Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio vie Suomen oikeuteen luonnonvaraisten lintujen kevätmetsästyksen vuoksi

Bryssel 8. maaliskuuta 2018

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen oikeuteen.

Euroopan komissio on päättänyt viedä Suomen Euroopan unionin tuomioistuimeen Ahvenanmaan maakunnassa harjoitetun uroshaahkojen laittoman kevätmetsästyksen vuoksi. Lintudirektiivissä (direktiivi 2009/147/EY) kielletään luonnonvaraisten lintujen tappaminen. Joitakin lajeja, kuten haahkoja (Somateria mollissima), voidaan kuitenkin metsästää, kunhan metsästys ei tapahdu pesimä- ja kevätmuuttokausien aikana tai perusteet poikkeuksen myöntämiselle metsästyskiellosta täyttyvät.

Toimivaltaiset viranomaiset sallivat edelleen Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavan uroshaahkojen kevätmetsästyksen. Lintudirektiivissä kielletään muuttolintujen metsästys pesimisaikana ja lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa. Tästä säännöstä voidaan myöntää poikkeuksia, mikäli tietyt perusteet täyttyvät. Nämä perusteet eivät kuitenkaan täyty Suomessa. Haahkapopulaatio ei ole tyydyttävällä tasolla. Tuoreimpien populaatioarviointien mukaan populaatio pienenee jatkuvasti sekä EU:ssa että Suomessa. Lisäksi metsästyskiintiö ylittää sallitun määrän, joka vastaa prosenttia haahkojen vuosittaisesta kuolleisuudesta Ahvenanmaan maakunnassa.

Joulukuussa 2005 tuomioistuin päätti antamassaan tuomiossa (C-344/03), että Suomi ei noudattanut lintudirektiivin mukaisia velvoitteitaan uroshaahkojen kevätmetsästyksen vuoksi. Tämä koski myös Ahvenanmaalla esiintyviä lajeja.

Tuomitut käytännöt lopetettiin mutta ne aloitettiin Ahvenanmaalla uudestaan vuonna 2011. Tämän vuoksi komissio käynnisti tätä koskevat rikkomusmenettelyt marraskuussa 2012. Joulukuussa 2016 komissio lähetti perustellun lausunnon, jossa se kehotti Suomea lopettamaan Ahvenanmaan maakunnassa harjoitettavan uroshaahkojen kevätmetsästyksen. Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaiset viranomaiset päättivät huhtikuussa 2017 kuitenkin käynnistää uuden kevätmetsästyskauden uroshaahkoille.

Tausta

Lintudirektiivissä (direktiivi 2009/147/EY) luodaan yleinen suojelujärjestelmä kaikkia EU:ssa luonnonvaraisina esiintyviä lintulajeja varten. Siinä säädetään periaatteista lintujen suojelua, hoitamista ja sääntelyä varten ja vahvistetaan säännöt niiden hyödyntämisestä. Siinä tunnustetaan metsästys lailliseksi toiminnaksi, mutta sitä on harjoitettava tiettyjen edellytysten mukaisesti, jotta varmistetaan sen kestävyys. Lintuja saa metsästää eri lisääntymis- ja poikastenkasvatusvaiheissa tai niiden palatessa pesimisalueilleen ainoastaan tietyin perustein, esimerkiksi jos metsästykselle ei ole vaihtoehtoa tai sitä harjoitetaan viljelmille koituvan vakavan vahingon estämiseksi, tutkimustarkoituksessa tai valikoivasti tiettyjen lintujen pienien määrien pyydystämiseen.

Lisätietoja

- Yleisiä tietoja rikkomusmenettelyistä ympäristöön liittyvillä aloilla

Maaliskuun kooste tärkeimmistä rikkomuspäätöksistä, taustatiedote MEMO/18/1444

- Tietoja rikkomusmenettelystä yleensä, ks. MEMO/12/12 (tietosivu)

- Tietoja EU:n rikkomusmenettelystä

IP/18/1446

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar