Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie presenteert voorstellen voor een Europese Arbeidsautoriteit en voor een bredere toegang tot sociale bescherming

Straatsburg, 13 maart 2018

De Europese Commissie komt vandaag met concretere initiatieven om de Europese pijler van sociale rechten te vertalen naar de praktijk.

Een van die initiatieven is het voorstel voor een Europese Arbeidsautoriteit, dat Commissievoorzitter Juncker al had aangekondigd in zijn "Staat van de Unie" van 2017. Een tweede initiatief is het voorstel om de sociale bescherming uit te breiden tot alle werknemers en zelfstandigen. Deze initiatieven gaan vergezeld van een mededeling over het toezicht op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, dat zal worden ingepast in het Europees semester van beleidscoördinatie.

Vicevoorzitter voor de Euro en Sociale Dialoog, Valdis Dombrovskis, gaf de volgende uitleg:"We zien in een Europa nu een gestage groei en de werkgelegenheid neemt toe, maar we moeten ervoor zorgen dat iedereen van die groei profiteert. Dit pakket bevat een aantal maatregelen om dat mogelijk te maken. Ze zorgen dat de regels voor mensen, ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen en werken, duidelijk zijn en ook toegepast worden, dat er toezicht komt op de realisatie van de Europese pijler van sociale rechten – en daarmee een impuls wordt gegeven aan de sociale rechten – , en dat de toegang tot sociale bescherming wordt verbeterd. Een sterker sociaal Europa is een duurzamer Europa.”

Marianne Thyssen, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit, voegde er nog aan toe: "Onze inspanningen voor eerlijke arbeidsmobiliteit bereiken met dit voorstel voor de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit hun hoogtepunt. Zo'n Europese Arbeidsautoriteit is onmisbaar voor de goede werking van de Europese arbeidsmarkt. Zij kan migrerende burgers en bedrijven helpen de juiste informatie te vinden, en tevens zorgen voor een betere samenwerking tussen de EU-landen bij de toepassing van eerlijke en doeltreffende regels. En met ons voorstel betreffende de toegang tot sociale bescherming werken we samen met de EU-landen om te zorgen dat niemand langs de kant blijft staan. We willen ervoor zorgen dat mensen altijd een adequate uitkering krijgen, ongeacht hoe de arbeidsmarkt er in te toekomst uit komt te zien.

In het afgelopen decennium is het aantal mensen dat in een ander EU-land is gaan wonen en werken bijna verdubbeld tot 17 miljoen in 2017. De Europese Arbeidsautoriteit moet werknemers, zelfstandigen, bedrijven en nationale overheden helpen de voordelen van het vrij personenverkeer optimaal te benutten en voor eerlijke arbeidsmobiliteit te zorgen. De Europese Arbeidsautoriteit krijgt drie taken.

In de eerste plaats moet zij informatie gaan geven over banen, leerplaatsen, mobiliteitsregelingen, aanwerving en opleiding, evenals over rechten en plichten bij wonen, werken en actief worden in een ander EU-land.

In de tweede plaats moet zij de samenwerking tussen de bevoegde nationale instanties verbeteren door te zorgen dat de EU-regels voor mobiliteit eenvoudig en doeltreffend kunnen worden toegepast. Er is inmiddels heel wat EU-wetgeving die het vrij verkeer van werknemers in goede banen moet leiden. Een deel daarvan wordt momenteel gemoderniseerd, zoals die voor de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU en de detachering van werknemers in het kader van dienstverlening. Belangrijk is niet alleen dat deze regels eerlijker worden en beter worden afgestemd op het doel, maar ook dat zij correct, eerlijk en doeltreffend worden toegepast in alle sectoren van de economie. De Europese Arbeidsautoriteit moet de nationale instanties bijvoorbeeld gaan helpen bij informatie-uitwisseling, capaciteitsopbouw en gecoördineerde of gemeenschappelijke inspecties. Dit verhoogt het wederzijds vertrouwen tussen de betrokkenen, verbetert de dagelijkse samenwerking en voorkomt fraude met of misbruik van de regels.

In de derde plaats krijgt de Europese Arbeidsautoriteit een bemiddelende rol bij grensoverschrijdende conflicten, zoals reorganisaties van bedrijven waarbij meerdere EU-landen betrokken zijn.

De Europese Arbeidsautoriteit wordt een nieuw gedecentraliseerd EU-agentschap, dat in 2019, wanneer de EU-wetgevingsprocedure eenmaal achter de rug is, operationeel moet zijn. Om de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit makkelijker te maken en te zorgen dat zij snel operationeel wordt, stelt de Commissie een adviesgroep van vertegenwoordigers van de belangrijkste betrokkenen samen, die zich over praktische aspecten moet buigen.

De Commissie presenteert vandaag ook een voorstel voor een aanbeveling van de Raad over de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen. Naarmate de arbeidsbetrekkingen als gevolg van de moderne levensstijl, de nieuwe vormen van zakendoen en de digitalisering veranderen, moeten de stelsels voor sociale bescherming voortdurend worden aangepast aan de zich ontwikkelende realiteit. Vandaag zit ongeveer 40% van de werknemers in een atypische arbeidssituatie, wat wil zeggen dat zij geen voltijds contract hebben voor onbepaalde duur en ook niet als zelfstandige werken. Zij genieten vaak geen goede sociale bescherming, omdat ze niet in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering of pensioen. Dit voorstel moet, zoals de bedoeling is van de Europese pijler van sociale rechten, de EU-landen de weg wijzen zodat uiteindelijk alle werknemers en zelfstandigen, en met name wie als gevolg van zijn arbeidsstatuut nu nog geheel of gedeeltelijk buiten de boot valt, sociale bescherming krijgen.

De aanbeveling moet:

  • de formele dekkingskloof tussen werknemers en zelfstandigen in vergelijkbare situaties dichten doordat zij zich allemaal kunnen aansluiten bij de sociale zorgstelsels;
  • hun adequate dekking bieden zodat zij rechten kunnen opbouwen en uitkeringen kunnen claimen;
  • de overdracht van opgebouwde rechten vergemakkelijken bij verandering van baan;
  • ervoor zorgen dat werknemers en zelfstandigen transparante informatie krijgen over hun socialezekerheidsrechten en -plichten.

Ten slotte schetst de Commissie, in aanvulling op eerdere initiatieven en vooruitlopend op toekomstige initiatieven in EU-verband, haar visie op het toezicht op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten. De bedoeling is de maatregelen en vooruitgang op nationaal niveau te toetsen aan de prioriteiten van de Europese pijler van sociale rechten in het kader van de jaarlijkse cyclus van beleidscoördinatie, het Europees semester. Bovendien zal er technische hulp worden geboden, zullen er benchmarks worden bepaald en zullen er goede praktijken worden uitgewisseld. En ten slotte zal met het nieuwe sociale scorebord, dat de trends en prestaties in de EU-landen voor de drie principes van de Europese pijler van sociale rechten volgt, de toestand op het gebied van arbeid en sociale bescherming worden gescreend. De Commissie publiceert vandaag ook een werkdocument over het juridisch kader voor elk van de principes van de Europese pijler van sociale rechten, waarbij rekening wordt gehouden met de respectieve bevoegdheden van de EU en de lidstaten, waaronder de rol van de sociale partners en de recente ontwikkeling EU-maatregelen op elk gebied.

Volgende stappen

Europese Arbeidsautoriteit: het voorstel wordt u nu conform de gewone wetgevingsprocedure voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad. De Commissie hoopt dat de Europese Arbeidsautoriteit in 2019 volledig operationeel kan zijn.

Toegang tot sociale bescherming: dit voorstel gaat nu naar de Raad, die op basis van het Commissievoorstel een aanbeveling kan doen.

De Commissie zal deze initiatieven op de vergadering van de Raad van 15 maart voorleggen aan de nationale ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Op de Europese Raad van 22 en 23 maart 2018 zullen de staatshoofden en regeringsleiders terugkomen op deze kwestie.

Achtergrond

In zijn toespraak van 13 september 2017, de Staat van de Unie, had Commissievoorzitter Juncker al aangekondigd dat de Commissie een Europese Arbeidsautoriteit wilde oprichten. Die moest de lopende initiatieven op het gebied van eerlijke arbeidsmobiliteit aanvullen en vergemakkelijken, zoals de hervorming van de detacheringsrichtlijn, de lex specialis voor het internationaal wegvervoer en de modernisering van de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid.

Dankzij de groeiende flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de toenemende diversiteit van werkvormen zijn nieuwe banen gecreëerd en zijn meer mensen professioneel actief geworden, zoals nog eens werd benadrukt tijdens het overleg over de Europese pijler van sociale rechten en in de discussienota over de sociale dimensie van Europa. Maar tegelijk zijn er gebreken in de sociale bescherming aan het licht gekomen, die verholpen moeten worden. Het voorstel van de Commissie voor een aanbeveling van de Raad inzake toegang tot sociale bescherming is een antwoord op die veranderingen op de arbeidsmarkt, in het bijzonder de nieuwe vormen van werk die zich in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Het werd aangekondigd in april 2017 samen met de Europese pijler van sociale rechten. Het is opgenomen in de werkprogramma's van de Commissie voor 2017 en 2018, en is gebaseerd op een raadpleging van de sociale partners in twee fasen.

Deze initiatieven vormen een onderdeel van de verwezenlijking van de Europese pijler van sociale rechten, die is afgekondigd tijdens de Sociale top voor eerlijke banen en groei in Göteborg van november 2017. Het vertalen naar de praktijk van de Europese pijler van sociale rechten is een gedeelde politieke verbintenis en verantwoordelijkheid. Concrete vooruitgang is alleen mogelijk als hierop toezicht wordt gehouden. Daarom beschrijft de Commissie in de mededeling van vandaag de initiatieven die zij heeft genomen om de Europese sociale pijler te realiseren, waaronder een initiatief over het evenwicht tussen werk en privéleven en een voorstel over transparante en voorspelbare arbeidsomstandigheden in de Europese Unie.

Meer informatie

Mededeling: toezicht op de verwezenlijking van de Europese pijler van sociale rechten

Factsheet: Europese pijler van sociale rechten:

Memo: vragen en antwoorden over de Europese Arbeidsautoriteit

Factsheet: op weg naar faire arbeidsmobiliteit – oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Memo: Europese pijler van sociale rechten: vragen en antwoorden over het voorstel van de Commissie tot verbetering van de toegang tot de sociale bescherming voor alle werknemers en zelfstandigen

Factsheet: Europese pijler van sociale rechten: toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen

Nieuwsbericht met links naar juridische documenten op de website van DG Werkgelegenheid

IP/18/1624

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar