Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija pieņem priekšlikumus par Eiropas Darba iestādi un par piekļuvi sociālajai aizsardzībai

Strasbūrā, 2018. gada 13. martā

Šodien Eiropas Komisija pieņem vēl dažas konkrētas jaunas iniciatīvas, kuru uzdevums ir turpināt Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu.

Konkrētāk, Komisija iesniedz priekšlikumu par Eiropas Darba iestādi, kuras izveidi priekšsēdētājs Junkers pieteica 2017. gada runā par stāvokli Savienībā, un iniciatīvu par to, kā visiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajām personām garantēt piekļuvi sociālajai aizsardzībai. Šīs iniciatīvas papildina Paziņojums par Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas pārraudzību; paziņojums būs cieši saistīs ar Eiropas politikas koordinēšanu pusgada ietvaros.

Par eiro un sociālo dialogu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dombrovskis sacīja:“Eiropā patlaban notiek stabila izaugsme, paaugstinās arī nodarbinātības līmenis, taču mums jāpanāk, lai šajā procesā visi būtu ieguvēji. Minētā pakete šā uzdevuma izpildei piedāvā panākt, ka cilvēku dzīvi un darbu visā Eiropas Savienības teritorijā reglamentē visiem zināmi un visu ievēroti noteikumi, pabeigt Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu, palielināt atbalstu sociālajām tiesībām un galveno uzmanību pievērst sociālās aizsardzības pieejamībai. Sociāli spēcīgāka Eiropa ir ilgtspējīgāka Eiropa.”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena piebilda: “Šodien iesniegtais priekšlikums par Eiropas Darba iestādi vainago mūsu darbu taisnīgas darbaspēka mobilitātes nodrošināšanā. Tas vajadzīgs optimālai Eiropas darba tirgus darbībai. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas pārvietojas, mūsu veiktais darbs palīdzēs atrast vajadzīgo informāciju un pastiprinās dalībvalstu sadarbību taisnīgu un iedarbīgu noteikumu izpildes nodrošināšanā. Mūsu priekšlikums par piekļuvi sociālajai aizsardzībai ir tapis sadarbībā ar dalībvalstīm, gādājot, lai neviens nebūtu atstāts novārtā. Mūsu nolūks ir nodrošināt, lai cilvēkiem būtu pieejami pietiekami pabalsti neatkarīgi no jaunās dinamikas darba pasaulē.”

Pēdējos desmit gados mobilo pilsoņu, proti, tādu pilsoņu skaits, kuri dzīvo un strādā (vai dažkārt tikai strādā) citā dalībvalstī, ir gandrīz divkāršojies, 2017. gadā sasniedzot 17 miljonus. Eiropas Darba iestāde privātpersonām, uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm palīdzēs maksimāli izmantot iespējas, ko paver darbaspēka tiesības brīvi pārvietoties, un nodrošināt, ka darbaspēka mobilitāte notiek taisnīgi. Šai iestādei ir trejādi mērķi.

Pirmkārt, tā iedzīvotājus un uzņēmumus informēs par nodarbinātības iespējām, mācekļu vietām, mobilitātes shēmām, pieņemšanu darbā, kā arī konsultēs par tiesībām un pienākumiem, kas saistītas ar dzīvi, darbu un (vai) darbošanos citā ES dalībvalstī.

Otrkārt, tā atbalstīs sadarbību starp valstu iestādēm pārrobežu situācijās, palīdzot tām panākt, lai mobilitāti sargājošie un reglamentējošie ES noteikumi būtu viegli un efektīvi ievērojami. Mūsdienās brīvo darbaspēka apriti reglamentē apjomīgs ES tiesību aktu kopums, un vairāki no šiem noteikumiem, piemēram, par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordināciju ES teritorijā un tādiem jautājumiem kā darba ņēmēju norīkošana pakalpojumu sniegšanā, tiek grozīti un modernizēti. Prioritārais uzdevums ir ne vien panākt, lai šie noteikumi būtu taisnīgāki un labāk piemēroti savam uzdevumam, bet arī lai tie visās ekonomikas nozarēs tiktu pareizi, vienkārši un iedarbīgi piemēroti un izpildīti. Piemēram, minētā iestāde palīdzēs panākt kvalitatīvāku informācijas apmaiņu, atbalstīs valsts iestāžu darbībspējas palielināšanu, kā arī palīdzēs tām īstenot saskaņotas un kopīgas pārbaudes. Tādējādi nostiprināsies dalībnieku savstarpējā uzticēšanās, uzlabosies to sadarbība ikdienā un tiks novērsta iespējama krāpšana vai noteikumu pārkāpšana.

Treškārt, Eiropas Darba iestāde spēs darboties kā starpnieks un nogludināt risinājumus pārrobežu strīdos, kas var rasties, piemēram, tādas uzņēmumu pārstrukturēšanas gadījumā, kurā iesaistītas vairākas dalībvalstis.

Eiropas Darba iestāde tiks izveidota kā jauna decentralizēta ES aģentūra; ES likumdošanas cikla iznākumā 2019. gadā tai vajadzētu būt jau izveidotai un darboties. Lai atvieglotu iestādes izveidi un lai nodrošinātu, ka pēc izveides tā drīz vien darbosies pilnā sparā, Komisija izveido arī padomdevēju grupu, kurā iesaistītas svarīgākās ieinteresētās personas un kuras uzdevums ir izskatīt ar iestādes turpmāko darbību saistītos praktiskos elementus.

Šodien Komisija iesniedz arī priekšlikumu Padomes ieteikumam par darba ņēmēju un pašnodarbināto personu piekļuvi sociālajai aizsardzībai. Dzīvesstila, uzņēmējdarbības prakses un digitalizācijas jauninājumiem mainot darba pasauli, sociālās aizsardzības sistēmām pastāvīgi jāpielāgojas jaunajai realitātei. Mūsdienās gandrīz 40 % nodarbināto ir vai nu netipiskās darba attiecībās — proti, tiem nav beztermiņa pilnslodzes darba līguma — vai arī ir pašnodarbināti. Bieži vien viņiem ir nepietiekams sociālā nodrošinājuma segums, nav apdrošināšanas bezdarba gadījumam vai piekļuves pensiju tiesībām. Saskaņā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru šā priekšlikuma mērķis ir dalībvalstis orientēt uz atbalstu visu darba ņēmēju un pašnodarbināto sociālajai aizsardzībai, jo īpaši ja viņu nodarbinātības statuss ir saistīts ar sociālā nodrošinājuma shēmu seguma nepietiekamību.

Ieteikums paredz:

  • segumā likvidēt formālus robus, nodrošinot, lai attiecīgām sociālā nodrošinājuma sistēmām varētu pievienoties visi darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas, kas atrodas salīdzināmos apstākļos;
  • piedāvāt viņiem pietiekamu faktisko segumu, lai viņi varētu izveidot un īstenot tiesības uz pietiekamām summām;
  • atvieglot sociālā nodrošinājuma tiesību pārnesi no vienas darba vietas uz citu;
  • darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem sniegt pārredzamu informāciju par savām tiesībām uz sociālo nodrošinājumu un par pienākumiem.

Visbeidzot, papildinot ES līmenī īstenotās un vēl gaidāmās iniciatīvas, Komisija paskaidro savu viedokli par Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas pārraudzību. Pārraudzība tiks veikta, Eiropas sociālo tiesību pīlāra prioritātes atspoguļojot nacionālajā līmenī veikto pasākumu un gūto panākumu analīzē; sniedzot tehnisko palīdzību, izdarot salīdzinošu novērtēšanu un īstenojot apmaiņu ar labu praksi; arī ar jaunā sociālo rezultātu pārskata palīdzību pārraugot sniegumu nodarbinātībā un sociālajā jomā; sociālo rezultātu pārskats seko Es dalībvalstu tendencēm un sniegumam triju sociālā pīlāra principu jomā. Komisija šodien publicē arī Komisijas dienestu darba dokumentu, kurā atgādināts katra Eiropas sociālo tiesību pīlāra principa juridiskais pamats, pienācīgi ņemot vērā ES un dalībvalstu attiecīgo kompetenci, arī sociālo partneru lomu un nesenās ES līmeņa darbības katrā jomā.

Turpmākā rīcība

Eiropas Darba iestāde. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru šo regulas priekšlikumu tagad izskatīs Eiropas Parlaments un Padome. Komisijas vērienīgais mērķis ir, lai iestāde 2019. gadā jau būtu izveidota un darbotos.

Piekļuve sociālajai aizsardzībai. To tagad pētīs Padome, kas, balstoties uz Komisijas priekšlikumiem ES kompetences jomās, var pieņemt ieteikumus.

Šodien publiskoto iniciatīvu paketi Komisija Briselē notiekošajā 15. marta Padomes sanāksmē iesniegs valstu nodarbinātības un sociālo lietu ministriem. 2018. gada 22. un 23. marta Eiropadomes sanāksmē Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai atkal pievērsīsies arī valstu un valdību vadītāji.

Konteksts

Komisijas nodomu izveidot Eiropas Darba iestādi izziņoja priekšsēdētājs Ž. K. Junkers 2017. gada 13. septembra runā par stāvokli Savienībā. Eiropas Darba iestāde šīs uz taisnīgu mobilitāti orientētās iniciatīvas, ieskaitot Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas reformu, starptautiskās autotransporta nozares Lex Specialis un sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanas ES noteikumu modernizāciju, papildinās un atvieglos to īstenošanu.

Konsultācijas par Eiropas sociālo tiesību pīlāru un pārdomu dokuments par Eiropas sociālo dimensiju atgādināja, ka lielāka elastība darba tirgū un arvien lielāka nodarbinātības veidu daudzveidība ir radījušas jaunas darba vietas un lielākam skaitam cilvēku pavērušas iespēju piedalīties darba tirgū. Taču šie procesi arī sociālās aizsardzības nodrošinājumā radījuši dažus robus, kas jāaizpilda. Komisijas priekšlikums Padomes ieteikumam par piekļuvi sociālajai aizsardzībai ir atbilde uz to, kā reāli mainās stāvoklis darba tirgū, jo īpaši uz jaunajiem nodarbinātības veidiem, kas parādījušies pēdējos gados. Šī iniciatīva tika paziņota 2017. gada aprīlī kopā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Tā ietilpst Komisijas darba programmās 2017. un 2018. gadam un izstrādāta pēc divposmu apspriešanās ar sociālajiem partneriem.

Šī iniciatīva ir viens no Komisijas pasākumiem, ar kuru palīdzību tiek ieviests Eiropas sociālo tiesību pīlārs, kas tika kopīgi pasludināts sociālajā samitā par taisnīgām darbvietām un izaugsmi, kurš norisinājās Gēteborgā šā gada 17. novembrī. Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošana ir kopīgas politiskas saistības un pienākums; lai valstīs tiešām tiktu gūti jūtami panākumi, tā īstenošana ir jāpārrauga. Tāpēc šodienas paziņojumā Komisija izvērtē pīlāra ieviešanai izmantotās iniciatīvas, arī darba un privātās dzīves līdzsvara iniciatīvu un priekšlikumu par pārredzamākiem un paredzamākiem darba apstākļiem Eiropas Savienībā.

Sīkāka informācija

Paziņojums. Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanas pārraudzība.

Faktu lapa. Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Informatīvs paziņojums. jautājumi un atbildes par Eiropas Darba iestādi

Faktu lapa. Eiropas sociālo tiesību pīlārs: ceļā uz taisnīgu darbaspēka mobilitāti — Eiropas Darba iestādes izveide

Informatīvs paziņojums  jautājumi un atbildes par Komisijas priekšlikumu uzlabot visu darba ņēmēju un pašnodarbināto piekļuvi sociālajai aizsardzībai

Faktu lapa. Eiropas sociālo tiesību pīlārs: sociālās aizsardzības piekļūstamība darba ņēmējiem un pašnodarbinātām personām

Ziņu materiāls ar saitēm uz juridiskiem dokumentiem pieejams Nodarbinātības ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē

IP/18/1624

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar