Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV FI SL

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Didesnė Komisijos parama pramonės regionams siekiant atsparios ir konkurencingos ekonomikos

Briuselis, 2018 m. kovo 7 d.

Šiandien Komisija paskelbė, kuriems papildomiems pramonės pereinamojo laikotarpio regionams bus teikiama tikslinė parama pagal ES finansuojamus bandomuosius veiksmus.

Šiandien Komisija atrinko šiuos 7 papildomus ES regionus ir valstybes nares, kuriems bus teikiama tikslinė pagalba pagal Komisijos bandomuosius veiksmus pramonės pertvarkos srityje: Kantabriją (Ispanija), Centro-Luaros slėnį (Prancūzija), Suomijos Šiaurės Rytų regioną, Prancūzijos Didžiųjų Rytų regioną ir Didįjį Mančesterį (Jungtinė Karalystė), taip pat Lietuvą ir Slovėniją.

Už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Crețu kalbėjo: „Pramonės pertvarka yra svarbus mūsų ekonomikos ir visuomenės uždavinys. Turime rasti naujų būdų, kaip užtikrinti, kad inovacijų ir technologinių pokyčių teikiamomis galimybėmis galėtų naudotis visi ir visur. Labai džiaugiuosi, kad dirbsime su 10 regionų ir dviem valstybėmis narėmis, kad padėtume jiems visapusiškai naudotis savo privalumais ir galimybėmis diegti inovacijas, mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, vykdyti skaitmeninimą ir ugdyti ateities įgūdžius.“

Regionų ekonomikos pertvarka

Šiandien atrinktos 2 valstybės narės ir 5 regionai papildo 2017 m. gruodžio mėn. atrinktus 5 regionus: Aukštutinės Prancūzijos, Šiaurės Vidurio Švedijos, Piemontės (Italija), Saksonijos (Vokietija) ir Valonijos (Belgija). Atsižvelgdama į pareiškėjų skaičių, Komisija atnaujino kvietimą teikti paraiškas, kad galėtų dalyvauti daugiau regionų.

Atrinktos institucijos galės parengti ar patikslinti regionų ekonomikos pertvarkos strategijas, grindžiamas jų pažangiosios specializacijos prioritetais, t. y., regionų nišinėmis konkurencinio pranašumo sritimis. Komisijos tarnybos, išorės ekspertai ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) teiks tikslinę pagalbą, kad padėtų pasirengti ateities darbo rinkai, platesniu mastu diegti inovacijas, remti perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos, skatinti verslumą ir integracinį augimą.

Iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) gali būti skiriama iki 200 000 EUR išorės ekspertų, kurių gali prireikti regionų darbui paremti, išlaidoms padengti. Iki 300 000 EUR dotacijos suma vienam regionui (taip pat iš ERPF) padės kuo greičiau įgyvendinti regionines ekonomikos pertvarkos strategijas, jei jas plėtojant bus padaryta pakankama pažanga.

Regioninės pertvarkos strategijos turėtų būti parengtos iki 2018 m. pabaigos, kad nuo 2019 m. galėtų būti įgyvendinamos jose numatytos priemonės.

Pagrindiniai faktai

Pramonės pereinamojo laikotarpio regionų bandomieji veiksmai yra dalis naujo veiksmų rinkinio, kurį Komisija pateikė 2017 m. liepos mėn. komunikate „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose“, kuriais siekiama stiprinti ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą ir mažinti atotrūkį inovacijų srityje.

Šie pažangiosios specializacijos bandomieji veiksmai rodo naują būdą Komisijai bendradarbiauti su regionais ir valstybėmis narėmis ir teikti paramą bei ekspertinių žinių įvairiose Europos politikos srityse, susijusiose su sanglauda, moksliniais tyrimais ir inovacijomis, švietimu ir įgūdžiais, taip pat pramonės konkurencingumo priemonėmis. Šis požiūris taip pat išdėstytas šiandien Komisijos regioninės ir miestų politikos generalinio direktorato paskelbtame rekomendacijų rinkinyje ir kartu pateikiamame politikos dokumente.

Daugiau informacijos

Informacijos suvestinė „Bandomieji veiksmai. Pramonės pereinamojo laikotarpio regionai“

Informacijos suvestinė „Pažangioji specializacija atrinktuose pramonės pereinamojo laikotarpio regionuose“

Informacijos suvestinė „Pažangioji specializacija – kas tai?“

Teminė apžvalga „Ateities iššūkiai. Augimą skatinančios inovacijos ES regionuose“

Komunikatas „Inovacijų stiprinimas Europos regionuose“

 

 

IP/18/1506

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar