobilita, jednoducho a účinne dodržiavali. V súčasnosti sa voľný pohyb pracovníkov riadi rozsiahlym súborom právnych predpisov EÚ, pričom mnohé z týchto predpisov sa menia a modernizujú, a to napríklad tie, ktoré sa týkajú koordinácie sociálneho zabezpečenia v celej EÚ a takých otázok, ako je napr. vysielanie pracovníkov v kontexte poskytovania služieb. Prioritou je nielen docieliť, aby tieto pravidlá boli spravodlivejšie a účelné, ale aj zabezpečiť, aby sa správne uplatňovali a presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom vo všetkých hospodárskych odvetviach. Tento orgán napríklad prispeje k zlepšeniu výmeny informácií, podporí budovanie kapacít vnútroštátnych orgánov a pomôže im vykonávať zosúladené a spoločné inšpekcie. Tým sa posilní vzájomná dôvera medzi aktérmi, zlepšia sa postupy každodennej spolupráce a zabráni sa možným podvodom a zneužívaniu pravidiel.

Po tretie Európsky orgán práce bude schopný zabezpečiť mediáciu a uľahčiť riešenie cezhraničných sporov, ku ktorým môže dôjsť napríklad v prípade reštrukturalizácie spoločnosti, do ktorej sú zapojené viaceré členské štáty.

Európsky orgán práce sa zriadi ako nová decentralizovaná agentúra EÚ a po ukončení legislatívneho procesu EÚ by mal začať fungovať v roku 2019. S cieľom uľahčiť zriadenie orgánu a zabezpečiť, aby po svojom zriadení rýchlo začal svoju činnosť, Komisia zároveň zriaďuje poradnú skupinu pozostávajúcu z kľúčových zainteresovaných strán, ktoré sa budú zaoberať praktickými aspektmi budúceho fungovania orgánu.

Komisia dnes takisto predstavuje návrh odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby. Keďže svet práce sa vyvíja s prihliadnutím na nové životné štýly, podnikateľské postupy a digitalizáciu, systémy sociálnej ochrany sa neustále musia prispôsobovať novým skutočnostiam. Dnes malo takmer 40 % zamestnaných ľudí buď atypické zamestnanie – čo znamená, že nepracujú na základe pracovnej zmluvy na plný pracovný čas uzatvorenej na neurčitý čas – alebo vykonávalo samostatnú zárobkovú činnosť. Tieto osoby nemajú vždy dobrý prístup k systémom sociálneho zabezpečenia, nemajú poistenie v nezamestnanosti ani prístup k dôchodkovým právam. V súlade s Európskym pilierom sociálnych práv je cieľom tohto návrhu stanoviť smerovanie pre členské štáty v záujme podpory prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby, a to najmä tie osoby, na ktoré sa vzhľadom na ich postavenie v zamestnaní nevzťahujú dostatočne schémy sociálneho zabezpečenia.

V odporúčaní sa stanovuje:

  • odstraňovanie medzier vo formálnom pokrytí tým, že sa zabezpečí, aby sa pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby mohli za porovnateľných podmienok zapojiť do príslušných systémov sociálneho zabezpečenia,
  • možnosť primeraného účinného pokrytia, aby si mohli vytvoriť a uplatňovať náležité nároky,
  • uľahčenie prevodu nárokov na sociálne zabezpečenie z jedného zamestnania do druhého,
  • poskytovanie transparentných informácií pracovníkom a samostatne zárobkovo činným osobám o ich nárokoch na sociálne zabezpečenie a súvisiacich povinnostiach.

V neposlednom rade ako doplnok k iniciatívam, ktoré už boli prijaté alebo sa plánujú na úrovni EÚ, Komisia prezentuje svoje stanoviská v súvislosti s posilnením monitorovania vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv. To sa dosiahne tým, že priority Európskeho piliera sociálnych práv sa zohľadnia v ročnom cykle európskeho semestra pre koordináciu politík, ktorého súčasťou je analýza prijatých opatrení a pokroku dosiahnutého na vnútroštátnej úrovni, bude sa poskytovať technická podpora, podporí sa referenčné porovnávanie a výmena osvedčených postupov a výsledky v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti sa budú preverovať aj za pomoci sociálneho prehľadu, prostredníctvom ktorého sa sledujú trendy a výsledky vo všetkých členských štátoch EÚ v troch oblastiach týkajúcich sa zásad piliera sociálnych práv. Komisia dnes uverejňuje aj pracovný dokument útvarov Komisie, v ktorom pripomína právny rámec pre každú zo zásad Európskeho piliera sociálnych práv a náležite zohľadňuje príslušné kompetencie EÚ a členských štátov vrátane úlohy sociálnych partnerov a nedávnych opatrení v každej z príslušných oblastí na úrovni EÚ.

Ďalšie kroky

Európsky orgán práce: Tento návrh nariadenia teraz v súlade s riadnym legislatívnym postupom preskúma Európsky parlament a Rada. Komisia by chcela docieliť, aby bol tento orgán zriadený a začal svoju činnosť v roku 2019.

Prístup k sociálnej ochrane: Túto problematiku bude teraz skúmať Rada, ktorá môže prijímať odporúčania na základe návrhu Komisie v oblastiach, v ktorých má EÚ právomoc.

Dnešný balík iniciatív predstaví ministrom zamestnanosti a sociálnych vecí jednotlivých členských štátov na zasadaní Rady 15. marca v Bruseli. Na zasadaní Európskej rady 22. – 23. marca 2018 sa hlavy štátov alebo predsedovia vlád budú opätovne venovať otázke vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv.

Súvislosti

Zámer Komisie zriadiť Európsky orgán práce oznámil predseda Komisie Juncker vo svojej správe o stave Únie 13. septembra 2017. Činnosť Európskeho orgánu práce bude dopĺňať a uľahčovať vykonávanie prebiehajúcich iniciatív na zabezpečenie spravodlivej mobility vrátane reformy smernice o vysielaní pracovníkov, osobitného právneho predpisu v odvetví medzinárodnej cestnej dopravy a modernizácie pravidiel EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

Vyššia flexibilita trhu práce a čoraz rozmanitejšie formy zamestnania vytvorili nové pracovné miesta a poskytli väčšiemu počtu ľudí možnosť profesionálneho uplatnenia, ako sa pripomenulo počas konzultácie o Európskom pilieri sociálnych práv a v Diskusnom dokumente o sociálnom rozmere Európy. Zároveň však viedli k určitým medzerám v pokrytí schémami sociálnej ochrany, ktoré je potrebné odstrániť. Návrh odporúčania Rady o prístupe k sociálnej ochrane, ktorý vypracovala Komisia, je reakciou na túto meniacu sa situáciu na trhu práce, najmä nové formy práce, ktoré vznikli v posledných rokoch. Táto iniciatíva bola ohlásená v apríli 2017 spolu s Európskym pilierom sociálnych práv. Je súčasťou pracovných programov Komisie na roky 2017 a 2018 a opiera sa o dvojfázové konzultácie so sociálnymi partnermi EÚ.

Tieto iniciatívy sprevádzajú postupné zavádzanie Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bol vyhlásený na Sociálnom samite pre spravodlivé pracovné miesta a rast v Göteborgu v novembri 2017. Zavedenie Európskeho piliera sociálnych práv je spoločným politickým záväzkom a zodpovednosťou a monitorovanie jeho vykonávania má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia hmatateľného pokroku v praxi. Z tohto dôvodu Komisia v dnešnom oznámení hodnotí iniciatívy prijaté v záujme postupného zavedenia piliera vrátane iniciatívy týkajúcej sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a návrhu týkajúceho sa transparentných a predvídateľných pracovných podmienok v Európskej únii.

Ďalšie informácie

Oznámenie: Monitorovanie vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv

Prehľad: Európsky pilier sociálnych práv

Oznam:  otázky a odpovede o Európskom orgáne práce

Prehľad: Európsky pilier sociálnych práv: smerom k spravodlivej mobilite pracovnej sily: zriadenie Európskeho orgánu práce

Oznam: otázky a odpovede o návrhu Komisie na zlepšenie prístupu k sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby

Prehľad: Európsky pilier sociálnych práv: prístup k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby

Záložka aktuality s odkazmi na právne dokumenty na webových stránkach GR pre zamestnanosť

IP/18/1624

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar