Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Hållbar finansiering: Kommissionens handlingsplan för en grönare och renare ekonomi

Bryssel den 8 mars 2018

Idag presenterar Europeiska kommissionen sin strategi för ett finansiellt system som stöder EU:s agenda för klimatet och hållbar utveckling.

Eftersom vår planet i allt större utsträckning står inför oförutsägbara konsekvenser av klimatförändring och resursutarmning, krävs brådskande åtgärder för anpassning till en mer hållbar modell. Omkring 180 miljarder euro per år i ytterligare investeringar behövs för att uppnå EU:s mål för 2030 som man enades om i Paris, inklusive en minskning av växthusgasutsläppen med 40 %. På grundval av rekommendationerna från högnivågruppen för hållbar finansiering lägger EU-kommissionen därför i dag fram en färdplan för att stärka finansieringens roll för att uppnå en välfungerande ekonomi som också kan uppfylla miljömässiga och sociala mål.

Dagens handlingsplan för hållbar finansiering är en del av kapitalmarknadsunionens insatser för att koppla ihop finansieringskällorna med särskilda behov i den europeiska ekonomin till förmån för vår planet och vårt samhälle. Det är också ett av de viktigaste stegen mot genomförandet av det historiska Parisavtalet och EU:s agenda för hållbar utveckling.

– Övergången till en grönare och mer hållbar ekonomi är bra för jobbskapande, bra för människor och bra för vår planet, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans. I dag ser vi till att det finansiella systemet arbetar mot detta mål. Våra förslag kommer att göra det möjligt för investerare och enskilda medborgare att träffa ett positivt val, så att deras pengar används på ett mer ansvarsfullt sätt och stöder hållbarhet.

– Inspirerade av arbetet i högnivågruppen lägger vi idag fram våra planer för en genomgripande reform som kan utgöra ett globalt riktmärket för hållbar finansiering, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Endast med hjälp av den finansiella sektorn kan vi fylla det årliga finansieringsgapet på 180 miljarder euro för att nå våra klimat- och energimål. Detta kommer att bidra till en hållbar framtid för kommande generationer.

– EU är redan en föregångare när det gäller att investera i resurseffektivitet och social infrastruktur genom Europeiska fonden för strategiska investeringar, säger vice ordförande Jyrki Katainen med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Minst 40 % av Efsis investeringar i infrastruktur kommer att inriktas på projekt som bidrar till att uppnå Parisavtalets mål att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt är det mycket viktigt att skapa förutsättningar för hållbara privata investeringar för att klara övergången till en renare och mer resurseffektiv cirkulär ekonomi.

– Globala investeringar har en nyckelroll när det gäller att motverka klimatförändringarna, där tusentals miljarder redan investerats i lösningar såsom förnybar energi och energieffektivitet, säger Miguel Arias Cañete, kommissionär med ansvar för klimatpolitik och energi. Parisavtalet är en massiv investeringsmöjlighet. Hur kan vi frigöra dess potential? Dagens handlingsplan kommer att hjälpa Europas finansiella sektor att positionera sig som ledande global destination för investeringar i grön teknik.

Huvudpunkterna i handlingsplanen

För ett år sedan tillsatte kommissionen en högnivågrupp om hållbara finanser för att utarbeta övergripande rekommendationer för den finansiella sektorn som stöd till övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Inspirerad av gruppens slutrapport föreslår kommissionen idag en EU-strategi för hållbar finansiering med en färdplan för det fortsatta arbetet och kommande åtgärder som omfattar alla relevanta aktörer i det finansiella systemet. Det handlar om följande:

  • Införa ett gemensamt språk för hållbar finansiering, dvs. ett enhetligt europeiskt klassificeringssystemeller taxonomi – för att fastställa vad som är hållbart och identifiera områden där hållbara investeringar kan få störst verkan.

  • Införa EU-märkningar för gröna finansiella produkter på grundval av EU:s klassificeringssystem: Därigenom kommer investerare att enkelt kunna hitta investeringar som överensstämmer med gröna eller koldioxidsnåla kriterier.

  • Förtydliga kapitalförvaltares och institutionella investerares skyldighet att ta hänsyn till hållbarhet i investeringsprocessen och stärka kraven på offentliggörande.

  • Krav på försäkrings- och värdepappersföretag att informera sina kunder på grundval av deras preferenser i fråga om hållbarhet.

  • Införliva hållbarhet i tillsynskraven: Banker och försäkringsbolag är en viktig källa till extern finansiering för den europeiska ekonomin. Kommissionen kommer att undersöka möjligheten att justera kapitalkraven för banker (den så kallade gröna stödfaktorn) för hållbara investeringar, när detta är motiverat ur ett riskperspektiv, samtidigt som finansiell stabilitet garanteras.

  • Öka öppenheten i företagens rapportering: Vi föreslår en revidering av riktlinjerna om icke-finansiell information för att ytterligare anpassa dem till rekommendationerna från arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella informationskrav inom rådet för finansiell stabilitet.

Bakgrund

EU och regeringar runt om i världen åtog sig att arbeta för en mer hållbar ekonomi och en mer balanserad samhällsutveckling när de undertecknade Parisavtalet om klimatförändringar och FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. EU påverkar redan situationen tack vare EU:s ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030, energiunionen, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och EU:s genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling.

För att åstadkomma en mer hållbar tillväxt måste alla i samhället spela en roll. Det finansiella systemet är inget undantag. Att styra om privat kapital till mer hållbara investeringar kräver en omfattande omprövning av hur våra finansiella system fungerar. Detta är nödvändigt om EU ska kunna utveckla en mer hållbar ekonomisk tillväxt, säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet samt främja större öppenhet och långsiktighet i ekonomin. Detta är också kärnan i EU:s kapitalmarknadsunion.

Kommissionen inrättade 2016 en högnivågrupp för hållbar finansiering. Gruppen bestod av 20 erfarna experter från det civila samhället, finanssektorn och den akademiska världen samt observatörer från olika europeiska och internationella institutioner. Gruppen lade fram sin slutrapport i januari 2018. Den presenterade åtta prioriterade åtgärder som den ansåg som nödvändiga byggstenar för meningsfulla åtgärder när det gäller hållbar finansiering. Dagens handlingsplan bygger på högnivågruppens rekommendationer.

Arbetet med flera av rapportens viktigaste rekommendationer behandlades i gruppens lägesrapport av den 13 juli 2017. Som svar har kommissionen redan föreslagit att de europeiska tillsynsmyndigheterna ges mandat även för miljöfaktorer, sociala faktorer och förvaltningsfaktorer. Kommissionen ledde också ett offentligt samråd om de institutionella investerarnas och kapitalförvaltarnas skyldigheter avseende hållbarhet.

Kommissionen anordnar en konferens på hög nivå den 22 mars 2018 för att diskutera den handlingsplan som presenteras i dag.

Läs mer

Pressmeddelande

Faktablad

Faktablad

Mer information om hållbar tillväxt

IP/18/1404

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar