Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Internationella kvinnodagen 2018: Egenmakt för kvinnor är en viktig fråga för Europas framtid.

Bryssel den 8 mars 2018

EU-kommissionen uppmärksammar internationella kvinnodagen genom att lägga fram 2018 års rapport om jämlikhet mellan könen och presenterar en rapport om kvinnor inom teknikyrken. Det står klart att vi fortfarande har en bit kvar.

EU-kommissionen har agerat för att uppnå förändring: Den har lagt fram ett förslag om att förbättra balansen mellan arbetsliv och privatliv för arbetande föräldrar, en handlingsplan för att minska löneklyftorna mellan könen och verkat för att stoppa våldet mot kvinnor genom finansiering och informationsåtgärder.

Rapporten om jämlikhet mellan könen visar att utvecklingen har avstannat på vissa områden: Det är fortfarande kvinnorna som har huvudansvaret för hem och familj, löneklyftan mellan könen har legat kvar kring 16 % i många år och våldet mot kvinnor är fortfarande ett problem.

– Jämställdhetsfrågan står högt på vår dagordning, men ute i verkligheten går utvecklingen fortfarande långsamt, säger EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. För att verkligen kunna förbättra kvinnors situation måste vi se till att medvetenhet och goda avsikter omsättas i konkreta åtgärder. Därför är det viktigt att EU-kommissionens förslag till lagstiftning om balans mellan arbetsliv och familjeliv antas. Det är också nödvändigt att ansluta sig till Istanbulkonventionen och genomföra den politik som vi redan har enats om för att motverka löneskillnader mellan könen och bekämpa våldet mot kvinnor.

– Jämställdhet handlar inte bara om kvinnor, säger Vĕra Jourová, EU-kommissionär med ansvar jämställdhetsfrågor. Det handlar om vårt samhälle, vår ekonomi och vår demografi. Vi vill garantera att kvinnor verkligen är behandlas lika av lagen. Vi vill också stärka kvinnors egenmakt så att de kan fatta sina egna beslut om arbetsliv och familjeliv.

– Europas framtid kommer att vara digital och vi måste se till att alla är med på tåget, säger Mariya Gabriel, EU-kommissionär för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Kvinnor och flickor får inte utestängas från ekonomins och samhällets digitala omvandling. ”Kvinnor i den digitala agendan” kommer att handla om att ge kvinnor och flickor möjligheter, egenmakt och motivation för att få bort den digitala klyftan.

Rapporten visar att kvinnor fortfarande möter problem på olika områden:

  • Kvinnor är mer välutbildade än män (2016 hade 44 % av kvinnorna i åldersgruppen 30–34 år en universitetsexamen, jämfört med 34 % av männen). Ändå är de fortfarande underrepresenterade på ledande positioner i näringslivet, och i EU-genomsnitt tjänar de 16 % mindre än männen.
  • Kvinnorna är också underrepresenterade inom politiken. I sex länder (Grekland, Kroatien, Cypern, Lettland, Ungern och Malta) är mindre än 20 % av parlamentsledamöterna kvinnor.
  • Sysselsättningsklyftan har varit oförändrad de senaste åren och ligger kvar på omkring 11 procentenheter. Skillnaderna mellan de bästa och de sämsta EU-länderna har inte förändrats märkbart.
  • I genomsnitt tycker 44 % av européerna att kvinnor ska ta hand om hem och familj. I en tredjedel av EU-länderna delas den åsikten av 70 % av befolkningen.
  • Våld mot kvinnor är alldeles för vanligt förekommande: En av tre kvinnor i Europa har drabbats av fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. 55 % av kvinnorna i EU har också utsatts för sexuella trakasserier.

Egenmakt åt kvinnor i den digitala tidsåldern

Fram till 2020 kommer 500 000 nya jobb att skapas i tekniksektorn. Det finns dock risk för att de europeiska kvinnorna – och därmed den europeiska ekonomin – missar de här möjligheterna. Kvinnornas andel av arbetskraften inom IKT-sektorn och den digitala sektorn har inte förbättrats märkbart de senaste åren. EU-kommissionen lade i dag fram ytterligare en studie om kvinnor i den digitala tidsåldern. Den visar att EU:s BNP skulle kunna öka med 16 miljarder euro om det fanns fler kvinnor inom digitala yrken. Men endast 24,9 % av kvinnorna inom högre utbildning tar sin examen inom teknikrelaterade områden. När det gäller entreprenörskap brukar teknikföretag som startas av kvinnor vara mer framgångsrika, men endast 14,8 % av grundarna av teknikföretag är kvinnor, enligt studien.

För att öka kvinnors andel av arbetskraften i den digitala sektorn beskriver Mariya Gabriel i dag planerna på att främja förebilder i it-sektorn, utmana stereotyper, främja digitala färdigheter och utbildning och verka för fler kvinnliga entreprenörer. Initiativet för kvinnor i digitala branscher kommer att löpa under 2018 och 2019.

Bakgrund

Jämställdhet mellan könen är en av EU:s grundläggande värderingar och eftersom Romfördraget innehöll en bestämmelse om lika lön har den varit inskriven i fördraget ända från början.

EU-kommissionens jämställdhetsarbete baseras på dokumentet Strategiskt engagemang för jämställdhet 2016–2019, som fokuserar på fem prioriterade områden:

  • Öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och skapa samma möjligheter till ekonomiskt oberoende för kvinnor och män.
  • Minska skillnaderna i lön, inkomster och pension mellan könen och därmed bekämpa fattigdom bland kvinnor.
  • Främja en jämn könsfördelning i beslutsprocessen.
  • Bekämpa könsbaserat våld samt stödja och skydda offer.
  • Främja jämställdhet och kvinnors rättigheter i hela världen.

Läs mer:

2018 års rapport om jämlikhet mellan könen

Studien ”Women in the Digital Age”

Initiativ för att öka kvinnors deltagande i den digitala sektorn

Europeiska jämställdhetsinstitutets pressmeddelande om rapporten om kvinnor inom teknikbranschen

Vid den årliga konferensen om grundläggande rättigheter med temat kvinnors rättigheter i omvälvande tider diskuterades våld och trakasserier mot kvinnor samt ekonomisk och politisk ojämställdhet, med särskilt fokus på lönegapet mellan könen och balansen mellan arbetsliv och privatliv.

Spotlightinitiativet, som EU-kommissionen har lanserat tillsammans med FN, tar upp könsrelaterat våld på global nivå.

Jämställdhetsindex 2017

Informationsvideo om våld mot kvinnor

 

 

 

 

IP/18/1507

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar