Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon võtab vastu Euroopa Tööjõuametit ja sotsiaalkaitsele juurdepääsu käsitlevad ettepanekud.

Strasbourg, 13. märts 2018

Täna käivitab Euroopa Komisjon konkreetsemad uued algatused Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimiseks.

Täpsemalt esitab komisjon oma ettepaneku Euroopa Tööjõuameti kohta, millest teatas president Jean-Claude Juncker oma 2017. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus, samuti tehakse ettepanek algatuse kohta, mille eesmärk on tagada kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääs sotsiaalkaitsele. Nendele algatustele lisandub teatis, milles käsitletakse järelevalvet Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise üle, mis saab olema tihedalt seotud poliitika koordineerimise Euroopa poolaastaga.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis märkis:„Euroopa majandus kasvab pidevalt ja tööhõive suureneb, kuid kõigi hüvangut silmas pidades peame tagama, et kasv oleks kaasavam. Selle saavutamiseks on paketis ette nähtud järgmised sammud: tagada, et inimeste elu ja tööd puudutavad eeskirjad oleksid kogu Euroopa Liidus hästi teada ja jõustatud, jälgida Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamist, kohaldada sotsiaalõigusi laiemalt ja võtta tähelepanu alla inimeste juurdepääs sotsiaalkaitsele. Tugevam sotsiaalne Euroopa on jätkusuutlikum Euroopa.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen lisas: Meie tegevus tööjõu õiglase liikuvuse tagamisel tipneb täna Euroopa Tööjõuameti asutamisega. Hästi toimiva Euroopa tööturu jaoks on see samm väga oluline. Amet aitab ringi liikuvatel kodanikel ja ettevõtjatel leida õiget informatsiooni ja tõhustada liikmesriikide koostööd õiglaste ja tõhusate eeskirjade jõustamisel. Oma ettepanekuga juurdepääsu kohta sotsiaalkaitsele töötame me koos liikmesriikidega selles suunas, et kedagi ei jäetaks kõrvale. Meie eesmärk on tagada, et inimestel oleks juurdepääs piisavatele hüvedele olenemata sellest, millises suunas uus töömaailm areneb.“

Viimase kümne aasta jooksul on liikuvate kodanike, see tähendab teises liikmesriigis elavate ja töötavate inimeste arv peaaegu kahekordistunud ja jõudnud 2017 aastal 17 miljonini. Euroopa Tööjõuamet aitab üksikisikutel, ettevõtjatel ja riiklikel ametiasutustel saada vaba liikumisega pakutud võimalustest maksimaalset kasu ja tagada tööjõu õiglane liikuvus. Ameti eesmärk koosneb kolmest osast.

Esiteks annab amet kodanikele ja ettevõtjatele teavet töövõimaluste, õpipoisiõppe, liikuvuskavade, värbamise ja koolituse kohta, samuti suuniseid õiguste ja kohustuste kohta, kui inimene elab, töötab või on ettevõtja ELi mõnes muus liikmesriigis.

Teiseks toetab amet riikide ametiasutuste koostööd piiriülestes olukordades ning aitab neil tagada, et eeskirjad, millega kaitstakse ja reguleeritakse liikuvust, on lihtsalt ja tõhusalt järgitavad. Praegu reguleeritakse töötajate vaba liikumist arvukate ELi õigusaktidega ning hulk sellealaseid eeskirju on muudetud või ajakohastatud, näiteks võib tuua sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kogu ELis ja sellised teemad nagu töötajate lähetamine teenuste osutamise kontekstis. Esmatähtis ei ole mitte ainult muuta need eeskirjad õiglasemaks ja eesmärgipärasemaks, vaid ka tagada, et neid oleks võimalik nõuetekohaselt kohaldada ning õiglaselt, lihtsalt ja tõhusalt kõikides majandussektorites jõustada. Näiteks on ameti eesmärk tõhustada teabevahetust, toetada suutlikkuse arendamist riiklike ametiasutuste vahel ning aidata neil teha kooskõlastatud ja ühiseid inspekteerimisi. See suurendab osapoolte usaldust , tõhustab igapäevast koostööd ning hoiab ära võimalikke pettusi ja eeskirjade kuritarvitamist.

Kolmandaks peab Euroopa Tööjõuamet olema lepitaja rollis ja hõlbustama olukorda piiriüleste vaidluste korral, näiteks ettevõtte ümberstruktureerimise puhul, mis hõlmab mitut liikmesriiki.

Euroopa Tööjõuamet asutatakse ELi uue detsentraliseeritud asutusena ning pärast ELi õigusloomeprotsessi lõpuleviimist peaks see hakkama tööle 2019. aastal. Selleks et ameti asutamist hõlbustada ja tagada, et see hakkab kiiresti tööle ja toimib tõhusalt, moodustab komisjon nõuanderühma, millesse kuuluvad peamised sidusrühmad ja mis peab tegelema ameti tulevase toimimise praktiliste küsimustega.

Täna esitab komisjon ka oma ettepaneku nõukogu soovituse (milles käsitletakse juurdepääsu sotsiaalkaitsele) kohta, mis on mõeldud töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele. Kuna töömaailm areneb kiiresti uute elustiilide, äritavade ja digitaliseerimise tõttu, peavad sotsiaalkindlustussüsteemid pidevalt uutele vajadustele kohanduma. Täna on tööga hõivatud inimestest peaaegu 40% kas ebatüüpilises töösuhtes, st ei tööta täistööajaga tähtajatu töölepingu alusel, või on füüsilisest isikust ettevõtjad. Need inimesed ei ole alati sotsiaalkindlustusega täielikult kaetud, neil puudub töötuskindlustus või juurdepääs pensioniõigustele. Lähtuvalt Euroopa sotsiaalõiguste sambast on praeguse ettepaneku eesmärk anda liikmesriikidele suund, kuidas tagada juurdepääs sotsiaalkaitsele kõikidele töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, eelkõige neile, kes oma tööalase seisundi tõttu ei ole sotsiaalkindlustuskavadega piisavalt kaetud.

Soovitusega on ette nähtud:

  • likvideerida ametlikud lüngad kindlustusega kaetuses ja tagada, et samaväärsetes tingimustes olevad töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad saaksid liituda vastavate sotsiaalkindlustussüsteemidega;
  • pakkuda neile piisavat tegelikku kaetust, nii et nad saaksid ja neil oleks õigus nõuda piisavaid kindlustusõigusi;
  • muuta hõlpsamaks sotsiaalkindlustusõiguste ülekandmine ühelt ametikohalt teisele;
  • pakkuda töötajatele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele läbipaistvat teavet oma sotsiaalkindlustusõiguste ja kohustuste kohta.

Lisaks ELi tasandil juba käivitatud ja ka tulevastele algatustele esitab komisjon oma seisukohad seoses Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise järelevalvega. Seda tuleks teha lähtudes Euroopa sotsiaalõiguste samba prioriteetidest poliitika koordineerimise Euroopa poolaasta aastases tsüklis, mis sisaldab riigi tasandil võetud meetmete ja tehtud edusammude analüüsi; tehnilise toe sätteid, võrdlusuuringuid ja heade tavade vahetamist; samuti tööhõive ja sotsiaalse tulemuslikkuse jälgimist uue sotsiaalnäitajate tulemustabeli abil, milles tulevad esile kõigis ELi liikmesriikides täheldatavad trendid ja saavutused Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete kolmes valdkonnas. Ühtlasi avaldab komisjon täna talituste töödokumendi, millega võetakse tagasi õigusraamistik Euroopa sotsiaalõiguste samba iga põhimõtte osas, võttes nõuetekohaselt arvesse ELi ja liikmesriikide vastavaid pädevusi, sealhulgas sotsiaalpartnerite rolli ja hiljutisi ELi tasandi meetmeid igas valdkonnas.

Järgmised sammud

Euroopa Tööjõuamet – seadusandliku tavamenetluse kohaselt vaatavad Euroopa Parlament ja nõukogu määruse ettepaneku läbi. Komisjoni eesmärk on, et amet hakkaks tööle 2019. aastal

Juurdepääs sotsiaalkaitsele. Sellega tegeleb nüüd nõukogu, kes võib võtta vastu soovitusi komisjoni ettepaneku põhjal ELi pädevusvaldkonnas.

Komisjon esitleb algatuste paketti liikmesriikide tööhõive ja sotsiaalministritele täna 15. märtsil Brüsselis toimuval nõukogu kohtumisel. Euroopa Ülemkogu 22. ja 23. märtsi 2018. aasta kohtumisel hakkavad riigipead ja valitsusjuhid tegelema ka Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamisega.

Taust

President Jean-Claude Juncker kuulutas välja komisjoni kavatsuse asutada Euroopa Tööhõiveamet oma 13. septembril 2017 peetud kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Euroopa Tööjõuamet täiendab ja aitab ellu viia käimasolevaid algatusi, mille eesmärk on tagada õiglane liikuvus, sealhulgas töötajate lähetamise direktiivi reform, rahvusvahelise maanteetranspordisektori erinorm (lex specialis) ning sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist käsitlevate ELi eeskirjade ajakohastamine.

Tööturu suurem paindlikkus ja töö muutumine mitmekesisemaks on võimaldanud luua uusi töökohti ja tuua üha rohkem inimesi tööturule, seda tuletati meelde ka Euroopa sotsiaalõiguste samba konsultatsioonidel ja aruteludokumendis Euroopa sotsiaalse mõõtme kohta. Kuid sellega kaasnesid ka mõned lüngad sotsiaalkaitse valdkonnas, mis tuleb nüüd likvideerida. Komisjoni ettepanek nõukogu soovituse kohta, milles käsitletakse juurdepääsu sotsiaalkaitsele, on vastus tööturu muutuvale olukorrale, eelkõige viimastel aastatel välja kujunenud uutele töövormidele. Algatus kuulutati välja 2017. aasta aprillis koos Euroopa sotsiaalõiguste sambaga. See on osa komisjoni 2017. ja 2018. aasta tööprogrammist ning sellele järgneb kaheetapiline konsulteerimine ELi sotsiaalpartneritega.

Need algatused on osa Euroopa sotsiaalõiguste sambast, mis kuulutati ühiselt välja 2017. aasta novembris Göteborgis toimunud õiglase töö ja majanduskasvu teemalisel sotsiaaltippkohtumisel. Euroopa sotsiaalõiguste samba elluviimine väljendab ühist poliitilist tahet ja vastutust, ning käegakatsutavate edusammude tagamiseks kohapeal on vaja järelevalvet selle rakendamise üle. Seepärast teeb komisjon tänases teatises kokkuvõtte algatustest, mis on käivitatud samba elluviimiseks, sealhulgas töö- ja eraelu ühitamise algatus ning ettepanek läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus.

Täiendav teave

Teatis: Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamise järelevalve

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammas

Märgukiri: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Küsimused ja vastused Euroopa Tööjõuameti kohta

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Tööjõu õiglase liikuvuse suunas: Euroopa Tööjõuameti asutamine

Märgukiri: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Küsimused ja vastused komisjoni ettepaneku kohta tõhustada kõigi töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste sammas Töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääs sotsiaalkaitsele

Uued materjalid, millel on lingid tööhõive peadirektoraadi veebisaidil olevatele dokumentidele.

IP/18/1624

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar