Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen beslutar om prioriteringarna i stödprogrammet för strukturreformer

Bryssel den 7 mars 2018

Kommissionen beslutar om prioriteringarna i stödprogrammet för strukturreformer

Kommissionen har i dag antagit 2018 års arbetsprogram med åtgärder som kommer att finansieras genom stödprogrammet för strukturreformer. Under 2018 kommer 24 EU-länder att få tekniskt stöd för genomförande av över 140 projekt. Dessutom stöds fler än 150 projekt som valdes ut 2017.

– Ekonomin i EU har förbättrats och tillväxten ser ut att fortsätta, men för mer stabila, inkluderande, produktiva och motståndskraftiga ekonomier krävs det ännu fler strukturreformer, säger EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis, som ansvarar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter samt för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Med det beslut som kommissionen fattat i dag kan vi fortsätta att stödja tillväxtvänliga reformer i EU-länderna.

I det årliga arbetsprogrammet fastställs prioriteringarna, målen och de förväntade resultaten samt de planerade åtgärderna i stödprogrammet för strukturreformer. Under 2018 kommer EU-länderna till exempel att få tekniskt stöd för reformer av budgetsystemen, modernisering av den offentliga förvaltningen och förbättring av de nationella rättssystemens kvalitet och effektivitet. De kommer även att kunna använda stödet för åtgärder mot bedrägeri, korruption och penningtvätt. Ytterligare stöd kommer att sättas in för bättre förvaltning av naturresurser och resurseffektivitet samt för genomförandet av initiativ inom energiunionen. Många EU-länder kommer även att få stöd till reformer av vårdsystemen och välfärdssystemen. Dessutom kommer de att få hjälp med att utveckla kapitalmarknaderna, ändra insolvensreglerna och stärka förmågan att ta itu med nödlidande lån.

EU-ländernas ansökningar om tekniskt stöd är i år fem gånger högre än det tillgängliga stödbeloppet och betydligt fler EU-länder kommer att få tekniskt stöd genom programmet än under 2017. För att kunna godkänna fler ansökningar föreslog kommissionen i december i fjol att anslagen till tekniskt stöd skulle höjas.

Kommissionens stöd till strukturreformer är nära knutet till den europeiska planeringsterminen och stödprogrammet är även avsett att förbättra genomförandet av reformerna i de landsspecifika rekommendationerna och i landsrapporterna. I 2018 års landsrapporter som publiceras i dag ges exempel på tekniskt stöd som beviljats 2017 och tidigare.

Bakgrund

Kommissionen införde en stödtjänst för strukturreformer 2015. Syftet var att bistå medlemsländerna vid planering, utformning och genomförande av institutionella reformer samt struktur- och förvaltningsreformer. Denna tjänst ansvarar för ett särskilt stödprogram för strukturreformer med en budget på 142,8 miljoner euro under åren 2017–2020. Programmet trädde i kraft i maj 2017. Alla EU-länder kan ansöka om stöd genom programmet, utan krav på medfinansiering.

Kommissionen föreslog i december 2017 att stödprogrammets budget skulle höjas med 80 miljoner euro fram till 2020, som ett led i strävan att fördjupa den europeiska ekonomiska och monetära unionen. Medlemsländernas frivilliga överföringar från det tekniska biståndet inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna förväntas generera ytterligare 80 miljoner euro. Anslagen för stödåtgärder skulle därmed öka till 300 miljoner fram till 2020, så att behovet av tekniskt stöd, som varit större än väntat, kan tillgodoses och så att EU-länder som planerar att införa euron kan få stöd till reformer.

Mer information

Faktablad: Stödtjänsten för strukturreformer

Pressmeddelande: Den europeiska planeringsterminens vinterpaket

Frågor och svar: Den europeiska planeringsterminens vinterpaket

Landsrapporter

Stödtjänsten för strukturreformer

Stödprogrammet för strukturreformer

IP/18/1582

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar