Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Finansteknik: Kommissionen vidtar åtgärder för en mer konkurrenskraftig och innovativ finansmarknad

Bryssel den 8 mars 2018

Europeiska kommissionen presenterar i dag en handlingsplan om hur man kan utnyttja de möjligheter som erbjuds genom teknikbaserad innovation inom finansiella tjänster (FinTech).

Europa bör bli ett nav för finansteknik, där EU:s företag och investerare har möjlighet att utnyttja fördelarna med den inre marknaden i denna sektor som utvecklas snabbt. Kommissionen ska som första huvudsakliga resultat också lägga fram nya bestämmelser för att hjälpa plattformar för gräsrotsfinansiering att växa på hela EU:s inre marknad.

Dagens handlingsplan avser att göra det möjligt för den finansiella sektorn att utnyttja den snabba utvecklingen av ny teknik, som t.ex. blockkedjor, artificiell intelligens och molntjänster. Samtidigt syftar den till att göra marknaderna säkrare och enklare att tillgå för nya aktörer. Detta kommer att på samma gång gynna konsumenter, investerare, banker och nya marknadsaktörer. Dessutom föreslår kommissionen ett alleuropeiskt kvalitetsmärke för plattformar, så att en plattform som godkänts i ett land kan bedriva verksamhet i hela EU.

Handlingsplanen är en del av kommissionens arbete för att bygga en kapitalmarknadsunion och en verklig inre marknad för finansiella tjänster till konsumenter. Den ingår också i arbetet med att skapa en digital inre marknad. Kommissionen strävar efter att göra EU:s regler mer framtidsinriktade och bättre anpassade till den snabba tekniska utvecklingen.

– För att kunna konkurrera globalt behöver Europas innovatörer tillgång till kapital, rum för experiment och utrymme för att växa, säger Valdis Dombrovskis, vice ordförande med ansvar för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Detta är utgångspunkten för vår handlingsplan för finansteknik. En EU-licens för gräsrotsfinansiering skulle hjälpa plattformar för gräsrotsfinansiering att expandera i Europa. Detta ska bidra till att sammanföra investerare och företag från hela EU, och ge företag och entreprenörer större möjligheter att presentera sina idéer för ett bredare utbud av finansiärer.

– Ny teknik förändrar finanssektorn radikalt genom att människors möjlighet att få tillgång till finansiella tjänster revolutioneras, säger Jyrki Katainen, vice ordförande med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Alternativa finansieringskällor, till exempel gräsrotsfinansiering eller person-till-person-lån, ger ett direkt samband mellan besparingar och investeringar. De gör marknaden mer tillgänglig för innovativa entreprenörer, nystartade företag och små företag. Detta mål står i centrum för kapitalmarknadsunionen.

– Digital teknik inverkar på hela vår ekonomi – både medborgare och företag, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. Tekniker som den blockkedjor erbjuder kan bli banbrytande för finansiella tjänster och på andra områden. Vi måste bygga ett ramverk som gör det möjligt att samtidigt främja innovation och hantera risker och konsumentskydd. 

Handlingsplanen för finansteknik:

Den finansiella sektorn är den största användaren av digital teknik och en viktig drivkraft i den digitala omvandlingen av ekonomin. Dagens handlingsplan innehåller 19* åtgärder för att möjliggöra tillväxt för innovativa affärsmodeller, stödja spridningen av ny teknik samt öka it-säkerheten och integriteten i det finansiella systemet:

 

  • Kommissionen kommer att stå som värd för ett EU laboratorium för finansteknik där de europeiska och nationella myndigheterna kommer att samarbeta med teknikleverantörer i en neutral icke-kommersiell miljö.

  • Kommissionen har redan inrättat EU:s observationscentrum och forum för blockkedjor, som kommer att rapportera om utmaningar och möjligheter för kryptovalutor senare under 2018. Dessutom håller det på att ta fram en övergripande strategi för teknik för distribuerad databasteknik och blockkedjor som omfattar alla sektorer av ekonomin. En distribuerad databasteknik är en databas som delas över ett nätverk. Den mest kända typen av distribuerad databasteknik är blockkedjor.

  • Kommissionen kommer att hålla samråd om hur man på bästa sätt kan främja en digitalisering av information som offentliggörs av börsnoterade företag i Europa, också genom att använda innovativ teknik för att koppla samman de nationella databaserna. Därigenom blir det betydligt enklare för investerare att få tillgång till viktig information som kan ligga till grund för deras investeringsbeslut.

  • Kommissionen kommer att organisera workshoppar för att förbättra informationsutbytet när det gäller it-säkerhet.

  • Med hjälp av vägledning från europeiska tillsynsmyndigheter kommer kommissionen att lägga fram en plan med bästa praxis för så kallade regelsandlådor. En regelsandlåda är ett ramverk som upprättas av tillsynsmyndigheter för att låta nystartade finansteknikföretag utföra experiment i en kontrollerad miljö, under överinseende av en regleringsmyndighet. Regelsandlådor ökar i popularitet, huvudsakligen på utvecklade kapitalmarknader.

Reglering av gräsrotsfinansiering:

Gräsrotsfinansiering förbättrar särskilt nystartade och andra småföretags tillgång till finansiering. Ett nystartat företag kan presentera sitt projekt på en onlineplattform och anhålla om stöd i form av lån (person-till-person-lån) eller riskkapital. Investerare får ekonomisk avkastning på sin investering. Det är för närvarande svårt för många plattformar att utvidga sin verksamhet till andra EU-länder. Därför är gräsrotsfinansiering inom EU underutvecklat som fenomen, jämfört med andra stora världsekonomier, och EU-marknaden är fragmenterad. Ett av de största hindren är bristen på gemensamma regler för hela EU. Detta leder till en avsevärd ökning av efterlevnads- och driftskostnader och hindrar plattformar för gräsrotsfinansiering att expandera över gränserna.

Dagens förslag kommer att göra det enklare för dessa plattformar att erbjuda sina tjänster i hela EU och förbättra tillgången till denna innovativa finansieringsform för företag som behöver kapital. När den föreslagna förordningen har antagits av Europaparlamentet och rådet, kommer plattformar att kunna ansöka om ett EU-kvalitetsmärke på grundval av ett enda regelsystem. Detta gör det möjligt för dem att erbjuda sina tjänster inom hela EU. Investerare i plattformar för gräsrotsfinansiering kommer att skyddas av tydliga regler för utlämnande av information, regler för styrning och riskhantering och en enhetlig strategi för tillsyn.

Bakgrund

I halvtidsöversynen av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen i juni 2017 underströks finansteknikens potential för att omvandla kapitalmarknaderna genom att tillföra nya marknadsaktörer och effektivare lösningar för ökad konkurrens och lägre kostnader för företag och investerare. Den angav att kommissionen skulle fastställa en övergripande strategi för att genomföra finansteknik, samt fördjupa och bredda EU:s kapitalmarknader genom att inkludera digitaliseringens potential.

För att förbereda handlingsplanen för finansteknik genomförde kommissionen ett offentligt samråd i mars 2017 för att samla in berörda parters synpunkter på inverkan av ny teknik på finansiella tjänster. I sina svar på det offentliga samrådet underströk många deltagare att finansteknik och teknisk innovation i allmänhet påskyndar den finansiella sektorns utveckling, med enorma möjligheter när det gäller tillgång till finansiering, operativ effektivitet, kostnadsbesparingar och konkurrens.

Underlag till förslaget om gräsrotsfinansiering insamlades under det förberedande arbetet, främst genomförandet av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen 2015, det offentliga samrådet om kapitalmarknadens halvtidsöversyn och samrådet om finansteknik i mars 2017.

*[Figure corrected 19/03/2018 at 16:45]

IP/18/1403

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar