Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon valib välja struktuurireformi tugiprogrammi 2018. aasta prioriteedid

Brüssel, 7. märts 2018

Komisjon valib välja struktuurireformi tugiprogrammi 2018. aasta prioriteedid

Komisjon võttis täna vastu 2018. aasta tööprogrammi, milles on kindlaks määratud struktuurireformi tugiprogrammi kaudu rahastatavad reformitoetusmeetmed. 2018. aastal saavad struktuurireformi tugiprogrammist tehnilist abi 24 liikmesriiki enam kui 140 projekti elluviimiseks. Need lisanduvad 2017. aastal välja valitud enam kui 150 projektile.

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis, kelle haldusalasse kuuluvad ka finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit, ütles: „Ehkki Euroopa majandus on tugevnenud ja ühtlasel tõusuteel, vajame täiendavaid struktuurireforme, et muuta Euroopa majandus stabiilsemaks, kaasavamaks, tootlikumaks ja vastupidavamaks. Tänane otsus aitab meil jätkata abi andmist ELi liikmesriikidele majanduskasvu soodustavate reformide ettevalmistamisel, kujundamisel ja elluviimisel.“

Struktuurireformi tugiprogrammi tänavuses tööprogrammis on esitatud programmi prioriteedid, eesmärgid, oodatavad tulemused ja ülevaade võetavatest meetmetest. 2018. aastal antakse liikmesriikidele näiteks tehnilist abi eelarvesüsteemide reformimiseks, avaliku halduse moderniseerimiseks, kohtusüsteemide kvaliteedi ja tõhususe parandamiseks ning pettuste, korruptsiooni ja rahapesu vastu võitlemiseks. Täiendavat toetust pakutakse loodusvarade paremaks haldamiseks ja ressursitõhususe parandamiseks, samuti energialiidu algatuste elluviimiseks. Ühtlasi saavad paljud liikmesriigid toetust tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide reformimiseks. Peale selle aidatakse liikmesriike kapitaliturgude arendamisel, maksujõuetuse raamistike reformimisel ja viivislaenudega toimetuleku parandamisel.

Sel aastal ületasid liikmesriikide tehnilise abi taotlused saadaolevat abi viiekordselt ja struktuurireformi tugiprogrammi raames tehnilist abi saavate liikmesriikide arv on 2017. aastaga võrreldes tublisti kasvanud. Uute taotluste rahuldamiseks tegi komisjon detsembris ettepaneku tehnilise abi rahastamist suurendada.

Komisjoni toetus struktuurireformidele on tihedalt seotud Euroopa poolaastaga, kuna struktuurireformi tugiprogrammi eesmärk on ühtlasi toetada riigipõhistes soovitustes ja riigiaruannetes esile toodud reformide elluviimist. Näiteid 2017. aastal ja varem osutatud tehnilise abi kohta võib leida täna avaldatud 2018. aasta riigiaruannetest.

Taust

Komisjon asutas 2015. aastal struktuurireformi tugiteenistuse, et toetada liikmesriike institutsiooniliste, struktuuri- ja haldusreformide ettevalmistamise, väljatöötamise ja elluviimise juures. Struktuurireformi tugiteenistus haldab spetsiaalset toetusprogrammi nimega struktuurireformi tugiprogramm, mille eelarve aastateks 2017–2020 on 142,8 miljonit eurot. Programm käivitus 2017. aasta mais. Programmi kaudu antav abi on taotluse alusel kättesaadav kõigile ELi liikmesriikidele ega vaja kaasrahastamist.

Osana 2017. aasta detsembris esitatud Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise ettepanekutest kavandab komisjon struktuurireformi tugiprogrammi eelarve suurendamist 80 miljoni euro võrra aastani 2020. Need 80 miljonit eurot peaksid tulema liikmesriikide vabatahtlikest ülekannetest nende tehnilise abi vahenditest Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames. See suurendaks aastani 2020 toetuseks ettenähtud eelarve 300 miljoni euroni, mis võimaldaks struktuurireformi tugiprogrammil rahuldada oodatust suuremaid tehnilise abi vajadusi ning toetada euroalaga liitumiseks valmistuvate euroalaväliste liikmesriikide reforme.

Lisateave

Teabeleht: Struktuurireformi tugiteenistus

Pressiteade: Euroopa poolaasta talvepakett

Teabekiri: Euroopa poolaasta talvepakett

Riigiaruanded

Struktuurireformi tugiteenistus

Struktuurireformi tugiprogramm

IP/18/1582

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar