Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Международен ден на жeната 2018 г. — Овластяването на жените има важно значение за бъдещето на Европа.

Брюксел, 8 март 2018 r.

Комисията отбелязва Международния ден на жената с публикуването на доклада си за 2018 г. относно равенството между жените и мъжете и представянето на доклад относно жените в сферата на технологиите. Тези цели все още не са постигнати.

Комисията предприе действия, за да даде тласък на промените. Тя представи предложение за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на работещите семейства и план за действие за справяне с разликата в заплащането на жените и мъжете и призова да се сложи край на насилието срещу жените чрез финансиране и действия за повишаване на осведомеността.

Докладът за равенството между жените и мъжете за 2018 г. показва забавяне на напредъка в някои области: жените все още поемат по-голямата част от домакинските задължения в семейството, години наред разликата в заплащането на жените и мъжете се запазва 16 %, а насилието срещу жените продължава да бъде проблем.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател, заяви днес: „Въпросът за равенството между половете е приоритет, но напредъкът на място е все още бавен. За да постигнем реална промяна за жените, трябва да превърнем съзнанието за проблемите и намеренията си в действия. Това означава да приемем предложеното от Комисията ново законодателство относно равновесието между професионалния и личния живот, да се присъединим към Конвенцията от Истанбул и да приложим вече договорените политики за справяне с разликата в заплащането на жените и мъжете и за борба с насилието срещу жени.“

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова добави: „Равенството между половете не се отнася само до жените. Става въпрос за нашето общество, нашата икономика и нашата демография. Искаме да гарантираме, че жените са действително равни с мъжете пред закона. Освен това ще продължим да работим, за да овластим жените, така че те да могат да направят личен избор по отношение на кариерата си и семейството си.“

Мария Габриел, комисар за цифровата икономика и цифровото общество, заяви: „Бъдещето на Европа ще бъде цифровизацията и от нас зависи тя да бъде приобщаваща. Жените и момичетата не бива да се изключват от цифровата трансформация на нашата икономика и нашето общество. Програмата ни за жените в сферата на цифровите технологии ще цели предоставянето на възможности, овластяването, насърчаването и стимулирането на жените и момичета да преодолеят цифровото разделение между половете.“

Докладът показва, че жените продължават да се сблъскват с предизвикателства в различни области:

  • Докато европейските жени са по-добре образовани от мъжете (през 2016 г. 44 % от жените на възраст 30—34 години са с диплома за висше образование в сравнение с 34 % от мъжете), те остават много по-слабо представени на ръководни постове в дружествата и все още печелят средно 16 % по-малко от мъжете в ЕС.
  • Жените са по-слабо представени и в политиката. В шест държави (Гърция, Хърватия, Кипър, Латвия, Унгария и Малта) жените съставляват по-малко от 20 % от всички депутати.
  • Разликата между половете по отношение на заетостта през последните няколко години продължава да бъде около 11 процентни пункта. Държавите членки с ниски резултати не бележат особен напредък, за догонят тези с високи постижения.
  • Средно 44 % от европейците смятат, че жените трябва да се грижат за дома и семейството. В една трета от държавите — членки на ЕС, цели 70 % от европейците мислят по този начин.
  • Насилието все още е твърде широко разпространено: Всяка трета жена в Европа е била обект на физическо и/или сексуално насилие след навършване на 15 години. Също така 55 % от жените в ЕС са преживели сексуален тормоз.

Овластяване на жените в ерата на цифровите технологии

Секторът на технологиите ще създаде 500 000 нови работни места до 2020 г. За съжаление европейските жени могат да пропуснат тези възможности, а от това европейската икономика ще загуби . Участието на жените в ИКТ и в цифровия сектор не се е подобрило много през последните години. Комисията публикува днес допълнително изследване относно жените в ерата на цифровите технологии, което показва, че по-големият брой жени, работещи в сферата на цифровите технологии, би могъл да доведе до годишно увеличение на БВП на ЕС с 16 млрд. евро. Въпреки това само 24,9 % от жените висшисти завършват образование, свързано с технологиите. Когато става въпрос за предприемачество в сферата на технологиите, стартиращите предприятия, собственост на жени, е по-вероятно да бъдат успешни, но проучването установи, че само 14,8 % от създателите на нови предприятия са жени.

За да се увеличи участието на жените в цифровия сектор, комисар Габриел представи днес планове за насърчаване на модели за подражание в сектора на информационните технологии, за борба със стереотипите и за насърчаване на цифровите умения и образование. Комисарят призова също за увеличаване на броя на жените предприемачи. Инициативата за жените в сферата на цифровите технологии ще продължи през 2018 г. и 2019 г.

Контекст

Равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз и е залегнало в Договора още от самото начало, тъй като Договорът от Рим съдържа разпоредба относно равното заплащане.

Работата на Комисията в областта на политиката за равенство между жените и мъжете се основава на Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г., насочен към пет приоритетни области:

  • увеличаване на участието на жените на пазара на труда и равната икономическа независимост на жените и мъжете;
  • намаляване на разликите в заплащането, доходите и пенсиите на жените и мъжете и по този начин преодоляване на бедността сред жените;
  • насърчаване на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения;
  • борба с основаното на пола насилие и защита и подкрепа за жертвите; както и
  • насърчаване на равенството между половете и правата на жените по целия свят.

За допълнителна информация:

Доклад от 2018 г. относно равенството между жените и мъжете

Проучване на тема „жените в ерата на цифровите технологии“

Инициатива за увеличаване на участието на жените в цифровия сектор

Съобщение за пресата относно жените в сферата на технологиите, Европейски институт за равенство между половете

На годишния колоквиум за основните права на тема „Правата на жените в смутни времена“ бяха разгледани насилието и тормозът над жените, както и политическото и икономическото неравенство между жените и мъжете, като беше поставен специален акцент върху разликата в заплащането на жените и мъжете и равновесието между професионалния и личния живот..

Инициативата Spotlight, стартирана от Европейската комисия, заедно с Организацията на обединените нации, цели премахването на всички форми на насилие, основано на пола, в световен мащаб.

Индекс за равенство между половете за 2017 г.

Видеоклип за повишаване на осведомеността относно насилието срещу жените

 

 

 

 

IP/18/1507

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar