Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie legt prioriteiten vast voor het steunprogramma voor structurele hervormingen in 2018

Brussel, 7 maart 2018

Commissie legt prioriteiten vast voor het steunprogramma voor structurele hervormingen in 2018

Vandaag heeft de Commissie het jaarlijks werkprogramma 2018 aangenomen waarin de maatregelen voor ondersteuning van hervormingen worden vastgesteld die gefinancierd zullen worden via het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP). In 2018 zal het SRSP aan 24 lidstaten technische ondersteuning bieden om meer dan 140 projecten uit te voeren. Deze komen bovenop de meer dan 150 geselecteerde projecten van 2017.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter bevoegd voor de euro en de sociale dialoog, ook belast met financiële stabiliteit, de financiële diensten en de kapitaalmarktenunie, hierover: “Nu de Europese economie aangesterkt is en gestaag verder groeit, zijn verdere structurele hervormingen nodig om onze economieën stabieler, inclusiever, productiever en veerkrachtiger te maken. Dankzij het besluit dat we vandaag nemen, kunnen we steun blijven geven aan de lidstaten om groeibevorderende hervormingen voor te bereiden, te ontwerpen en uit te voeren.”

In het jaarlijks werkprogramma van het SRSP worden de prioriteiten, de doelstellingen en de verwachte resultaten voorgesteld en worden de acties omschreven die via het programma ten uitvoer worden gelegd. In 2018 zal bijvoorbeeld technische ondersteuning worden verleend om lidstaten te helpen bij de hervorming van hun begrotingssysteem, de modernisering van de overheidsdiensten en de verbetering van de kwaliteit en de efficiëntie van hun nationaal justitieel stelsel, alsook om hen bij te staan in de strijd tegen fraude, corruptie en witwaspraktijken. Ook zal verdere steun worden geboden om hun natuurlijke hulpbronnen en hulpbronnenefficiëntie beter te beheren en om initiatieven uit te voeren in het kader van de energie-unie. Vele lidstaten zullen ook steun ontvangen om de hervorming van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid aan te pakken. Daarnaast krijgen lidstaten bijstand voor de ontwikkeling van kapitaalmarkten, om hun insolventiekader te hervormen en om een sterkere capaciteit te ontwikkelen voor de aanpak van niet-renderende leningen.

Dit jaar zijn de verzoeken om technische bijstand van lidstaten vijf keer hoger uitgevallen dan de beschikbare kredieten en is het aantal lidstaten dat technische bijstand ontvangt in het kader van het SRSP, sterk gestegen ten opzichte van 2017. Om meer verzoeken te kunnen inwilligen, heeft de Commissie in december voorgesteld meer middelen beschikbaar te stellen voor technische ondersteuning.

De door de Europese Commissie verleende steun voor structurele hervormingen is nauw verbonden met de werking van het Europees semester aangezien het SRSP ook bedoeld is om de tenuitvoerlegging te verbeteren van de in de landspecifieke aanbevelingen en landverslagen naar voren geschoven hervormingen. Voorbeelden van technische ondersteuning in 2017 en vroeger zijn behandeld in de landverslagen 2018 die vandaag worden gepubliceerd.

Achtergrond

De Commissie heeft de ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen in 2015 opgericht ter ondersteuning van de lidstaten bij de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van institutionele, structurele en bestuurlijke hervormingen. De ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen (SRSS) beheert een specifiek steunprogramma, het steunprogramma voor structurele hervormingen (SRSP), met een begroting van 142,8 miljoen EUR over de jaren 2017-2020. Het programma is in werking getreden in mei 2017. De via het programma verstrekte ondersteuning is op verzoek beschikbaar voor alle EU-lidstaten en vereist geen medefinanciering.

Een onderdeel van de voorstellen ter verdieping van de economische en monetaire unie van Europa, die de Commissie in december 2017 heeft voorgelegd, is het voorstel tot verhoging van de SRSP-begroting met 80 miljoen EUR tot 2020. Daarbovenop komt naar verwachting nog eens 80 miljoen EUR van vrijwillige overdrachten van de lidstaten uit de component technische bijstand van de Europese structuur- en investeringsfondsen. Op die manier zou de beschikbare begroting voor ondersteuningsactiviteiten stijgen tot 300 miljoen EUR tot 2020, waardoor het SRSP dus in staat is de groter dan verwachte vraag naar technische bijstand te beantwoorden en ondersteuning kan verlenen voor hervormingen in niet tot de eurozone behorende lidstaten die zich klaarmaken voor toetreding tot de euro.

Meer informatie

Factsheet: Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen

Persbericht: Winterpakket van het Europees semester

Memo: Winterpakket van het Europees semester

Landverslagen

Ondersteuningsdienst voor structurele hervormingen

Steunprogramma voor structurele hervormingen:

IP/18/1582

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar