Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Mezinárodní den žen 2018: silnější postavení žen je důležité pro budoucnost Evropy

Brusel 8. března 2018

Při příležitosti Mezinárodního dne žen Komise vydává zprávu z roku 2018 o rovnosti žen a mužů a předkládá zprávu o ženách v oblasti technologií. Z obou vyplývá, že před sebou máme ještě dlouhou cestu.

Komise pracuje na tom, aby dosáhla změny. Předložila návrh na zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodin, akční plán pro odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a prostřednictvím opatření na zvýšení informovanosti vyzvala k ukončení násilí páchaného na ženách.

Ze zprávy z roku 2018 vyplývá, že v některých oblastech se nepokročilo: ženy stále přebírají většinu pečovatelských povinností v rodině, rozdíly v odměňování žen a mužů již léta stagnují na 16 % a násilí vůči ženám zůstává i nadále problémem.

První místopředseda Komise Frans Timmermans dnes řekl: „Otázka rovnosti žen a mužů je důležitým bodem agendy, ale pokrok v realizaci je stále ještě pomalý. Abychom pro ženy dosáhli skutečných změn, musíme naše poznatky a úmysly uvést do praxe. Znamená to přijmout nové právní předpisy, které Komise navrhla v oblasti rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, připojit se k Istanbulské úmluvě a realizovat opatření, která jsme již přijali k odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů a boji proti násilí na ženách.“

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová, doplnila: „Rovnost žen a mužů se netýká jen žen. Jde o naši společnost, naše hospodářství a naši demografii. Chceme zaručit, aby ženy byly před zákonem skutečně rovnoprávné s muži. Budeme rovněž pokračovat v práci s cílem posílit postavení žen tak, aby si samy mohly vybrat, až půjde o jejich kariéru a jejich rodiny.“

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová uvedla: „Budoucnost Evropy bude digitální a je na nás, aby se stala inkluzivní. Ženy a dívky nelze v digitální transformaci našeho hospodářství a naší společnosti opomíjet. Cílem naší iniciativy ve prospěch žen v Digitální agendě bude dát ženám a dívkám nové možnosti, posílit je, povzbudit a motivovat je k tomu, aby překlenuly digitální propast mezi muži a ženami.“

Ze zprávy vyplývá, že ženy se i nadále v různých oblastech potýkají s problémy:

  • I když jsou ženy v EU vzdělanější než muži (v roce 2016 mělo vysokoškolské vzdělání 44 % žen oproti 34 % mužů ve věku od 30 do 34 let), ve vedoucích pozicích v podnicích jsou však stále nedostatečně zastoupeny a vydělávají průměrně v celé EU stále ještě o 16 % méně než muži.
  • Také v politice jsou ženy zastoupeny nedostatečně. V šesti zemích (v Řecku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku a na Maltě) tvoří ženy méně než 20 % poslaneckého sboru.
  • Genderové rozdíly v zaměstnanosti v posledních letech stagnují na přibližně 11 procentních bodech. Není ani patrný žádný významný pokrok méně úspěšných členských států v přibližování se úspěšnějším členským státům.
  • V průměru si 44 % Evropanů myslí, že žena by se měla starat o domácnost a o rodinu. V jedné třetině členských států EU zastává tento názor nejméně 70 % obyvatel.
  • Násilí je stále velmi rozšířené: každá třetí žena v Evropě od svých 15 let zažila fyzické či sexuální násilí. Také 55 % žen v EU se setkalo se sexuálním obtěžováním.

Zlepšování postavení žen v digitálním věku

Odvětví technologií do roku 2020 vytvoří 500 000 nových pracovních míst. Bohužel se může stát, že evropské ženy tyto příležitosti nevyužijí, což bude na škodu i pro evropské hospodářství. Zapojení žen do informačních a komunikačních technologií a digitálního odvětví se v posledních letech příliš nezlepšilo. Komise dnes zveřejnila doplňkovou studii o postavení žen v digitálním věku, z níž vyplývá, že větší počet žen na digitálních pracovních místech by mohl posílit HDP v EU o 16 miliard EUR ročně. Avšak ženy představují pouze 24,9 % osob s čerstvě ukončeným univerzitním technickým vzděláním. Co se týče podnikavosti v oblasti technologií, mají začínající podniky vlastněné ženami větší naději na úspěch, avšak studie ukazuje, že jen 14,8 % začínajících podniků zakládají ženy.

Aby se zvýšilo zapojení žen do digitálního odvětví, komisařka Gabrielová dnes nastínila plány, které propagují vzory v odvětví informačních technologií, zpochybňují stereotypy, podporují digitální dovednosti a vzdělávání a prosazují více žen-podnikatelek. Iniciativa pro ženy v digitálním odvětví bude probíhat v letech 2018 a 2019.

Souvislosti

Rovnost žen a mužů je základní hodnotou Evropské unie a jako taková je výslovně uvedena ve Smlouvě již od samého počátku, neboť ustanovení o rovném odměňování obsahovala i Římská smlouva.

Činnost Komise v oblasti rovnosti žen a mužů je založena na „Strategickém závazku ohledně rovnosti žen a mužů v letech 2016–2019“, který se zaměřuje na pět prioritních oblastí:

  • zvýšení účasti žen na trhu práce a stejná ekonomická nezávislost žen a mužů,
  • snížení rozdílů v odměňování a rozdílů ve výši důchodů žen a mužů, a tedy boj proti chudobě žen,
  • prosazování vyváženého zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích,
  • boj proti genderovému násilí a ochrana a podpora obětí a
  • prosazování rovnosti žen a mužů a práv žen na celém světě.

Další informace:

Zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2018

Zlepšování postavení žen v digitálním věku

Iniciativa pro větší účast žen v digitálním odvětví

Tisková zpráva Evropského institutu pro rovnost žen a mužů týkající se zprávy o ženách v oblasti technologií

Výroční kolokvium o základních právech na téma „Práva žen v neklidné době“ bude věnováno problematice násilí a obtěžování páchaného na ženách a také otázkám ekonomické a politické nerovnosti mezi muži a ženami, se zvláštním zaměřením na rozdíly v odměňování žen a mužů a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.

Iniciativa „Spotlight“, kterou zahájila Evropská komise spolu s Organizací spojených národů, se zabývá problémem genderově podmíněného násilí na celosvětové úrovni.

Index rovnosti žen a mužů za rok 2017

Informační video věnované problematice násilí páchaného na ženách

 

 

 

 

IP/18/1507

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar