Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

2018. aasta rahvusvaheline naistepäev: Naiste mõjuvõimu suurendamine on vajalik Euroopa tuleviku jaoks

Brüssel, 8. märts 2018

Komisjon avaldab rahvusvahelisel naistepäeval 2018. aasta aruande naiste ja meeste võrdõiguslikkuse eesmärgid on veel saavutamata.

Komisjon asus muutuste esilekutsumiseks tegutsema. Ta esitas töö- ja eraelu tasakaalu käsitleva ettepaneku ning tegevuskava soolise palgalõhe vähendamiseks ning kutsus üles lõpetama naistevastast vägivalda rahastamise ja teadlikkuse suurendamise meetmete abil.

2018. aasta soolise võrdõiguslikkuse aruanne näitab, et teatavates valdkondades on edusammud peatunud: naiste õlul on endiselt suurem osa perekondlikest hoolduskohustustest, sooline palgalõhe on aastaid püsinud 16% juures ja naistevastane vägivald on endiselt probleem.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles täna: „Soolise võrdõiguslikkuse teema on meil päevakorras tähtsal kohal, kuid tegelikku edu on vähe saavutatud. Naiste olukorra tõeliseks muutmiseks peame teadlikkuse suurendamise ja soovide väljendamise kõrval tegutsema asuma. See tähendab komisjoni poolt kavandatud töö- ja eraelu tasakaalu käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist, Istanbuli konventsiooniga liitumist ning varem kokkulepitud tegevuskavade elluviimist soolise palgalõhe vähendamiseks ning naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová: „Sooline võrdõiguslikkus ei mõjuta ainult naisi. See mõjutab meie ühiskonda, majandust ja rahvastikku. Me tahame tagada, et naised on seaduse ees meestega tõeliselt võrdsed. Me pingutame ka naiste mõjuvõimu suurendamiseks, et nad saaksid ise teha karjääri ja perekonda puudutavaid otsuseid.“

ELi digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel ütles:„Euroopa tulevik on digitaalne ning selle kaasavaks muutmine on meie kätes. Naisi ega tüdrukuid ei saa jätta kõrvale meie majanduse ja ühiskonna digitaalseks muutmisest. Tegevuskavaga naiste kohta digitaalajastul suurendatakse tüdrukute ja naiste mõjuvõimu, motiveeritakse neid ja kutsutakse üles lõpetama soolist digitaalset lõhet."

Aruanne näitab, et naistel on eri valdkondades endiselt raskusi.

  • Kuigi Euroopa naised on meestest paremini haritud (44% naistest vanuses 30–34 aastat omandasid 2016. aastal ülikoolihariduse võrreldes 34% meestega), on nad endiselt vähe esindatud ettevõtete juhtivatel kohtadel ning teenivad kogu liidus meestest keskmiselt 16% vähem.
  • Naised on liiga vähe esindatud ka poliitikas. Kuues riigis (Kreeka, Horvaatia, Küpros, Läti, Ungari ja Malta) on naisi parlamendis vähem kui 20%.
  • Sooline tööhõivelõhe on viimaste aastate jooksul püsinud muutumatuna ligikaudu 11 protsendi juures. Eesrindlike ja mahajäänud riikide vahe eriti vähenenud ei ole.
  • Keskmiselt leiab 44% eurooplastest, et naised peaksid hoolitsema kodu ja pere eest. Kolmandikus ELI liikmesriikidest on seda meelt vähemalt 70% eurooplastest.
  • Vägivald on endiselt laialt levinud: üks naine kolmest Euroopas on 15. eluaastast alates kogenud kas füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda. 55% naistest Euroopas on kogenud seksuaalset ahistamist.

Naiste mõjuvõimu suurendamine digitaalajastul

Tehnoloogiasektoris luuakse 2020. aastaks 500 000 uut töökohta. Kahjuks võivad Euroopa naised nendest võimalustest kõrvale jääda ja seeläbi kannatab Euroopa majandus. Naiste osalus infotehnoloogia- ja kommunikatsiooni- ning digitaalsektoris ei ole viimaste aastate jooksul paranenud. Komisjon avaldas täna veel ühe uuringu naistest digitaalajastul, mis näitab, et naiste suurem osalus digitaalvaldkonna töökohtadel võiks suurendada ELi SKPd aastas 16 miljardi euro võrra. Ainult 24,9% kõrghariduse omandanud naistest on lõpetanud tehnoloogiaga seotud eriala. Mis puutub ettevõtlusse tehnoloogiavaldkonnas, leiti uuringus, et naistele kuuluvad idufirmad on suurema tõenäosusega edukad, kuid vaid 14,8% idufirma asutajatest on naised.

Naiste osaluse suurendamiseks digitaalsektoris kavatseb komisjon volinik Gabriel tänase sõnavõtu kohaselt edendada eeskujusid IT-sektoris, võidelda stereotüüpide vastu, soodustada digitaaloskuseid ja edendada naisettevõtjate teket. Tegevuskava naiste kohta digitaalajastul viiakse ellu 2018. ja 2019. aastal.

Taustteave

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on Euroopa Liidu alusväärtus, mis on algusest peale sätestatud aluslepingus, kuna Rooma leping sisaldas sätet võrdse palga kohta.

Komisjoni tegevus soolise võrdõiguslikkuse põhimõtete valdkonnas tugineb „Strateegilise soolise võrdõiguslikkuse tagamise kavale (2016–2019), mis keskendub viiele prioriteetsele valdkonnale:

  • suurendada naiste osalemist tööturul ning tagada naiste ja meeste võrdväärne majanduslik iseseisvus;
  • sooliste palga-, sissetuleku- ja pensionilõhede vähendamine, võideldes seeläbi naiste vaesusega;
  • naiste ja meeste võrdse osalemise edendamine otsuste vastuvõtmisel;
  • võitlus soopõhise vägivallaga ning ohvrite kaitsmine ja toetamine ning
  • edendada soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi kogu maailmas.

Lisateave

2018. aasta aruanne meeste ja naiste võrdõiguslikkuse kohta

Uuring „Naised digitaalajastul“

Algatus naiste osaluse suurendamiseks digitaalsektoris

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi pressiteade naiste kohta tehnoloogia valdkonnas

Iga-aastasel põhiõiguste kollokviumil naiste õiguste kohta heitlikul ajajärgul käsitleti naiste vastu suunatud vägivalda ja ahistamist, samuti meeste ja naiste majanduslikku ja poliitilist ebavõrdsust, keskendudes eelkõige soolisele palgalõhele ning töö- ja eraelu tasakaalustamisele.

Euroopa Komisjoni ja ÜRO algatusega „Spotlight“ käsitleti soopõhist vägivalda üleilmsel tasandil.

2017. aasta soolise võrdõiguslikkuse indeks

Video teadlikkuse suurendamiseks naistevastase vägivalla kohta

 

 

 

 

IP/18/1507

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar