Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija določila prednostne naloge programa za podporo strukturnim reformam za leto 2018

Bruselj, 7. marca 2018

Komisija določila prednostne naloge programa za podporo strukturnim reformam za leto 2018

Komisija je danes sprejela letni delovni program za leto 2018, v katerem so opredeljeni ukrepi za podporo reformam, ki se bodo financirali prek programa za podporo strukturnim reformam. V letu 2018 bo iz programa za podporo strukturnim reformam zagotovljena tehnična podpora 24 državam članicam za izvedbo več kot 140 projektov. To dopolnjuje več kot 150 projektov, ki so bili izbrani v letu 2017.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je povedal: „Evropsko gospodarstvo se je okrepilo in je na poti trdne rasti, vendar so potrebne nadaljnje strukturne reforme, da postanejo naša gospodarstva bolj stabilna, vključujoča, produktivna in odporna. Današnja odločitev nam bo omogočila, da še naprej zagotavljamo podporo državam članicam EU pri pripravi, oblikovanju in izvajanju reform, ki spodbujajo rast.“

V letnem delovnem programu programa za podporo strukturnim reformam so določeni prednostne naloge, cilji, pričakovani rezultati in ukrepi, ki se bodo izvajali v okviru programa. V letu 2018 bo na primer zagotovljena tehnična podpora za pomoč državam članicam pri prenovi proračunskih sistemov, posodobitvi javne uprave ter izboljšanju kakovosti in učinkovitosti nacionalnih pravosodnih sistemov, pa tudi za pomoč pri boju proti goljufijam, korupciji in pranju denarja. Nadaljnja podpora bo namenjena za boljše upravljanje naravnih virov in učinkovito rabo virov ter za izvajanje pobud energetske unije. Številnim državam članicam bo koristila tudi podpora za izvajanje reform zdravstvenih sistemov in sistemov socialnega varstva. Poleg tega se bo državam članicam zagotavljala pomoč pri razvoju kapitalskih trgov, reformah insolvenčnih okvirov in krepitvi njihove sposobnosti za reševanje slabih posojil.

Letos je obseg prošenj držav članic za tehnično podporo petkrat presegel razpoložljiva sredstva, število držav članic, ki bodo deležne tehnične podpore v okviru programa za podporo strukturnim reformam, pa se je v primerjavi z letom 2017 znatno povečalo. Da bi lahko ugodila več prošnjam, je Komisija decembra predlagala povečanje razpoložljivih sredstev za dejavnosti tehnične podpore.

Podpora, ki jo Komisija zagotavlja za strukturne reforme, je tesno povezana z okvirom evropskega semestra, saj je program za podporo strukturnim reformam namenjen tudi izboljšanju izvajanja reform, izpostavljenih v priporočilih za posamezne države in poročilih o državah. V danes objavljenih poročilih o državah za leto 2018 so navedeni primeri tehnične podpore, zagotovljene v letu 2017 in pred tem.

Ozadje

Komisija je leta 2015 ustanovila podporno službo za strukturne reforme, katere namen je podpirati države članice pri pripravi, oblikovanju in izvajanju institucionalnih, strukturnih in upravnih reform. Podporna služba za strukturne reforme upravlja namenski program podpore, tj. program za podporo strukturnim reformam s proračunom v višini 142,8 milijona evrov v obdobju 2017–2020. Program je začel veljati maja 2017. Za podporo, ki se zagotavlja v okviru programa, lahko zaprosijo vse države članice EU in ni potrebno nobeno nacionalno sofinanciranje.

Komisija je kot del predlogov za poglobitev evropske ekonomske in monetarne unije, ki jih je predstavila decembra 2017, predlagala povečanje proračuna programa za podporo strukturnim reformam za 80 milijonov evrov do leta 2020. Dodatnih 80 milijonov evrov naj bi se zagotovilo iz sredstev za tehnično pomoč v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki bi jih prostovoljno prerazporedile države članice. Tako bi se razpoložljivi proračun za podporne dejavnosti do leta 2020 povečal na 300 milijonov evrov, kar bi omogočilo, da se program za podporo strukturnim reformam odzove na povpraševanje po tehnični podpori, ki je preseglo pričakovanja, in da se zagotovi podpora državam nečlanicam evroobmočja na njihovi poti k prevzemu evra.

Več informacij

Informativni pregled: Podporna služba za strukturne reforme

Sporočilo za medije: Zimski sveženj evropskega semestra

Memo: Zimski sveženj evropskega semestra

Poročila o državah

Podporna služba za strukturne reforme

Program za podporo strukturnim reformam

IP/18/1582

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar