Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia adoptă propuneri care urmăresc să creeze o Autoritate Europeană a Muncii și să ofere acces la protecție socială

Strasbourg, 13 martie 2018

Astăzi, Comisia Europeană propune noi inițiative, mai concrete, pentru a face încă un pas în direcția concretizării Pilonului european al drepturilor sociale.

Mai precis, Comisia prezintă propunerea de înființare a unei Autorități Europene a Muncii, intenție anunțată de președintele Juncker în discursul său din 2017 privind starea Uniunii, precum și o inițiativă de asigurare a accesului la protecție socială pentru toți salariații și lucrătorii independenți. Aceste inițiative sunt însoțite de o comunicare pe tema monitorizării implementării Pilonului european al drepturilor sociale, care va fi strâns legată de semestrul european pentru coordonarea politicilor.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat cu această ocazie:„Europa se află acum într-o fază de creștere constantă, însoțită și de o creștere a ocupării forței de muncă. Trebuie să lucrăm însă la dezvoltarea componentei de incluziune a acestei creșteri, în beneficiul tuturor. Pachetul prezentat astăzi include o serie de măsuri în acest sens, prin care urmărim să ne asigurăm că normele care le permit cetățenilor să trăiască și să lucreze oriunde în Uniunea Europeană sunt bine cunoscute și aplicate, că implementarea Pilonului european al drepturilor sociale este urmărită cum se cuvine, că drepturile sociale beneficiază de un impuls mai amplu și că este asigurat accesul cetățenilor la protecție socială. O Europă socială mai puternică înseamnă o Europă mai sustenabilă.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat în acest context: „Eforturile noastre de asigurare a unei mobilități echitabile a forței de muncă culminează cu propunerea de astăzi de înființare a unei Autorități Europene a Muncii. Această autoritate este esențială pentru buna funcționare a pieței europene a muncii. Ea va ajuta cetățenii și întreprinderile care doresc să se stabilească într-un alt stat membru să găsească informațiile potrivite și va întări cooperarea dintre statele membre pentru aplicarea unor norme echitabile și eficiente. Prin propunerea noastră privind accesul la protecție socială, colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat deoparte. Scopul nostru este să le garantăm cetățenilor accesul la prestații adecvate, indiferent de cum va evolua situația de pe piața muncii.”

În ultimul deceniu, aproape că s-a dublat numărul de cetățeni mobili, care trăiesc și/sau lucrează într-un alt stat membru, ajungând la 17 milioane în 2017. Autoritatea Europeană a Muncii va ajuta cetățenii, întreprinderile și administrațiile naționale să profite din plin de oportunitățile oferite de dreptul la liberă circulație și să asigure mobilitatea echitabilă a forței de muncă. Autoritatea vizează un triplu obiectiv.

În primul rând, ea va oferi cetățenilor și întreprinderilor informații despre oportunitățile de lucru, de ucenicie, de recrutare și de formare, precum și despre programele de mobilitate și va acorda îndrumare referitoare la drepturi și obligații legate de traiul, munca și/sau funcționarea într-un alt stat membru al UE.

În al doilea rând, Autoritatea va sprijini cooperarea dintre autoritățile naționale în context transfrontalier și le va ajuta să garanteze că normele UE care protejează și reglementează mobilitatea sunt respectate fără dificultăți și în mod eficient. În prezent, există un corp consistent de legislație a UE care reglementează libera circulație a lucrătorilor, iar o serie de norme sunt modificate și modernizate, precum cele referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială în întreaga Uniune Europeană și aspectele legate de detașarea lucrătorilor în contextul prestării de servicii. Prioritatea nu constă doar în a face aceste norme mai echitabile și mai adaptate scopului lor, ci și de a se asigura că sunt corect aplicate și puse în aplicare în mod echitabil, simplu și eficace în toate sectoarele economice. De exemplu, Autoritatea va ajuta la intensificarea schimbului de informații, va sprijini dezvoltarea capacităților în rândul autorităților naționale și le va acorda asistență pentru desfășurarea unor inspecții comune și concertate. Acest lucru va întări încrederea reciprocă dintre părți, va îmbunătăți procedurile de cooperare de zi cu zi și va preveni eventuale fraude și încălcări ale normelor.

În al treilea rând, Autoritatea Europeană a Muncii va fi în măsură să ofere mediere și să faciliteze găsirea de soluții în cazul litigiilor transfrontaliere, de exemplu în eventualitatea restructurării unei întreprinderi în care sunt implicate mai multe state membre.

Autoritatea Europeană a Muncii va fi înființată cu statutul de nouă agenție descentralizată a UE și ar trebui să devină operațională în 2019, după încheierea procesului legislativ al UE prin care este constituită. Pentru a se înlesni înființarea Autorității Europene a Muncii și a se asigura că este operațională imediat după creare, Comisia instituie de asemenea un grup consultativ, alcătuit din reprezentanți ai principalelor părți interesate, care se va ocupa de aspectele practice ale viitoarei activități a Autorității.

Comisia prezintă astăzi și o propunere de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru lucrători și persoanele care desfășoară o activitate independentă. Pe măsură ce piața muncii evoluează ca urmare a unor noi stiluri de viață și practici comerciale, precum și datorită digitalizării, sistemele de protecție socială trebuie să se adapteze constant pentru a răspunde unor noi realități. În zilele noastre, aproape 40 % dintre lucrători se află fie în situații atipice de muncă – adică nu lucrează cu contract de muncă permanent, cu normă întreagă – fie desfășoară o activitate independentă. Aceste persoane nu beneficiază întotdeauna de o protecție socială adecvată, adică nu au asigurare de șomaj și nici acces la drepturi de pensie. În concordanță cu obiectivele Pilonului european al drepturilor sociale, această propunere urmărește să stabilească o direcție, astfel încât statele membre să sprijine accesul la protecție socială pentru toți salariații și lucrătorii independenți și în special pentru cei care, din cauza statutului lor profesional, nu beneficiază de o protecție suficientă din partea sistemelor de securitate socială.

Recomandarea vizează următoarele aspecte:

  • să elimine disparitățile formale în materie de protecție socială, garantând că salariații și lucrătorii independenți care lucrează în condiții comparabile se pot înscrie în sisteme corespunzătoare de securitate socială;
  • să le ofere protecție socială efectivă adecvată, astfel încât ei să poată să acumuleze și să beneficieze de drepturile corespunzătoare;
  • să faciliteze transferul drepturilor de asigurări sociale de la un loc de muncă la altul;
  • să ofere salariaților și lucrătorilor independenți informații transparente despre drepturile și obligațiile lor în materie de asigurări sociale.

În sfârșit, pentru a completa atât inițiativele existente deja, cât și pe cele care se conturează la nivelul UE, Comisia își prezintă viziunea referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. În acest sens, vor fi examinate prioritățile Pilonului european al drepturilor sociale în cadrul ciclului anual al semestrului european pentru coordonarea politicilor, care include o analiză a măsurilor luate și a progresului înregistrat la nivel național, asistență tehnică, exerciții de evaluare comparativă și de schimb de bune practici, precum și o analiză performanțelor în domeniul social și al ocupării forței de muncă, realizată inclusiv cu ajutorul noului tablou de bord social, care urmărește tendințele și performanțele din statele membre ale UE în cele trei domenii ale principiilor Pilonului european al drepturilor sociale. Comisia mai publică astăzi și un document de lucru în care recapitulează cadrul juridic pentru fiecare dintre principiile Pilonului european al drepturilor sociale, ținând seama în mod adecvat de competențele respective ale UE și ale statelor membre, inclusiv de rolul partenerilor sociali și de acțiunile recente ale UE în fiecare domeniu.

Etapele următoare

Autoritatea europeană a Muncii: În conformitate cu procedura legislativă ordinară, această propunere de regulament urmează să fie examinată de Parlamentul European și de Consiliu. Comisia are obiectivul ambițios de a face autoritatea operațională în 2019.

Accesul la protecție socială: Această chestiune urmează a fi examinată de Consiliu, care poate adopta recomandări pe baza unei propuneri a Comisiei în domeniile de competență ale UE.

Comisia va prezenta pachetul de inițiative de astăzi miniștrilor pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ale statelor membre în cadrul reuniunii Consiliului care va avea loc la Bruxelles la 15 martie. Totodată, la Consiliul European din 22 și 23 martie 2018, șefii de state și de guverne vor repune în discuție implementarea Pilonului european al drepturilor sociale.

Context

Intenția Comisiei de a înființa o Autoritate Europeană a Muncii a fost anunțată de președintele Juncker, la 13 septembrie 2017, în discursul său privind starea Uniunii. Autoritatea Europeană a Muncii va completa și va facilita implementarea actualelor inițiative de garantare a unei mobilități echitabile, printre care revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor, elaborarea legislației specifice care reglementează sectorul transportului rutier internațional și modernizarea normelor UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Flexibilitatea crescândă a pieței muncii și diversitatea din ce în ce mai mare a formelor de muncă au dus la crearea de noi locuri de muncă și au permis intrarea pe piața muncii a unui număr mai mare de oameni, după cum s-a reamintit cu ocazia consultării referitoare la Pilonul european al drepturilor sociale și în documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei. Rezultatul a fost însă și apariția unor disparități în ceea ce privește protecția socială, disparități care trebuie eliminate. Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială vine ca răspuns la realitățile în schimbare de pe piața muncii, fiind vorba în special de noile forme de muncă care au apărut în ultimii ani. Inițiativa a fost anunțată în aprilie 2017, împreună cu Pilonul european al drepturilor sociale. Ea face parte din programele de lucru ale Comisiei pentru 2017 și 2018 și urmează unei consultări în două etape a partenerilor sociali.

Aceste inițiative fac parte din măsurile luate în vederea implementării Pilonului european al drepturilor sociale, care a fost proclamat în cadrul Summitului social pentru creștere și locuri de muncă echitabile de la Göteborg din noiembrie 2017. Concretizarea Pilonului european al drepturilor sociale reprezintă un angajament politic comun și o răspundere comună, iar monitorizarea implementării sale este fundamentală pentru asigurarea unui progres palpabil pe teren. Iată de ce, în comunicarea prezentată astăzi, Comisia trece în revistă inițiativele pe care le-a luat în vederea implementării pilonului, printre care se numără o inițiativă privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată și o propunere privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană.

Informații suplimentare

Comunicare: Monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale

Fișă informativă: Pilonul european al drepturilor sociale

Notă de informare:  Întrebări și răspunsuri despre Autoritatea Europeană a Muncii

Fișă informativă: Pilonul european al drepturilor sociale: Către o mobilitate echitabilă a forței de muncă: Înființarea unei Autorități Europene a Muncii

Notă de informare: Întrebări și răspunsuri pe marginea propunerii Comisiei de îmbunătățire a accesului la protecție socială pentru toți salariații și lucrătorii independenți

Fișă informativă: Pilonul european al drepturilor sociale: Accesul la protecție socială pentru salariați și lucrătorii independenți

Material jurnalistic cu linkuri către documente juridice de pe site-ul web al DG Ocuparea forței de muncă

IP/18/1624

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar