Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise přijímá návrhy týkající se Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a přístupu k sociální ochraně

Štrasburk 13. března 2018

Evropská komise dnes přijímá nové konkrétnější iniciativy na další rozvoj evropského pilíře sociálních práv.

Komise předkládá svůj návrh na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, oznámeného předsedou Junckerem v projevu o stavu Unie v roce 2017, jakož i iniciativu zajišťující přístup všech pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně. Tyto iniciativy doplňuje sdělení o provádění evropského pilíře sociálních práv, které bude úzce provázáno s evropským semestrem pro koordinaci politik.

Místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis k tomu uvedl:Evropa je nyní v éře soustavného růstu a zaměstnanost je na vzestupu, musíme však zajistit, aby byl tento růst více inkluzívní a měla z něj prospěch celá společnost. Tento balíček stanovuje řadu kroků, jak tohoto cíle dosáhnout: zajistit, aby pravidla pro lidi žijící a pracující v celé Evropské unii byla dobře známá a byla vymáhána; dále pokročit v provádění evropského pilíře sociálních práv; tlačit na větší dynamiku u sociálních práv a zaměřit se na přístup k sociální ochraně. Pevnější sociální Evropa představuje Evropu udržitelnější.“

Marianne Thyssenová, komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu, doplnila: „Naše práce na zajištění spravedlivé mobility pracovních sil vrcholí dnešním návrhem na zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Jde o stěžejní věc pro řádné fungování evropského trhu práce. Pomůže občanům a podnikům využívajícím volný pohyb najít správné informace a posílí spolupráci mezi členskými státy na prosazování spravedlivých a účinných pravidel. A pomocí našeho návrhu o přístupu k sociální ochraně spolupracujeme s členskými státy na tom, aby nikdo nebyl opomenut. Naším cílem je zajistit, aby měli lidé přístup k odpovídajícím dávkám bez ohledu na to, jak se bude vyvíjet nový svět práce.“

V posledním desetiletí se téměř zdvojnásobil počet mobilních občanů, tj. osob žijících anebo pracujících v jiném členském státě, a v roce 2017 dosáhl 17 milionů. Evropský orgán pro pracovní záležitosti pomůže jednotlivcům, podnikům a vnitrostátním správním orgánům plně využít příležitosti, které nabízí volný pohyb, a zajistit spravedlivou mobilitu pracovních sil. Orgán má trojí cíl.

Zaprvé, orgán bude poskytovat občanům a podnikům informace o příležitostech, pokud jde o práci, učňovskou přípravu, režimy pro mobilitu, nábor a stáže, jakož i vodítka ohledně práv a povinností souvisejících s životem, prací anebo působením v jiném členském státě EU.

Zadruhé, orgán bude podporovat spolupráci mezi vnitrostátními orgány v přeshraničních situacích tím, že jim pomůže zajistit, aby pravidla EU na ochranu a regulaci mobility byla snadno a účinně dodržována. V současnosti reguluje volný pohyb pracovníků rozsáhlý soubor právních předpisů, přičemž řada z nich se mění a modernizuje, například pravidla pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení v rámci EU a otázky vysílání pracovníků v souvislosti s poskytováním služeb. Prioritou není pouze učinit tato pravidla spravedlivější a příhodnější, ale rovněž zajistit, aby je bylo možné správně uplatňovat a vymáhat spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem ve všech hospodářských odvětvích. Orgán například pomůže zlepšit výměnu informací, podpoří tvorbu kapacit na straně vnitrostátních orgánů a bude jim asistovat při provádění sladěných nebo společných inspekcí. Posílí se tím vzájemná důvěra mezi jednotlivými aktéry, zlepší každodenní spolupráce a zamezí se možným podvodům a zneužívání pravidel.

Zatřetí, Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude moci nabízet mediaci a nalézat řešení v případě přeshraničních sporů, například v případě restrukturalizace společností zasahující několik členských států.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude zřízen jako nová decentralizovaná agentura EU a měl by po dokončení unijního legislativního procesu začít fungovat v roce 2019. Komise, aby usnadnila zřízení orgánu a zajistila, že začne brzy fungovat, vytváří rovněž poradní skupinu, kterou budou tvořit klíčové zainteresované strany a která bude posuzovat praktické aspekty budoucího fungování orgánu.

Komise dnes rovněž představuje návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně. Jelikož se svět práce díky novému životnímu stylu, obchodním modelům a digitalizaci vyvíjí, je nutné soustavně adaptovat systémy sociální ochrany, aby odpovídaly novým skutečnostem. Dnes se téměř 40 % lidí nachází v atypickém zaměstnaneckém poměru, tj. nepracují v pracovním poměru na dobu neurčitou na plný úvazek nebo jsou postavení osoby samostatně výdělečně činné. Takové osoby nejsou vždy dobře kryty sociálním zabezpečením, nemají pojištění v nezaměstnanosti nebo přístup k důchodovým právům. V souladu s evropským pilířem sociálních práv má tento návrh za cíl stanovit směr pro členské státy, jak podpořit přístup všech pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně, tedy zejména těch, kteří z důvodů svého postavení v zaměstnání nejsou dostatečně kryti systémy sociálního zabezpečení.

Doporučení má:

  • odstranit formální nedostatky v pokrytí tím, že zajistí, aby se pracovníci a osoby samostatně výdělečně činné ve srovnatelných podmínkách mohli zapojit do odpovídajících systémů sociálního zabezpečení,
  • nabídnout těmto osobách odpovídající efektivní pokrytí, aby si mohly kumulovat a nárokovat odpovídající nároky,
  • usnadnit převod nároků ze sociálního zabezpečení z jedné práce do další,
  • poskytnout zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným transparentní informace, pokud jde o jejich nároky a povinnosti vyplývající ze sociálního zabezpečení.

Konečně jako doplnění iniciativ, které již byly realizovány nebo mají být přijaty na úrovni EU, představuje Komise své názory, jak monitorovat provádění evropského pilíře sociálních práv. Za tímto účelem budou priority evropského pilíře sociálních práv promítnuty do ročního cyklu evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik, který zahrnuje analýzu přijatých opatření a pokroku dosaženého na vnitrostátní úrovni; bude poskytována technická podpora, prováděno referenční srovnávání a výměna osvědčených postupů; screening zaměstnanosti a sledování výsledků v sociální oblasti se bude provádět za pomoci nového srovnávacího přehledu sociálních ukazatelů, který bude sledovat trendy a výsledky v členských státech EU ve třech oblastech zásad v rámci pilíře sociálních práv. Komise dnes rovněž zveřejňuje pracovní dokument útvarů Komise, který připomíná právní rámec každé ze zásad evropského pilíře sociálních práv, řádně zohledňující příslušné pravomoci EU a členských států, včetně úlohy sociálních partnerů a nedávná opatření na úrovni EU v každé z oblastí.

Další kroky

Evropský orgán pro pracovní záležitosti: tento návrh nařízení nyní přezkoumá Evropský parlament a Rada v souladu s běžným legislativním postupem. Ambicí Komise je, aby tento orgán zahájil činnost v roce 2019.

Přístup k sociální ochraně: touto otázkou se bude nyní zabývat Rada, která může přijímat doporučení na základě návrhu Komise v oblastech spadajících do pravomoci EU.

Komise předloží dnešní balíček iniciativ ministrům práce a sociálních věcí na zasedání Rady v Bruselu dne 15. března. Na Evropské radě ve dnech 22. a 23. března 2018 se hlavy států a předsedové vlád k těmto záležitostem znovu vrátí a budou řešit provádění evropského pilíře sociálních práv.

Souvislosti

Záměr Komise zřídit Evropský orgán pro pracovní záležitosti oznámil předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie dne 13. září 2017. Evropský orgán pro pracovní záležitosti doplní probíhající iniciativy k zajištění spravedlivé mobility, včetně reformy směrnice o vysílání pracovníků, zvláštních předpisů v odvětví mezinárodní silniční dopravy a modernizace pravidel EU pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení a usnadní jejich provádění.

Zvýšená flexibilita trhu práce a vzrůstající rozmanitost forem práce vytváří nová pracovní místa, což umožňuje, aby se více lidí stalo pracovně činnými, jak bylo připomenuto v průběhu konzultace o evropském pilíři sociálních práv a v diskusním dokumentu Komise o sociálním rozměru Evropy. Tento trend však rovněž způsobil určité mezery v rozsahu pokrytí sociálním zabezpečením, které je třeba překlenout. Návrh Komise na doporučení Rady o přístupu k sociální ochraně je reakcí na tuto měnící se realitu na trhu práce, zejména pokud jde o nové formy práce, které se objevily v posledních letech. Iniciativa byla ohlášena v dubnu 2017 společně s evropským pilířem sociálních práv. Tvoří součást pracovních programů Komise na rok 2017 a 2018 a opírá se o dvě etapy konzultace se sociálními partnery EU.

Tyto iniciativy jsou součástí postupného budování evropského pilíře sociálních práv, který byl společně vyhlášen na sociálním summitu na téma spravedlivých pracovních míst a růstu v listopadu 2017 v Göteborgu. Plnění předsevzetí týkajících se evropského pilíře sociálních práv je sdíleným politickým závazkem a odpovědností, přičemž pro zajištění praktického hmatatelného pokroku je zásadní monitorovat, jak je pilíř prováděn v praxi. Proto dnešní sdělení Komise bilancuje iniciativy, které byly dosud pro vybudování pilíře podniknuty, například iniciativu pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a návrh o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.

Další informace

Sdělení: monitorování provádění evropského pilíře sociálních práv

Informativní přehled: evropský pilíř sociálních práv

Zpráva: otázky a odpovědi k evropskému orgánu pro pracovní záležitosti

Informativní přehled: evropský pilíř sociálních práv: směrem ke spravedlivější mobilitě pracovníků: Evropský orgán pro pracovní záležitosti

Zpráva: otázky a odpovědi k návrhu Komise na zlepšení přístupu všech pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

Informativní přehled: evropský pilíř sociálních práv: přístup pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

Záložka Aktuality s odkazy na právní dokumenty na internetových stránkách GŘ pro zaměstnanost

IP/18/1624

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar