Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Kansainvälinen naistenpäivä 2018: naisten voimaantuminen vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen

Bryssel 8. maaliskuuta 2018

Komissio juhlistaa kansainvälistä naistenpäivää julkaisemalla vuoden 2018 raportin sukupuolten tasa-arvosta ja esittämällä raportin naisista teknologian alalla. Tasa-arvoa ei kuitenkaan ole vielä saavutettu.

Komissio tekee työtä tilanteen muuttamiseksi. Se on tehnyt ehdotuksen parantaakseen työssäkäyvien vanhempien työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja laatinut toimintasuunnitelman kaventaakseen sukupuolten palkkaeroja. Komissio myös kannustaa lopettamaan naisiin kohdistuvan väkivallan antamalla rahoitusta ja toteuttamalla tiedotustoimia.

Sukupuolten tasa-arvoa koskevasta vuoden 2018 raportista käy ilmi, että kehitys on pysähtynyt tietyillä aloilla. Naisilla on perheissä yhä pääasiallinen hoitovastuu, sukupuolten palkkaerot ovat jämähtäneet 16 prosenttiin ja naisiin kohdistuu yhä väkivaltaa.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan sukupuolten tasa-arvo on asialistan kärjessä, mutta käytännössä edistyminen on yhä hidasta. ”Meidän on siirrettävä asian tiedostaminen ja hyvät aikeet käytäntöön naisten tilanteen parantamiseksi. On hyväksyttävä komission ehdottama uusi lainsäädäntö työ- ja yksityiselämän tasapainottamisesta, liityttävä Istanbulin yleissopimukseen ja toteutettava jo sovitetut toimet sukupuolten palkkaerojen kaventamiseksi ja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi”, Timmermans sanoi.

”Sukupuolten tasa-arvossa ei ole kyse yksinomaan naisista. Siinä on kyse yhteiskunnastamme, taloudestamme ja väestörakenteestamme,” totesi oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová. ”Haluamme varmistaa, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia lain edessä. Jatkamme myös naisten voimaannuttamista, jotta he voivat tehdä omat uraa ja perhettä koskevat valintansa”, Jourová jatkoi.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaarin Mariya Gabrielin mukaan Euroopalla on digitaalinen tulevaisuus ja siitä on tehtävä osallistava. ”Naisten ja tyttöjen on oltava mukana talouden ja yhteiskunnan digitaalisessa murroksessa. Naisia koskevan digitaalistrategian tavoitteena on kannustaa, rohkaista ja motivoida naisia ja tyttöjä kuromaan umpeen sukupuolten välinen digitaalinen kuilu”, Gabriel kehotti.

Raportin mukaan naisilla on yhä haasteita voitettavanaan:

  • Vaikka naiset ovat paremmin koulutettuja kuin miehet (30–34-vuotiaista naisista 44 %:lla oli korkeakoulututkinto, kun miehillä vastaava luku oli 34 % vuonna 2016), he ovat aliedustettuina päätöksenteossa yrityksissä ja ansaitsevat yhä keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin miehet koko EU:ssa.
  • Naiset ovat aliedustettuina myös politiikassa. Naisten osuus parlamentin jäsenistä on alle 20 prosenttia kuudessa maassa (Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Malta ja Unkari).
  • Sukupuolten välinen työllisyysero on pysytellyt viime vuosina noin 11 prosenttiyksikössä. Huonosti suoriutuvat EU-maat eivät ole juurikaan kuroneet kiinni hyvin suoriutuvia EU-maita.
  • Keskimäärin 44 prosenttia eurooppalaisista on sitä mieltä, että naisten pitäisi hoitaa kotia ja perhettään. Joka kolmannessa EU-maassa jopa 70 prosenttia eurooppalaisista on tätä mieltä.
  • Naisiin kohdistuva väkivalta on laajalle levinnyt ilmiö. Joka kolmas yli 15-vuotias nainen Euroopassa on joutunut kokemaan fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi 55 prosenttia naisista EU:ssa on kokenut seksuaalista häirintää.

Naisten voimaannuttaminen digitaalisella aikakaudella

Teknologian alalla luodaan 500 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Valitettavasti eurooppalaiset naiset eivät välttämättä pysty hyödyntämään näitä mahdollisuuksia täysimääräisesti, ja se tulee heijastumaan Euroopan talouteen. Naisten osuus tieto- ja viestintäteknologian alalla ja digialalla ei ole juurikaan kasvanut viime vuosina. Komissio on julkaissut tänään täydentävän tutkimuksen naisista digitaalisella aikakaudella. EU:n BKT voisi tutkimuksen mukaan kasvaa 16 miljardia euroa, jos naisia työskentelisi enemmän digitaalialalla. Kuitenkin vain 24,9 prosenttia korkea-asteen koulutuksessa olevista naisista valmistuu tekniikan alalta. Tutkimuksen mukaan naisten omistamat tekniikan alan startup-yritykset ovat omiaan menestymään vastaavia miesten omistuksessa olevia yrityksiä paremmin, mutta startup-yritysten perustajista vain 14,8 prosenttia on naisia.

Lisätäkseen naisten osuutta digialalla komissaari Gabriel on tänään esittänyt suunnitelmia, joilla pyritään esittelemään roolimalleja naisille tietotekniikan alalla, haastamaan stereotypiat, edistämään naisten digitaalisia taitoja ja koulutusta sekä kannustamaan naisia ryhtymään yrittäjiksi. Aloitetta naisten osuuden lisäämiseksi digialalla toteutetaan vuosina 2018–2019.

Tausta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusarvoista, ja se on kirjattu perussopimuksiin alusta alkaen. Jo Rooman sopimuksessa vahvistettiin, että samasta työstä on maksettava sama palkka.

Sukupuolten tasa-arvoa koskevan komission työn perustana on sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva strateginen toimintaohjelma (2016–2019), jossa keskitytään viiteen painopistealaan:

  • Edistetään naisten osallistumista työmarkkinoille sekä naisten ja miesten yhtäläistä taloudellista riippumattomuutta.
  • Pienennetään sukupuolten palkka-, tulo- ja eläke-eroja ja torjutaan siten naisten köyhyyttä.
  • Edistetään naisten ja miesten tasa-arvoa päätöksenteossa.
  • Torjutaan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja suojellaan ja tuetaan uhreja.  
  • Edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisten oikeuksia kaikkialla maailmassa.

Lisätietoa:

Vuoden 2018 raportti miesten ja naisten tasa-arvosta

Tutkimus naisista digitaalisella aikakaudella

Aloite naisten osuuden lisäämiseksi digialalla

Euroopan tasa-arvoinstituutin lehdistötiedote naisista teknologian alalla

Perusoikeuksia koskevassa keskustelutilaisuudessa, jonka aiheena oli naisten oikeudet epävakaina aikoina, käsiteltiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja häirintää sekä naisten ja miesten välistä taloudellista ja poliittista epätasa-arvoa ja keskityttiin erityisesti sukupuolten palkkaeroihin ja työ- ja yksityiselämän tasapainoon.

Euroopan komissio on käynnistänyt yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa Spotlight-aloitteen, jolla puututaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan maailmanlaajuisesti.

Vuoden 2017 tasa-arvoindeksi

Tietoisuuden lisääminen naisiin kohdistuvasta väkivallasta – video

 

 

 

 

IP/18/1507

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar