Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija priėmė sprendimą dėl 2018 m. struktūrinių reformų rėmimo programos prioritetų

Briuselis, 2018 m. kovo 7 d.

Komisija priėmė sprendimą dėl 2018 m. struktūrinių reformų rėmimo programos prioritetų

Šiandien Komisija priėmė 2018 m. metinę darbo programą ir joje apibrėžė reformų rėmimo priemones, kurios bus finansuojamos pagal struktūrinių reformų rėmimo programą. 2018 m. techninė parama pagal šią programą bus skirta daugiau kaip 140-čiai projektų, vykdomų 24 valstybėse narėse. Naujieji projektai papildys 150 projektų, atrinktų 2017 m.

„Europos ekonomika sustiprėjo ir stabiliai auga, tačiau, kad atskirų šalių ekonomikos taptų dar tvirtesnės, įtraukesnės, našesnės ir atsparesnės, reikia papildomų struktūrinių reformų, – teigė Komisijos pirmininko pavaduotojas euro ir socialinio dialogo reikalams, taip pat atsakingas už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Valdis Dombrovskis. – Šiandienos sprendimas užtikrina galimybę toliau remti ES valstybių narių ruošiamas, kuriamas ir įgyvendinamas augimą skatinančias reformas.“

Struktūrinių reformų rėmimo programos metinėje darbo programoje nustatomi prioritetai, tikslai ir laukiami rezultatai ir pristatomi pagal ją numatyti įgyvendinti veiksmai. 2018 m. techninė parama bus skiriama, pvz., siekiant padėti valstybėms narėms pertvarkyti biudžeto sistemas, modernizuoti viešąjį administravimą, padidinti nacionalinių teismų sistemų darbo kokybę ir veiksmingumą, taip pat kovoti su sukčiavimu, korupcija ir pinigų plovimu. Lėšų bus skiriama gamtos išteklių valdymui gerinti ir jų naudojimo efektyvumui didinti, taip pat energetikos sąjungos iniciatyvoms įgyvendinti. Taip pat daug valstybių narių gaus paramą sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės sistemų reformoms įgyvendinti. Be to, valstybės narės sulauks pagalbos kuriant kapitalo rinkas, pertvarkant nemokumo sistemas ir stiprinant gebėjimus tvarkytis su neveiksniomis paskolomis.

Šiais metais valstybių narių techninės paramos prašymai penkis kartus viršijo turimas lėšas, o pagal struktūrinių reformų rėmimo programą paramą gausiančių valstybių narių skaičius, palyginti su 2017 m., smarkiai išaugo. Kad galėtų patenkinti daugiau prašymų, Komisija gruodžio mėn. pasiūlė padidinti techninės paramos veiklai skirtas lėšas.

Komisijos skiriama parama struktūrinėms reformoms glaudžiai susijusi su Europos semestru, nes pagal struktūrinių reformų rėmimo programą taip pat ketinama gerinti konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose ir šalių ataskaitose akcentuojamų reformų įgyvendinimą. 2017 ir ankstesniais metais skirtos techninės paramos pavyzdžiai apžvelgti šiandien paskelbtose 2018 m. šalių ataskaitose.

Pagrindiniai faktai

2015 m. Komisija įsteigė Paramos struktūrinėms reformoms tarnybą, kuri padeda valstybėms narėms ruošti, kurti ir įgyvendinti institucines, struktūrines ir administracines reformas. Ši tarnyba administruoja specialią struktūrinių reformų rėmimo programą, kurios 2017–2020 m. biudžetas yra 142,8 mln. EUR. Programa įsigaliojo 2017 m. gegužės mėn. Parama pagal programą gali būti teikiama visoms valstybėms narėms jų prašymu ir be nacionalinio indėlio.

Atsižvelgdama į 2017 m. gruodžio mėn. pateiktus savo pasiūlymus stiprinti Europos ekonominę ir pinigų sąjungą Komisija pasiūlė iki 2020 m. struktūrinių reformų rėmimo programos biudžetą padidinti 80-čia mln. EUR. Dar 80 mln. EUR turėtų būtų sutelkta iš valstybių narių savanoriškų pervedimų iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų techninės paramos asignavimų. Tokiu būdu paramos veiklos biudžetas iki 2020 m. padidės iki 300 mln. EUR, taigi pagal struktūrinių reformų rėmimo programą bus galima patenkinti daugiau techninės paramos prašymų, nei buvo numatyta pradžioje, be to, paramą suteikti ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių, besirengiančių prie jos prisijungti, reformoms.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė: Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba

Pranešimas spaudai Europos semestro žiemos dokumentų rinkinys

Informacinis pranešimas Europos semestro žiemos dokumentų rinkinys

Šalių ataskaitos

Paramos struktūrinėms reformoms tarnyba.

Struktūrinių reformų rėmimo programa

IP/18/1582

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar