Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija donosi prijedloge za Europsko nadzorno tijelo za rad te za pristup socijalnoj zaštiti

Strasbourg, 13. ožujka 2018.

Europska komisija danas poduzima nove konkretnije inicijative za ostvarenje europskog stupa socijalnih prava.

Konkretno, Komisija predstavlja prijedlog za osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad, što je predsjednik Juncker najavio u svojem govoru o stanju Unije 2017., te inicijativu kojom se jamči pristup socijalnoj zaštiti za sve radnike i samozaposlene osobe. Inicijative su popraćene Komunikacijom o praćenju provedbe europskog stupa socijalnih prava, koja će biti blisko povezana s Europskim semestrom za koordinaciju politika.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, izjavio je:Gospodarstvo Europe u stalnom je usponu i otvara se sve više radnih mjesta, ali taj rast mora biti uključiviji i koristiti svima. S tim je ciljem u paketu utvrđeno nekoliko koraka: informiranje o propisima koji se odnose na život i rad građana u Europskoj uniji te njihova provedba, praćenje provedbe europskog stupa socijalnih prava, snažnije zalaganje za socijalna prava i stavljanje naglaska na pristup socijalnoj zaštiti. Snažnija socijalna Europa ujedno je održivija Europa.

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, dodala je: Kulminacija našeg rada na osiguravanju pravedne mobilnosti radne snage današnji je prijedlog osnivanja Europskog nadzornog tijela za rad. Ono je neophodno za pravilno funkcioniranje europskog tržišta rada. Pomoći će građanima i poduzećima u pokretu da pronađu prave informacije te ojačati suradnju država članica u uspostavi pravednih i djelotvornih propisa. Komisija surađuje s državama članicama na prijedlogu o pristupu socijalnoj zaštiti kako bi se zajamčila zaštita svih građana. Naš je cilj građanima zajamčiti pristup odgovarajućim naknadama bez obzira na budući razvoj svijeta rada.

U posljednjem je desetljeću udvostručen broj mobilnih građana, osoba koje žive i/ili rade u drugoj državi članici, pa je 2017. takvih osoba bilo čak 17 milijuna. Europsko nadzorno tijelo za rad pomoći će građanima, poduzećima i nacionalnim upravama da na najbolji način iskoriste prilike koje omogućuje slobodno kretanje te da se osigura pravedna mobilnost radne snage. Njegov je cilj trostruk.

Prvo, Tijelo će građane i poduzeća informirati o radnim mjestima, mogućnostima zapošljavanja, naukovanja i izobrazbe te programima mobilnosti, kao i davati smjernice o pravima i obvezama koji se odnose na život, rad i/ili poslovanje u drugoj državi članici EU-a.

Drugo, poduprijet će suradnju nacionalnih tijela u prekograničnim situacijama tako što će im pomoći u osiguravanju lake i uspješne provedbe propisa EU-a kojima se štiti i regulira mobilnost. Danas se slobodno kretanje radnika regulira brojnim zakonodavnim aktima EU-a, a nekoliko je takvih propisa izmijenjeno i modernizirano, primjerice koordinacija sustava socijalne sigurnosti u EU-u i pitanja poput upućivanja radnika u kontekstu pružanja usluga. Prioritet nije samo donošenje pravednijih i primjerenijih propisa, nego i njihova pravilna primjena te pravedna, jednostavna i uspješna provedba u svim gospodarskim sektorima. Zadaće Europskog nadzornog tijela za rad obuhvaćat će pomoć u poboljšanju razmjene informacija, potporu izgradnji kapaciteta nacionalnih tijela te pomoć u provedbi usklađenih i zajedničkih inspekcija. Time će se ojačati uzajamno povjerenje aktera, unaprijediti svakodnevni postupci suradnje te spriječiti moguće prijevare i zloupotreba propisa.

Treće, Europsko nadzorno tijelo za rad posredovat će u prekograničnim sporovima i olakšati njihovo rješavanje, npr. u slučajevima kad je u restrukturiranje trgovačkog društva uključeno nekoliko država članica.

Nadzorno tijelo osnovat će se kao nova decentralizirana agencija EU-a, koja će započeti s radom 2019., nakon dovršetka zakonodavnog postupka EU-a. Kako bi olakšala njegovo osnivanje i zajamčila brz početak rada, Komisija osniva i savjetodavnu skupinu sastavljenu od ključnih dionika koja će razmotriti praktične aspekte budućeg rada Nadzornog tijela.

Komisija danas iznosi i Prijedlog preporuke Vijeća o pristupu socijalnoj zaštiti za radnike i samozaposlene osobe. Budući da se svijet rada mijenja kao posljedica novih životnih stilova, poslovnih praksi i digitalizacije, sustavi socijalne zaštite moraju se kontinuirano prilagođavati novoj stvarnosti. Danas je gotovo 40 % zaposlenih osoba samozaposleno ili ima netipičan radni status, što znači da nemaju ugovor na neodređeno radno vrijeme i da ne rade u punom radnom vremenu. Takve osobe nisu uvijek dovoljno zaštićene u smislu socijalne sigurnosti, odnosno nemaju osiguranje u slučaju nezaposlenosti ili pristup pravima na mirovinu. U skladu s europskim stupom socijalnih prava cilj je prijedloga usmjeriti države članice na podupiranje pristupa socijalnoj zaštiti za sve radnike i samozaposlene osobe, posebice osobe koje zbog svojeg radnog statusa nisu u dovoljnoj mjeri obuhvaćene programima socijalne sigurnosti.

U Preporuci se predlaže sljedeće:

  • ukloniti formalne nedostatke tako što će se radnicima i samozaposlenim osobama u usporedivim uvjetima zajamčiti pristup sustavima socijalne zaštite
  • ponuditi im odgovarajuću djelotvornu zaštitu kako bi mogli akumulirati i potraživati odgovarajuća prava
  • olakšati prijenos prava u području socijalne sigurnosti s jednog radnog mjesta na drugo
  • radnicima i samozaposlenim osobama pružiti transparentne informacije o pravima i obvezama u području socijalne sigurnosti.

Naposljetku, dopunjujući inicijative koje su već pokrenute i koje tek slijede na razini EU-a Komisija iznosi svoju viziju praćenja provedbe europskog stupa socijalnih prava. To će se postići uključivanjem prioriteta europskog stupa socijalnih prava u godišnji ciklus Europskog semestra za koordinaciju politika, koji obuhvaća analizu provedenih mjera i postignutog napretka na nacionalnoj razini, pružanjem tehničke pomoći, određivanjem referentnih vrijednosti i razmjenom dobre prakse te pregledom uspješnosti u području zaposlenja i socijalne sigurnosti s pomoću novog pregleda socijalnih pokazatelja, koji prati kretanja u državama članicama EU-a i njihove rezultate u tri kategorije načela u okviru stupa socijalnih prava. Komisija danas objavljuje i radni dokument službi Komisije o pozivanju na pravni okvir za svako od načela europskog stupa socijalnih prava, pritom vodeći računa o nadležnostima EU-a i država članica, uključujući ulogu socijalnih partnera i novijih mjera na razini EU-a u svakom području.

Sljedeći koraci

Europsko nadzorno tijelo za rad: u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom Prijedlog uredbe sad će razmotriti Europski parlament i Vijeće. Komisijin je cilj da Tijelo počne s radom 2019.

Pristup socijalnoj zaštiti: preispituje ga Vijeće, koje može donositi preporuke na temelju prijedloga Komisije u područjima nadležnosti EU-a.

Današnji paket inicijativa Komisija će predstaviti nacionalnim ministrima rada i socijalnih pitanja na sastanku Vijeća u Bruxellesu 15. ožujka. Na sastanku Europskog vijeća 22. i 23. ožujka 2018. šefovi država ili vlada ponovno će se osvrnuti na provedbu europskog stupa socijalnih prava.

Kontekst

Komisijinu namjeru osnivanja Europskog nadzornog tijela za rad najavio je predsjednik Juncker u svojem govoru o stanju Unije 13. rujna 2017. Europsko nadzorno tijelo za rad dopunjuje i olakšava provedbu postojećih inicijativa za jamčenje pravedne mobilnosti, koje obuhvaćaju reviziju Direktive o upućivanju radnika, lex specialis u sektoru međunarodnog cestovnog prijevoza i modernizaciju propisa EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Zbog veće fleksibilnosti tržišta rada i sve veće raznolikosti oblika rada stvorena su nova radna mjesta, što je omogućilo većem broju ljudi da postanu profesionalno aktivni, kako je istaknuto i tijekom savjetovanja o europskom stupu socijalnih prava te u Dokumentu za razmatranje o socijalnoj dimenziji Europe. No to je dovelo i do nedostataka u pokrivenosti socijalnom zaštitom koje treba ukloniti. Prijedlog Komisije za preporuku Vijeća o pristupu socijalnoj zaštiti odgovor je na spomenute promjene na tržištu rada, posebice na nove oblike rada koji su se pojavili tijekom prethodnih godina. Inicijativa je najavljena u travnju 2017. uz europski stup socijalnih prava. Dio je programa rada Komisije za 2017. i 2018., a uslijedila je nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima EU-a u dvije faze.

Navedene su inicijative korak u uvođenju europskog stupa socijalnih prava, koji je zajednički proglašen na socijalnom sastanku na vrhu za pravedno zapošljavanje i rast održanom u Göteborgu u studenome 2017. Ostvarenje europskog stupa socijalnih prava zajednička je politička obveza i odgovornost, a praćenje njegove provedbe ključno je za jamčenje konkretnog napretka na terenu. Komisija stoga u današnjoj Komunikaciji predstavlja inicijative koje je pokrenula za potrebe uvođenja stupa, primjerice inicijativu o ravnoteži poslovnog i privatnog života te prijedlog za transparentne i predvidive radne uvjete u Europskoj uniji.

Dodatne informacije

Komunikacija: Praćenje provedbe europskog stupa socijalnih prava

Informativni članak: Europski stup socijalnih prava:

Memo: Pitanja i odgovori o Europskom nadzornom tijelu za rad

Informativni članak: Europski stup socijalnih prava: Ususret pravednoj mobilnosti radne snage: osnivanje Europskog nadzornog tijela za rad

Memo:Pitanja i odgovori o prijedlogu Komisije za poboljšanje pristupa socijalnoj zaštiti za sve radnike i samozaposlene osobe

Informativni članak: Europski stup socijalnih prava: pristup socijalnoj zaštiti za radnike i samozaposlene osobe

Vijest s poveznicama na pravne dokumente na internetskim stranicama Glavne uprave za zapošljavanje

IP/18/1624

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar