Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den internationale kvindedag 2018: Kvinders styrkede indflydelse og status er afgørende for Europas fremtid

Bruxelles, den 8. marts 2018

Kommissionen markerer den internationale kvindedag med offentliggørelsen af sin 2018-rapport om ligestilling mellem mænd og kvinder samt præsentationen af en rapport om kvinder i højteknologiske fag. Vi er der ikke endnu.

Kommissionen har taget skridt til at igangsætte forandringer. Den har forelagt et forslag om at forbedre balancen mellem arbejde og privatliv for erhvervsaktive familier, en handlingsplan for at bekæmpe den kønsbestemte lønforskel og opfordret til at standse vold mod kvinder gennem finansiering og oplysningskampagner.

2018-rapporten om ligestilling mellem kønnene viser, at fremgangen er gået i stå på visse områder: Det er stadig kvinderne, der påtager sig størstedelen af omsorgsopgaverne i familierne, den kønsbestemte lønforskel har ligget fast på 16 % i årevis, og vold mod kvinder er stadig et problem.

Førstenæstformand Frans Timmermans udtalte i dag: "Ligestilling mellem kønnene står højt på dagsordenen, men i praksis går det kun langsomt fremad. For at opnå reelle forandringer for kvinder må vi omsætte kønsbevidsthed og intentioner til handling. Det indebærer vedtagelse af den nye lovgivning, som Kommissionen har foreslået om balancen mellem arbejde og privatliv, at tiltræde Istanbulkonventionen og gennemføre de politikker, som vi allerede er blevet enige om at til at løse problemet med den kønsbestemte lønforskel og bekæmpelse af vold mod kvinder."

Vĕra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, tilføjede: "Ligestilling handler ikke kun om kvinder. Det handler om vores samfund, vores økonomi og vores demografi. Vi ønsker at sikre, at kvinder virkelig er ligestillet i forhold til mænd i lovgivningen. Vi vil også fortsat arbejde for at styrke kvinders indflydelse og status, så de kan træffe deres egne valg, når det gælder deres karriere og familie."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler:"Europas fremtid er digital, og det er op til os at sørge for, at den kan rumme alle. Kvinder og piger må ikke forbigås af den digitale omstilling af vores økonomi og vores samfund. Vores dagsorden "kvinder i den digitale tidsalder" kommer til at handle om at gøre kvinder og piger i stand til, opmuntre dem til og motivere dem til at overvinde den kønsbestemte digitale kløft."

Rapporten viser, at kvinder stadig står over for udfordringer på forskellige områder:

  • Selv om kvinderne er bedre uddannet end mændene (44 % kvinder i alderen 30-34 år mod 34 % mænd fik en universitetsgrad i 2016), er de i vid udstrækning underrepræsenteret i beslutningstagende stillinger i virksomhederne og tjener gennemsnitligt 16 % mindre end mændene i EU som helhed.
  • Kvinderne er også underrepræsenteret i politik. I seks lande (Grækenland, Kroatien, Cypern, Letland, Ungarn og Malta) udgør kvinderne mindre end 20 % af parlamentsmedlemmerne.
  • Den kønsbestemte forskel i erhvervssfrekvensen er stagneret i de sidste par år på ca. 11 procentpoint. Der er ikke sket nogen nævneværdig indsnævring af forskellen mellem de dårligst- og bedstpræsterende medlemsstater.
  • I gennemsnit mener 44 % af europæerne, at kvinder bør tage sig af deres hjem og familie. I en tredjedel af EU-medlemsstaterne er det ikke mindre end 70 %, der mener dette.
  • Vold er også stadig for udbredt: I EU har én ud af tre kvinder været udsat for fysisk og/eller seksuel vold, siden de var 15. Derudover har 55 % af kvinderne i EU oplevet seksuel chikane.

Styrkelse af kvinders indflydelse og status i den digitale tidsalder

Frem til 2020 vil der blive skabt 500 000 nye job i den digitale sektor. Desværre kan de europæiske kvinder gå glip af mulighederne, og det samme kan Europas økonomi. Kvinders deltagelse i IKT og den digitale sektor er ikke væsentligt forbedret i de senere år. Kommissionen offentliggjorde i dag en yderligere undersøgelse om kvinder i den digitale tidsalder, der viser at flere kvinder i digitale job kunne øge EU's BNP med 16 mia. EUR om året. Det er dog kun 24,9 % af kvinderne på de videregående uddannelser, der får deres afslutning i højteknologiske fag. Det fremgik af undersøgelsen, at når det drejer sig om iværksætterkultur i højteknologiske virksomheder, har nystartede virksomheder ejet af kvinder større chance for at blive en succes, men kun 14,8 % af ejerne af nystartede virksomheder er kvinder.

For at øge kvinders deltagelse i den digitale sektor skitserede kommissær Gabriel i dag planer om at fremme rollemodeller i IT-sektoren, udfordre kønsstereotyper, fremme digitale færdigheder og uddannelse samt fremme flere kvindelige iværksættere. Initiativet for kvinder i den digitale tidsalder løber i hele 2018 og 2019.

Baggrund

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en af Den Europæiske Unions grundlæggende værdier, som har været forankret i traktaten fra starten, da Rom-traktaten indeholder en bestemmelse om lige løn.

Kommissionens arbejde med ligestillingspolitikken bygger på "den strategiske indsats for ligestilling mellem kvinder og mænd 2016-2019", som har fem prioriterede områder:

  • forøgelse af kvinderens erhvervsfrekvens og ligestillingen mellem mænd og kvinder med hensyn til økonomisk uafhængighed
  • reducering af kønsbestemte løn-, indtægts- og pensionsforskelle og i forlængelse heraf bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder
  • fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd inden for beslutningstagning
  • bekæmpelse af kønsbaseret vold og beskyttelse af og støtte til ofre og
  • fremme af ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder i hele verden.

Yderligere oplysninger:

2018-rapporten om ligestilling mellem mænd og kvinder

Undersøgelse "Kvinder i den digitale tidsalder"

Initiativ til at øge kvinders deltagelse i den digitale sektor

Pressemeddelelse fra Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder om rapporten om kvinder inden for højteknologiske fag

Det årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder med temaet "kvinders rettigheder i turbulente tider" handlede om vold og chikane mod kvinder såvel som økonomisk og politisk ulighed mellem kvinder og mænd med særlig fokus på kønsbestemte lønforskelle og balancen mellem arbejde og privatliv.

Spotlightinitiativet, som er iværksat af Europa-Kommissionen i samarbejde med De Forenede Nationer, fokuserer på kønsbaseret vold på globalt niveau.

Kønsligestillingsindeks 2017

Oplysningsvideo om vold mod kvinder

 

 

 

 

IP/18/1507

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar