Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Komisja podjęła decyzję w sprawie priorytetów dla programu wspierania reform strukturalnych w 2018 r.

Bruksela, 7 marca 2018 r.

Komisja podjęła decyzję w sprawie priorytetów dla programu wspierania reform strukturalnych w 2018 r.

W dniu dzisiejszym Komisja przyjęła roczny program prac na 2018 r., w którym określono środki wspierania reform, które będą finansowane w ramach programu wspierania reform strukturalnych (SRSP). W 2018 r. w ramach programu wspierania reform strukturalnych 24 państwa członkowskie uzyskają wsparcie techniczne przy realizacji ponad 140 projektów. Liczba ta zostanie dodana do 150 projektów, które zostały wybrane w 2017 r.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Jakkolwiek gospodarka Europy umocniła się i znajduje się na ścieżce stabilnego wzrostu, konieczne są dalsze reformy strukturalne, aby nasze gospodarki stały się bardziej stabilne, sprzyjające włączeniu społecznemu, wydajne i odporne. Dzisiejsza decyzja pozwoli nam na dalsze wspieranie państw członkowskich UE w planowaniu, przygotowywaniu i wdrażaniu reform pobudzających wzrost gospodarczy.

W rocznym programie prac programu określono priorytety, cele, spodziewane wyniki i wskazano działania, które będą realizowane w ramach programu. W 2018 r. udzielane będzie przykładowo wsparcie techniczne, aby pomóc państwom członkowskim w reformie systemów budżetowych, modernizacji administracji publicznej i poprawie jakości i skuteczności krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości, a także w walce z nadużyciami finansowymi, korupcją i praniem pieniędzy. Dodatkowe wsparcie uruchomione zostanie na rzecz lepszego i bardziej efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz wdrażania inicjatyw unii energetycznej. Wiele państw członkowskich skorzysta ze wsparcia na rzecz wdrożenia reform systemów opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Ponadto państwa członkowskie otrzymają wsparcie w rozwijaniu rynków kapitałowych, reformie ram dotyczących niewypłacalności i umacnianiu swoich zdolności do radzenia sobie z kredytami zagrożonymi.

W bieżącym roku wnioski państw członkowskich o wsparcie techniczne opiewają na kwotę pięć razy większą niż dostępne środki finansowe, a liczba państw członkowskich, które skorzystają ze wsparcia technicznego w ramach SRSP znacznie wzrosła w porównaniu z rokiem 2017. Aby móc zatwierdzić więcej wniosków, Komisja zaproponowała w grudniu zwiększenie środków finansowych na działalność związaną ze wsparciem technicznym.

Wsparcie udzielane przez Komisję na rzecz reform strukturalnych jest ściśle powiązane z europejskim semestrem, jako że program ma również na celu poprawę wdrażania reform wskazanych w zaleceniach dla poszczególnych krajów i w sprawozdaniach krajowych. Przykłady pomocy technicznej udzielonej w 2017 r. i wcześniej przedstawione zostały w opublikowanych w dniu dzisiejszym sprawozdaniach krajowych z 2018 r.

Kontekst

Komisja utworzyła Służbę ds. Wspierania Reform Strukturalnych w 2015 r. w celu wspierania państw członkowskich w przygotowywaniu, opracowywaniu i realizacji reform instytucjonalnych, strukturalnych i administracyjnych. Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych zarządza specjalnym programem wspierania reform strukturalnych, dysponującym na lata 2017-2020 budżetem w wysokości142,8 mln euro. Program ten wszedł w życie w maju 2017 r. Ze wsparcia udzielanego w ramach programu mogą skorzystać wszystkie państwa członkowskie UE, które złożą odpowiedni wniosek, a współfinansowanie nie jest wymagane.

W ramach swoich propozycji dotyczących pogłębienia unii gospodarczej i walutowej w grudniu 2017 r. Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu programu do 2020 r. o 80 mln euro. Oczekuje się, że dodatkowa kwota 80 mln EUR przekazana zostanie na zasadzie dobrowolności przez państwa członkowskie z ich elementu pomocy technicznej w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Oznaczałoby to zwiększenie do 2020 r. budżetu przeznaczonego na działania wspierające do kwoty 300 mln EUR, co umożliwiłoby w ramach programu zatwierdzenie większej ilości wniosków o wsparcie techniczne niż to przewidywano, a także udzielić wsparcia na rzecz reform w państwach członkowskich spoza strefy euro zmierzających do wstąpienia do niej.

Więcej informacji

Nota informacyjna: Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych

Komunikat prasowy: Zimowy pakiet europejskiego semestru:

Notatka prasowa: Zimowy pakiet europejskiego semestru:

Sprawozdania krajowe

Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych

Program wspierania reform strukturalnych

IP/18/1582

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar