Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Финансиране за устойчиво развитие: План за действие на Комисията за една по-зелена и чиста икономика

Брюксел, 8 март 2018 r.

Европейската комисия обяви днес своята стратегия за финансова система в подкрепа на целите на ЕС в областта на климата и устойчивото развитие.

Тъй като нашата планета все по-често е изправена пред непредвидимите последици от изменението на климата и изчерпването на ресурсите, са необходими спешни мерки за адаптиране към по-устойчив модел. За да се постигнат целите на ЕС за 2030 г., договорени в Париж, включително 40-процентното намаление на емисиите на парникови газове, са необходими допълнителни инвестиции на приблизителна стойност 180 млрд. евро годишно. Във връзка с това, въз основа на препоръките на експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие, днес Комисията представи пътна карта за повишаване на ролята на финансирането за една добре функционираща икономика, която постига и своите екологични и социални цели.

Представеният днес план за действие за финансирането за устойчиво развитие е част от усилията на съюза на капиталовите пазари (СКП) да обвърже финансирането с конкретните нужди на европейската икономика в полза на планетата и на нашето общество. Това е и една от ключовите стъпки за изпълнение на историческото Парижко споразумение и Програмата на ЕС за устойчиво развитие.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Преминаването към по-екологична и устойчива икономика е от полза за създаването на работни места, за хората и за планетата. Днес правим необходимото, за да може финансовата система да спомогне за постигането на тази цел. Нашите предложения ще дадат възможност на инвеститорите и гражданите да направят своя положителен избор, така че техните пари да се използват по-отговорно и в подкрепа на устойчивото развитие.“

Заместник-председателят Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Вдъхновени от работата на експертната група на високо равнище, днес представяме плановете за широкообхватна реформа, която може да създаде световен еталон за устойчиво финансиране. Само с помощта на финансовия сектор можем да запълним недостига от финансиране в размер на 180 млрд. евро годишно за постигането на нашите цели в областта на климата и енергетиката. Това ще допринесе за осигуряването на устойчиво бъдеще за идните поколения.“

Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „ЕС вече заема водеща позиция по отношение на инвестициите в ресурсна ефективност и социална инфраструктура благодарение на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Най-малко 40 % от инфраструктурните инвестиции на ЕФСИ ще бъдат насочени към проекти, които допринасят за постигане на целите на Парижкото споразумение за борба с изменението на климата. Същевременно създаването на подходящи за частните инвеститори условия за устойчиви инвестиции е от основно значение за осъществяването на прехода към по-чиста и ресурсно ефективна кръгова икономика.“

Мигел Ариас Канете — комисар по въпросите на климата и енергетиката — добави: „Световните инвестиции са ключът към борбата с изменението на климата — вече са инвестирани трилиони в решения като възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност. Парижкото споразумение представлява огромна възможност за инвестиции. Как можем да отключим нейния потенциал? Представеният днес план за действие ще допринесе за превръщането на финансовия сектор на Европа във водеща световна дестинация за инвестиции в екологични технологии.“

Ключови елементи на плана за действие

Преди една година Комисията назначи експертна група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие, за да разработи всеобхватен набор от препоръки за финансовия сектор в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика. Въз основа на нейния окончателен доклад Комисията предлага стратегия на ЕС за финансиране за устойчиво развитие, както и пътна карта за последващата работа и бъдещите действия, които обхващат всички участници във финансовата система. Те включват:

  • Създаване на общ език в областта на финансирането за устойчиво развитие, т.е. единна европейска система за класификация, или таксономия, за да се определи какво означава „устойчиво“ и да се набележат областите, в които устойчивите инвестиции могат да имат най-голямо въздействие.

  • създаване на етикети на ЕС за екологосъобразни финансови продукти въз основа на системата за класификация на ЕС, което ще позволи на инвеститорите лесно да идентифицират инвестиции, изпълняващи критериите за зелена или нисковъглеродна икономика;

  • изясняване на задължението на лицата, управляващи активи, и на институционалните инвеститори да вземат устойчивото развитие предвид в рамките на инвестиционния процес и разширяване на изискванията за оповестяване;

  • изискване застрахователните дружества и инвестиционните посредници да консултират клиентите си въз основа на техните предпочитания относно устойчивото развитие;

  • включване на устойчивото развитие в пруденциалните изисквания — банките и застрахователните дружества са важен източник на външно финансиране за европейската икономика. Комисията ще проучи възможността за пренастройване на капиталовите изисквания за банките (т.нар. фактор в подкрепа на екологосъобразността) за устойчиви инвестиции, когато това е оправдано от гледна точка на риска, като същевременно се гарантира, че финансовата стабилност се запазва;

  • повишаване на прозрачността в областта на корпоративната отчетност — предлагаме да се преразгледат насоките относно нефинансовата информация с цел по-нататъшното им привеждане в съответствие с препоръките на работната група на Съвета за финансова стабилност относно оповестяването на финансова информация във връзка с климата.

Контекст

, Когато приемаха Парижкото споразумение относно изменението на климата и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., ЕС и правителствата от цял свят се ангажираха с постигането на целта за по-устойчива икономика и общество. ЕС вече отбелязва редица постижения благодарение на своята рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г., енергийния съюз и плана за действие за кръгова икономика, както и изпълнението от ЕС на програмата за устойчиво развитие до 2030 г.

Всеки член на обществото трябва да даде своя принос за постигането на по-устойчив растеж. Финансовата система не е изключение. Пренасочването на частен капитал към по-устойчиви инвестиции изисква цялостно преосмисляне на начина, по който работи нашата финансова система. Това е необходимо, за да може ЕС да постигне по-устойчив икономически растеж, да гарантира стабилността на финансовата система, както и да насърчи повече прозрачност и дългосрочно планиране в икономиката. Този начин на мислене е също така в основата на проекта на ЕС за съюз на капиталовите пазари (СКП).

През 2016 г. Комисията създаде експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие. Групата се състои от 20 експерти на високо равнище от средите на гражданското общество, финансовия сектор, академичната общност, както и наблюдатели от европейски и международни институции. Окончателният доклад на работната група беше публикуван през януари 2018 г. В него бяха представени осем приоритетни действия, които според групата са необходимата основа за постигането на каквито и да е цели в областта на финансирането за устойчиво развитие. Представеният днес план за действие се основава на препоръките на експертната група на високо равнище.

Работата по няколко от ключовите препоръки на доклада беше обсъдена в междинния доклад на групата от 13 юли 2017 г. В отговор Комисията вече предложи включването на факторите от екологичен, социален или управленски характер (ЕСУ фактори) в мандатите на европейските надзорни органи. Комисията проведе също така обществена консултация за задълженията на институционалните инвеститори и лицата, управляващи активи, по отношение на аспектите на устойчивото развитие.

Комисията организира конференция на високо равнище на 22 март 2018 г., за да се обсъди представеният днес план за действие.

За повече информация

Съобщение за медиите

ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА

Информационен документ

Повече информация за устойчивия растеж

IP/18/1404

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar