Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija priima pasiūlymus dėl Europos darbo institucijos ir socialinės apsaugos.

Strasbūras, 2018 m. kovo 13 d.

Šiandien Europos Komisija imasi naujų konkretesnių iniciatyvų, kad būtų toliau įgyvendinamas Europos socialinių teisių ramstis.

Kalbant konkrečiau, Komisija pristato pasiūlymą dėl Europos darbo institucijos, kaip paskelbta Pirmininko J.-C. Junckerio pranešime apie Sąjungos padėtį 2017 m., bei iniciatyvą, kuria užtikrinama visų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinė apsauga. Be šių iniciatyvų dar skelbiamas Komunikatas dėl Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo stebėsenos, kuri bus glaudžiai susieta su Europos politikos koordinavimo semestru.

Už eurą ir socialinį dialogą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė:„Europa auga, o kartu auga ir užimtumas, bet privalome užtikrinti, kad tas augimas teiktų naudos visiems. Skelbiamame dokumentų rinkinyje pristatyta įvairių priemonių, kuriomis bus siekiama šio tikslo, pavyzdžiui, kuriomis užtikrinama, kad gyvenimo ir darbo bet kurioje Europos Sąjungos šalyje taisyklės būtų visiems žinomos ir tinkamai vykdomos, kad būtų stebimas Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas, suteikiamas didesnis impulsas įgyvendinti socialines teises ir skiriama daugiau dėmesio prieigai prie socialinės apsaugos. Stipresnė socialinė Europa – tvaresnė Europa.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen pridūrė: „Šiandien pateikiamas pasiūlymas dėl Europos darbo institucijos – mūsų siekio užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą kulminacija. Tai – gerai veikiančios Europos darbo rinkos būtinybė. Ši institucija padės judiems piliečiams ir įmonėms gauti teisingą informaciją ir stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą taikant sąžiningas ir veiksmingas taisykles. O pasiūlymu dėl prieigos prie socialinės apsaugos drauge su valstybėmis narėmis siekiame, kad niekas neliktų nuošalyje. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad žmonėms būtų mokamos adekvačios išmokos nepriklausomai nuo to, kaip vystosi darbo pasaulis.“

Per pastarąjį dešimtmetį judžių piliečių, gyvenančių ir dirbančių kitoje valstybėje narėje, skaičius padvigubėjo ir 2017 m. pasiekė 17 mln. Europos darbo institucija padės pavieniams asmenims, įmonėms ir nacionalinėms administracijoms kuo geriau pasinaudoti laisvo judėjimo teikiamomis galimybėmis ir užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą. Institucija sieks trejopo tikslo.

Pirmiausia Institucija piliečiams ir įmonėms teiks informaciją apie darbo, pameistrystės, judumo galimybes, samdymą ir mokymą, taip pat apie teises ir pareigas, susijusias su gyvenimu, darbu ir (arba) veikla kitoje ES valstybėje narėje.

Antra, ji padės nacionalinėms institucijoms bendradarbiauti tarpvalstybiniais atvejais ir padės joms užtikrinti, kad laikytis ES taisyklių, kuriomis skatinamas ir reglamentuojamas judumas, būtų lengviau ir veiksmingiau. Šiandien ES turi daugybę teisės aktų, kuriais reglamentuojamas laisvas darbuotojų, ir nemažai šių taisyklių, susijusių, be kita ko, su socialinės apsaugos koordinavimu ir darbuotojų komandiravimu paslaugų teikimo srityje, yra atnaujinamos ir modernizuojamos. Siekiama ne tik padaryti šias taisykles sąžiningesnes ir tikslingesnes, bet ir užtikrinti, kad jas būtų galima tinkamai taikyti ir tinkamai, paprastai ir veiksmingai įgyvendinti visuose ekonomikos sektoriuose. Pavyzdžiui, Europos darbo institucija padės gerinti informacijos mainus, didinti nacionalinių institucijų pajėgumus ir vykdyti suderintus ir bendrus patikrinimus. Tai didins dalyvių tarpusavio pasitikėjimą, patobulins kasdienį bendradarbiavimą ir užkirs kelią galimam sukčiavimui ar piktnaudžiavimui taisyklėmis.

Trečia, Europos darbo institucija galės teikti tarpininkavimo paslaugas ir padėti spręsti tarpvalstybinius ginčus, pavyzdžiui, bendrovės restruktūrizacijos atveju, kai daromas poveikis kelioms valstybėms narėms.

Europos darbo institucija, kuri bus įsteigta kaip nauja decentralizuota ES agentūra, turėtų pradėti veikti 2019 m., pasibaigus ES teisėkūros procesui. Siekdama palengvinti Institucijos steigimą ir užtikrinti, kad ji nedelsiant pradėtų vykdyti veiklą, Komisija taip pat subūrė iš svarbiausių suinteresuotųjų subjektų sudarytą patariamąją grupę, kuri turėtų išnagrinėti praktinius būsimo Institucijos veikimo aspektus.

Be to, šiandien Komisija pristato siūlomą Tarybos rekomendaciją dėl darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų socialinės apsaugos galimybių. Dėl naujos gyvensenos, verslo praktikos ir skaitmenizacijos darbo pasaulis nuolat kinta, o socialinės apsaugos sistemos turi nuolat prisitaikyti prie naujų realijų. Šiandien beveik 40 proc. ES darbuotojų dirba pagal netipinę darbo sutartį, t. y. dirba ne visą darbo dieną ar pagal terminuotą darbo sutartį, arba yra savarankiškai dirbantys asmenys. Tokiems asmenims neretai neužtikrinama socialinė apsauga, jie neturi nedarbo draudimo ir teisės į pensiją. Vadovaujantis Europos socialinių teisių ramsčiu, šiuo pasiūlymu siekiama padėti valstybėms narėms susiorientuoti ir užtikrinti socialinės apsaugos galimybes visiems darbuotojams ir visiems savarankiškai dirbantiems asmenims, visų pirma tiems, kuriems dėl jų užimtumo statuso nesuteikiama pakankama socialinė apsauga.

Rekomendacijoje numatoma:

  • pašalinti sistemines aprėpties spragas užtikrinant, kad darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys, esantys panašioje padėtyje, būtų įtraukti į atitinkamą socialinės apsaugos sistemą;
  • užtikrinti adekvačią veiksmingą aprėptį, kad jie galėtų mokėti įmokas ir gauti adekvačias išmokas;
  • sudaryti sąlygas perkelti sukauptas socialinės apsaugos teises iš vienos darbo vietos į kitą;
  • teikti darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims aiškią informaciją apie jų socialinės apsaugos teises ir pareigas.

Galiausiai, papildydama jau vykdomas ir planuojamas ES lygmens iniciatyvas, Komisija išdėsto savo nuomonę apie Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo stebėseną. To bus siekiama Europos politikos koordinavimo semestru analizuojant Europos socialinių teisių ramsčio prioritetus, be kita ko, analizuojant priemones, kurių jau imtasi, ir įvertinant nacionalinio lygmens pažangą; teikiant techninę pagalbą, atliekant lyginamąją analizę ir dalijantis gerąja patirtimi; stebint užimtumo ir socialinę padėtį, be kita ko, naudojantis naująja Socialinių rodiklių suvestine, padedančia stebėti ES valstybių narių pažangą ir veiklą trijose principinėse Europos socialinių teisių ramsčio srityse. Be to, šiandien Komisija skelbia tarnybų darbinį dokumentą, kuriame aptariama kiekvieno iš Europos socialinių teisių ramsčio principų teisinė sistema, itin daug dėmesio skiriant atitinkamoms ES ir valstybių narių kompetencijos sritims, įskaitant socialinių partnerių vaidmenį ir naujausius šios srities ES lygmens veiksmus.

Tolesni veiksmai

Europos darbo institucija. Europos Parlamentas ir Taryba, laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, išnagrinės siūlomą Reglamentą. Komisija sieks, kad Institucija darbą pradėtų 2019 m.

Socialinės apsaugos galimybės. Taryba išnagrinės Komisijos pasiūlymą ir juo remdamasi galės priimti rekomendacijas ES kompetencijos srityje.

Šiandien paviešinamą iniciatyvų rinkinį Komisija pristatys kovo 15 d. Briuselyje vykstančiame Tarybos posėdyje, kuriame susitiks valstybių narių užimtumo ir socialinių reikalų ministrai. 2018 m. kovo 22–23 d. vyksiančiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje valstybių ar vyriausybių vadovai taip pat aptars Europos socialinių teisių ramsčio klausimus.

Pagrindiniai faktai

Apie Komisijos ketinimą steigti Europos darbo instituciją paskelbta Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį. Europos darbo institucija prisidės prie jau vykdomų iniciatyvų, kuriomis užtikrinamas sąžiningas judumas, įskaitant Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo reformą, Lex Specialis tarptautiniame kelių transporto sektoriuje ir ES socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklių modernizavimą.

Kaip buvo pažymėta konsultacijose dėl Europos socialinių teisių ramsčio ir diskusijoms skirtame dokumente dėl socialinio Europos aspekto, didesnis darbo rinkos lankstumas ir auganti darbo formų įvairovė padėjo kurti darbo vietas ir pritraukti daugiau žmonių į darbo rinką. Tačiau jie taip pat lėmė socialinės apsaugos aprėpties spragas, kurias reikia pašalinti. Komisijos siūloma Tarybos rekomendacija dėl socialinės apsaugos galimybių yra atsakas į kintančias darbo rinkos realijas, visų pirma naujas darbo formas, atsiradusias pastaraisiais metais. Apie iniciatyvą, kaip ir apie Europos socialinių teisių ramstį, paskelbta 2017 m. balandžio mėn. Iniciatyva, įtraukta į 2017 m. ir 2018 m. Komisijos darbo programas, buvo parengta po dvietapių konsultacijų su socialiniais partneriais.

Šiomis iniciatyvomis siekiama įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, apie kurį paskelbta 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge vykusiame socialiniame aukščiausiojo lygio susitikime deramų darbo vietų ir ekonomikos augimo tema. Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas – bendras politinis įsipareigojimas ir bendra atsakomybė, o norint užtikrinti apčiuopiamą realią pažangą būtina stebėti jo įgyvendinimą. Todėl šiandien skelbiamame komunikate Komisija aptaria visas iniciatyvas, kurių jau imtasi įgyvendinant Ramstį, įskaitant profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo iniciatyvą ir pasiūlymą dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo stebėsena“

Informacijos suvestinė. Europos socialinių teisių ramstis

Informacinis pranešimas. Europos darbo institucija. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. Europos socialinių teisių ramstis. Siekiant sąžiningo darbo jėgos judumo, steigiama Europos darbo institucija

Informacinis pranešimas. Komisijos pasiūlymas pagerinti visų darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų prieigą prie socialinės apsaugos. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. Europos socialinių teisių ramstis. Darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų prieiga prie socialinės apsaugos

Informacinis pranešimas su nuoroda į teisės aktus Užimtumo GD svetainėje

IP/18/1624

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar