Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Internationale vrouwendag 2018: empowerment van vrouwen belangrijk voor de toekomst van Europa

Brussel, 8 maart 2018

Ter gelegenheid van de internationale vrouwendag publiceert de Commissie vandaag haar jaarlijks verslag over de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ook presenteert zij een verslag over vrouwen in de technologie. We zijn er nog niet.

De Commissie heeft stappen ondernomen om veranderingen in gang te zetten. Zij is met een voorstel gekomen om het evenwicht tussen werk en privéleven van gezinnen te verbeteren, heeft een actieplan bekendgemaakt om de loonkloof tussen mannen en vrouwen aan te pakken en heeft opgeroepen om door middel van financiering en voorlichtingsacties een einde te maken aan geweld tegen vrouwen

Uit het verslag over gendergelijkheid 2018 blijkt dat op bepaalde gebieden geen vooruitgang meer wordt geboekt: Vrouwen nemen nog steeds de meeste zorgtaken binnen het gezin op zich, de loonkloof tussen mannen en vrouwen bedraagt al jaren 16 % en geweld tegen vrouwen is nog steeds een probleem.

Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter: "Gendergelijkheid staat hoog op de agenda, maar in de praktijk wordt nog maar langzaam vooruitgang geboekt. Om echt verandering te brengen in de situatie van vrouwen, moeten we de daad bij het woord voegen. Dat wil zeggen: de nieuwe wetgeving vaststellen die de Commissie heeft voorgesteld inzake het evenwicht tussen werk en privéleven, het Verdrag van Istanbul onderschrijven en uitvoering geven aan de beleidsmaatregelen waarover we al overeenstemming hebben bereikt, om een einde te maken aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen en geweld tegen vrouwen.”

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: “Gendergelijkheid is niet alleen van belang voor vrouwen. Het gaat om onze maatschappij, onze economie en onze demografie. We willen garanderen dat vrouwen en mannen echt gelijk zijn voor de wet. Ook blijven we ijveren voor de emancipatie van vrouwen, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken als het gaat om hun loopbaan en hun gezin.”

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij:"Het Europa van de toekomst is digitaal. En het is aan ons om dat Europa inclusief te maken. Vrouwen en meisjes mogen niet worden uitgesloten van de digitale transformatie van onze economie en onze samenleving. Onze “Women in Digital”-agenda zal erop gericht zijn vrouwen en meisjes in staat te stellen, te stimuleren en te motiveren om de digitale kloof tussen man en vrouw te dichten.”

Het verslag wijst uit dat vrouwen nog steeds op verschillende gebieden voor uitdagingen staan:

  • Hoewel Europese vrouwen beter zijn opgeleid dan mannen (in de categorie 30-34 jaar had in 2016 44 % van de vrouwen een universitair diploma, tegenover 34 % van de mannen), zijn zij nog altijd sterk ondervertegenwoordigd in besluitvormingsfuncties in ondernemingen en verdienen zij nog steeds 16 % minder dan mannen (EU-gemiddelde).
  • Ook in de politiek zijn vrouwen ondervertegenwoordigd. In zes landen (Griekenland, Kroatië, Cyprus, Letland, Hongarije en Malta) bestaat het parlement voor minder dan 20 % uit vrouwen.
  • De genderkloof op de arbeidsmarkt stagneert al enkele jaren rond 11 procentpunten. De slecht presterende landen lopen nauwelijks in op de landen die het beter doen.
  • Gemiddeld 44 % van de Europeanen vindt dat vrouwen het huishouden en zorgtaken voor hun rekening moeten nemen. In een op de drie lidstaten is maar liefst 70 % van de bevolking die mening toegedaan.
  • Nog steeds is er te veel geweld: één op de drie vrouwen in de EU heeft sinds haar vijftiende te maken gekregen met fysiek en/of seksueel geweld. Ook is 55 % van de vrouwen in de EU geconfronteerd met seksuele intimidatie.

Vrouwenemancipatie in het digitale tijdperk

Tegen 2020 zal de technologische sector 500 000 nieuwe banen genereren. Helaas dreigen Europese vrouwen die boot te missen. En dat gaat ook ten koste van de Europese economie. Het percentage vrouwen dat actief is in de ICT-sector en de digitale sector is de laatste jaren niet veel hoger geworden. De Commissie heeft vandaag een aanvullende studie over vrouwen in het digitale tijdperk gepubliceerd waaruit blijkt dat als meer vrouwen een baan in de digitale sector zouden hebben, het bbp in de EU op jaarbasis 16 miljard EUR hoger zou kunnen uitvallen. Helaas studeert slechts 24,9 % van de vrouwen in het hoger onderwijs af op een technologisch vakgebied. Wat ondernemerschap op het gebied van technologie betreft, bleek uit de studie ook dat startups van vrouwen meer kans van slagen hebben, maar dat slechts 14,8 % van de beginnende ondernemers vrouw is.

Om de participatie van vrouwen in de digitale sector te bevorderen, heeft commissaris Gabriel vandaag plannen bekendgemaakt om de rolmodellen in de IT-sector te verbeteren, stereotypen aan de kaak te stellen, digitale vaardigheden en onderwijs te stimuleren en een lans te breken voor meer vrouwelijke ondernemers. Het “Women in Digital”-initiatief loopt heel 2018 en 2019.

Achtergrond

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een fundamentele waarde van de Europese Unie, die vanaf het prille begin in het Verdrag is verankerd, aangezien het Verdrag van Rome een bepaling inzake gelijke beloning bevatte.

Het beleid van de Commissie op het gebied van gendergelijkheid is gebaseerd op het strategisch engagement voor gendergelijkheid 2016-2019, dat gericht is op vijf prioritaire gebieden:

  • grotere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en een gelijke mate van economische zelfstandigheid van vrouwen en mannen;
  • verkleining van de loon- en pensioenkloof tussen mannen en vrouwen en dus ook bestrijding van armoede bij vrouwen;
  • bevordering van gelijke deelname van vrouwen en mannen aan de besluitvorming;
  • bestrijding van gendergerelateerd geweld en bescherming en ondersteuning van de slachtoffers; en
  • bevordering van gendergelijkheid en van de rechten van vrouwen in de hele wereld.

Meer informatie:

Verslag van 2018 over de gelijkheid van mannen en vrouwen

'Women in the Digital Age' (studie)

Initiatief om de participatie van vrouwen in de digitale sector te verbeteren

Persbericht over “Women in Tech” van het Europees Instituut voor gendergelijkheid

Het grondrechtencolloquium, dat dit jaar als thema "Vrouwenrechten in turbulente tijden” had, was gewijd aan geweld tegen en intimidatie van vrouwen en de economische en politieke ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarbij werd met name ingegaan op de loonkloof en het evenwicht tussen werk en privéleven.

Het gezamenlijke Spotlight-initiatief van de Europese Commissie en de Verenigde Naties pakt gendergerelateerd geweld op mondiaal niveau aan.

Gendergelijkheidsindex 2017

Voorlichtingsvideo over geweld tegen vrouwen

 

 

 

 

IP/18/1507

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar