Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen fastlægger prioriteterne for støtteprogrammet for strukturreformer i 2018

Bruxelles, den 7. marts 2018

Kommissionen fastlægger prioriteterne for støtteprogrammet for strukturreformer i 2018

Kommissionen har i dag vedtaget sit arbejdsprogram for 2018 med de reformstøtteforanstaltninger, der skal finansieres under støtteprogrammet for strukturreformer. I 2018 vil støtteprogrammet yde teknisk bistand til over 140 projekter i 24 medlemsstater. Dertil kommer de over 150 projekter, der blev udvalgt i 2017.

Kommissionens næstformand, Valdis Dombrovskis, som har ansvaret for euroen og den sociale dialog samt for finansiel stabilitet, finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Europas økonomi er blevet styrket og er inde i en periode med stabil vækst, men der er behov for yderligere strukturreformer for at gøre vores økonomier mere stabile, inklusive, produktive og modstandsdygtige. Med den beslutning, der er truffet i dag, kan vi fortsat støtte vækstfremmende reformer i EU's medlemsstater."

Det årlige arbejdsprogram fastlægger prioriteter, mål og forventede resultater og skitserer de tiltag, der skal gennemføres under programmet. I 2018 vil medlemsstaterne bl.a. modtage teknisk bistand til at reformere budgetsystemerne, modernisere den offentlige forvaltning og gøre de nationale retssystemer bedre og mere effektive. De vil også få hjælp til at bekæmpe svig, korruption og hvidvaskning af penge. Der vil blive givet yderligere støtte til en bedre forvaltning af naturressourcer og ressourceeffektivitet og til at gennemføre initiativer under energiunionen. Mange medlemsstater vil også få støtte til at gennemføre reformer af sundhedsvæsenet og det sociale velfærdssystem. De vil desuden få hjælp til at udvikle kapitalmarkederne, forbedre insolvensreglerne og styrke håndteringen af misligholdte lån.

Medlemsstaternes efterspørgsel efter teknisk bistand ligger i år fem gange over det disponible beløb, og antallet af medlemsstater, der vil få teknisk bistand under støtteprogrammet, er vokset betydeligt i forhold til 2017. Kommissionen foreslog derfor i december at afsætte flere finansielle midler til tekniske bistandsaktiviteter.

Kommissionens støtte til strukturreformer er tæt knyttet til det europæiske semester, og støtteprogrammet har også til formål at forbedre gennemførelsen af de reformer, der er fremhævet i de landespecifikke henstillinger og landerapporterne. I landerapporterne for 2018, der offentliggøres i dag, gives der eksempler på den tekniske bistand, der er ydet i 2017 og tidligere.

Baggrund

Kommissionen skabte Strukturreformtjenesten i 2015 for at hjælpe medlemsstaterne med at forberede, udforme og gennemføre institutionelle, strukturelle og administrative reformer. Strukturreformtjenesten forvalter et særligt støtteprogram, støtteprogrammet for strukturreformer, der har et budget på 142,8 mio. EUR for perioden 2017-2020. Programmet trådte i kraft i maj 2017. Alle EU-medlemsstater kan anmode om at få støtte under programmet, og der er intet krav om medfinansiering.

I december 2017 foreslog Kommissionen at øge støtteprogrammets budget med 80 mio. EUR frem til 2020 som led i sin indsats for at uddybe EU's Økonomiske og Monetære Union. Dertil forventes medlemsstaterne at stille med yderligere 80 mio. EUR i form af frivillige overførsler fra den tekniske bistand under de europæiske struktur- og investeringsfonde. De afsatte midler til bistandsaktiviteter vil dermed blive øget til 300 mio. EUR frem til 2020. Det vil gøre det muligt for støtteprogrammet at imødekomme den større end forventede efterspørgsel efter teknisk bistand og støtte reformer i de medlemsstater uden for euroområdet, der ønsker at komme med i euroen.

Yderligere oplysninger

Faktablad: Strukturreformtjenesten

Pressemeddelelse: Vinterpakken i det europæiske semester

Memo: Vinterpakken i det europæiske semester

Landerapporter

Strukturreformtjenesten

Støtteprogrammet for strukturreformer

IP/18/1582

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar