Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

2018. gada Starptautiskā sieviešu diena – Eiropas nākotnei ir svarīgi veicināt sieviešu iespējas

Briselē, 2018. gada 8. martā

Komisija par godu Starptautiskajai sieviešu dienai nāk klajā ar 2018. gada ziņojumu par sieviešu un vīriešu līdztiesību, kā arī iesniedz ziņojumu par sieviešu iesaisti tehnoloģiju jomā. Mēs vēl neesam sasnieguši mērķi.

Komisija rīkojas, lai panāktu pārmaiņas. Tā iesniedz priekšlikumu, lai uzlabotu profesionālā darbā iesaistītu ģimeņu darba un privātās dzīves līdzsvaru, rīcības plānu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību novēršanai un ar finansējuma un informētības kampaņas pasākumiem aicina darīt galu vardarbībai pret sievietēm.

2018. gada ziņojums par dzimumu līdztiesību liecina, ka konkrētās jomās uzlabojumi nav panākti: sievietes joprojām uzņemas lielāko rūpju nastu ģimenē, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības jau gadiem saglabājas 16 % apmērā, un vardarbība pret sievietēm joprojām ir problēma.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss šodien teica: "Dzimumu līdztiesības jautājums ir starp prioritārajām rīcības jomām, tomēr uzlabojumi joprojām krietni iepaliek. Lai panāktu reālas pārmaiņas sievietēm, mums jāizmanto informētības un nodomu stratēģija. Tas nozīmē pieņemt jaunus tiesību aktus, ko Komisija ir ierosinājusi, par darba un privātās dzīves līdzsvaru, pievienoties Stambulas konvencijai un īstenot politiku, par ko mēs jau esam vienojušies, lai novērstu sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirības un cīnītos pret vardarbību pret sievietēm."

ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova papildināja: "Dzimumu līdztiesība neskar tikai sievietes. Tā skar mūsu sabiedrību, mūsu ekonomiku un mūsu demogrāfiju. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka sievietes un vīrieši likuma priekšā ir patiešām vienlīdzīgās pozīcijās. Mēs arī turpināsim darbu pie tā, lai dotu sievietēm iespējas pašām lemt par savu karjeru un ģimeni.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela uzsvēra: "Nākotnes Eiropa būs digitalizēta, un mūsu uzdevums ir panākt, lai tā būtu iekļaujoša. Sievietes un jaunietes nedrīkst izslēgt no mūsu ekonomikas un sabiedrības digitālās transformācijas. Mūsu darba programma "Sievietes digitālajā jomā” būs veltīta tam, lai sievietēm un jaunietēm dotu spējas, iespējas, mudinājumu un motivāciju likvidēt digitālo plaisu starp dzimumiem."

Ziņojums liecina, ka sievietes joprojām saskaras ar problēmām dažādās jomās.

  • Lai gan sievietēm Eiropā ir augstāks izglītības līmenis nekā vīriešiem (2016. gadā vecumā no 30 līdz 34 gadiem universitātes diploms bija 44 % sieviešu salīdzinājumā ar 34 % vīriešu), tās joprojām ir lielā mazākumā ar lēmumu pieņemšanu saistītos korporatīvos amatos un joprojām pelna vidēji par 16 % mazāk nekā vīrieši ES.
  • Sievietes arī nav pietiekami pārstāvētas politikā. Sešās valstīs (Grieķijā, Horvātijā, Kiprā, Latvijā, Ungārijā un Maltā) sieviešu pārstāvība parlamentā ir mazāka par 20 %.
  • Atšķirības starp dzimumiem nodarbinātības jomā pēdējos gados nemainīgi saglabājas aptuveni 11 procentpunktu apmērā. Atšķirības starp dalībvalstīm ar sliktākajiem un labākajiem rādītājiem nav būtiski mazinājušās.
  • Vidēji 44 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka sievietei ir jārūpējas par māju un ģimeni. Tāds viedoklis ir ne mazāk kā 70 % eiropiešu vienā trešdaļā ES dalībvalstu.
  • Vardarbība joprojām ir pārāk plaši izplatīta: viena no trim sievietēm Eiropā pēc 15 gadu vecuma ir cietusi no fiziskas vai seksuālas vardarbības. 55 % sieviešu ES ir cietušas no seksuālas uzmākšanās.

Dot sievietēm iespējas digitālajā laikmetā

2020. gadā tehnoloģiju nozarē tiks radīti 500 000 jaunu darbvietu. Diemžēl Eiropas sievietes un tāpat Eiropas ekonomika var neizmantot šīs iespējas. Sieviešu līdzdalība IKT un digitālajā nozarē pēdējo gadu laikā ir ļoti uzlabojusies. Šodien Komisija publicē vēl vienu pētījumu par sievietēm digitālajā laikmetā, kurš liecina, ka sieviešu skaita pieaugums digitālajās darbvietās ES katru gadu varētu radīt IKP pieaugumu16 miljardu eiro apmērā. Tomēr tikai 24,9 % sieviešu ar augstāko izglītību pārstāv ar tehnoloģijām saistītas jomas. Ja runā par uzņēmējdarbību tehnoloģiju jomā, sieviešu īpašumā esošs jaunuzņēmums varētu būtu veiksmīgāks, tomēr tikai 14,8 % no jaunuzņēmumu dibinātājiem ir sievietes, tā liecina pētījums.

Lai uzlabotu sieviešu līdzdalību digitālajā nozarē, Komisāre Gabriela izskaidroja šodienas plānus par to, ka jāinformē par pazīstamām sievietēm IT nozarē, jācīnās pret aizspriedumiem, jāsekmē digitālās prasmes un izglītības iegūšana un jāiestājas par sieviešu skaita palielināšanu uzņēmēju aprindās. Iniciatīva par sievietēm digitālajā nozarē noritēs visa 2018. un 2019. gada garumā.

Konteksts

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām, kas jau no paša sākuma ir nostiprināta Līgumā, jo Romas līgumā tika iekļauts noteikums par līdzvērtīgu samaksu.

Komisijas darbs pie dzimumu līdztiesības politikas balstās uz dokumentu “Stratēģiska iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam”, kurā galvenā uzmanība pievērsta piecām prioritārām jomām:

  • palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu ekonomisko neatkarību,
  • samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas, ienākumu un pensijas atšķirības un tādējādi cīnīties pret sieviešu nabadzību,
  • veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību lēmumu pieņemšanā,
  • cīnīties pret vardarbību saistībā ar dzimumu un aizsargāt un atbalstīt cietušos, kā arī
  • veicināt dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības visā pasaulē.

Sīkāka informācija

2018. gada ziņojums par sieviešu un vīriešu līdztiesību

Pētījums "Sieviete digitālajā laikmetā"

Iniciatīva ar mērķi uzlabot sieviešu līdzdalību digitālajā nozarē

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta paziņojums presei par sievietēm tehnoloģiju nozarē

Ikgadējā pamattiesību kolokvijā “Sieviešu tiesības nemierīgos laikos” tika apspriesta vardarbība un vajāšana, kas vērsta pret sievietēm, kā arī politiskā un ekonomiskā nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem, jo īpaši pievēršoties vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirībām un darba un privātās dzīves līdzsvaram.

Uzsākot Spotlight iniciatīvu, Eiropas Komisija kopā ar ANO pasaules līmenī vēršas pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu.

2017. gada dzimumu līdztiesības indekss

Vardarbība pret sievietēm – kampaņas video

 

 

 

 

IP/18/1507

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar