Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

FinTech: Commissie neemt maatregelen voor een meer concurrerende en innovatieve financiële markt

Brussel, 8 maart 2018

De Europese Commissie maakt vandaag een actieplan bekend om de kansen te benutten die gecreëerd worden door technologische innovaties op het gebied van financiële diensten (FinTech).

Europa moet een mondiale FinTech-hub worden waardoor bedrijven en beleggers in de EU zoveel mogelijk kunnen profiteren van de voordelen van de eengemaakte markt in deze snel evoluerende sector. Als eerste belangrijke maatregel stelt de Commissie ook nieuwe regels voor die voor crowdfundingplatforms groeimogelijkheden zullen openen in de eengemaakte markt van de EU.

Het actieplan van vandaag wil de financiële sector in staat te stellen gebruik te maken van de snelle vorderingen met nieuwe technologieën, zoals blockchain, artificiële intelligentie en clouddiensten. Tegelijkertijd moeten de markten veiliger worden en gemakkelijker toegankelijk voor nieuwe spelers. Dit zal consumenten, beleggers, banken en nieuwe marktspelers ten goede komen. Daarnaast stelt de Commissie een pan-Europees label voor crowdfundingplatforms voor, waardoor een platform dat in één land een vergunning heeft gekregen, in de hele EU activiteiten mag ontplooien.

Het actieplan past in de inspanningen van de Commissie voor de opbouw van een kapitaalmarktenunie (KMU) en een echte eengemaakte markt voor financiële diensten voor consumenten. Het sluit ook aan bij haar streven naar de oprichting van een digitale eengemaakte markt. De Commissie wil de EU-regels toekomstgerichter maken en ze afstemmen op de snelle technologische ontwikkelingen.

Valdis Dombrovskis, vicevoorzitter bevoegd voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en de Kapitaalmarktenunie: "Om mondiaal te kunnen concurreren, moeten de innovatieve ondernemingen van Europa toegang hebben tot kapitaal, ruimte krijgen om te experimenteren en groeimogelijkheden hebben. Dit is het uitgangspunt voor ons FinTech-actieplan. Een EU-crowdfundingvergunning zou de crowdfundingplatforms helpen in Europa door te groeien en hen helpen beleggers en ondernemingen uit de hele EU bijeen te brengen. Bedrijven en ondernemers zouden meer kansen krijgen om hun ideeën aan de man te brengen bij een grotere groep financiers."

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "Nieuwe technologieën transformeren de financiële sector door een omwenteling in de manier waarop mensen toegang krijgen tot financiële diensten. Alternatieve financieringsbronnen, zoals crowdfunding of peer-to-peerleningen, brengen spaarders en beleggingen direct bijeen. Ze maken de markt toegankelijker voor innovatieve ondernemers, start-ups en kleine ondernemingen. Dit is een centrale doelstelling van de kapitaalmarktenunie."

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Maatschappij: "Digitale technologieën hebben effect op onze hele economie, zowel op burgers als op ondernemingen. Technologieën zoals blockchain kunnen niet alleen voor financiële diensten radicale veranderingen teweegbrengen. We moeten een kader bouwen dat innovatie laat bloeien, en tegelijkertijd de risico's beperken en de consumenten beschermen." 

FinTech-actieplan:

De financiële sector is de grootste gebruiker van digitale technologieën en een belangrijke drijvende kracht achter de digitale transformatie van de economie. Het actieplan van vandaag stelt 19* stappen voor om innovatieve bedrijfsmodellen in staat te stellen op te schalen, de invoering van nieuwe technologieën te ondersteunen, en de cyberbeveiliging en de integriteit van het financiële stelsel te vergroten. Het gaat onder meer om de volgende maatregelen:

 

  • De Commissie zal een EU-FinTech-laboratorium organiseren waar Europese en nationale autoriteiten in een neutrale, niet-commerciële omgeving kunnen samenkomen met aanbieders van technologische oplossingen.

  • De Commissie heeft al een EU-blockchainwaarnemingscentrum en -forum opgericht. Het forum zal later in 2018 verslag uitbrengen over de uitdagingen en kansen van cryptoactiva en werkt aan een alomvattende strategie inzake distributed ledger-technologie en blockchain waarin alle sectoren van de economie aan bod komen. Een distributed ledger is een databank die in een netwerk wordt gedeeld. De meeste bekende vorm van distributed ledger is een blockchain.

  • De Commissie zal een raadpleging houden over de manier waarop de digitalisering van informatie die door beursgenoteerde ondernemingen in Europa wordt gepubliceerd, het best kan worden bevorderd, onder meer aan de hand van innovatieve technologieën om nationale databanken met elkaar te verbinden. Daardoor zullen beleggers veel gemakkelijker belangrijke informatie kunnen vinden om in hun beleggingsbeslissingen mee te nemen.

  • De Commissie zal workshops organiseren om de uitwisseling van informatie op het gebied van cyberbeveiliging te verbeteren.

  • De Commissie zal op basis van richtsnoeren van de Europese toezichthoudende autoriteiten een concept presenteren met beste praktijken op het gebied van regulatory sandboxes. Een regulatory sandbox is een kader dat door een regulator wordt opgezet, waarin FinTech-startups en andere innovatoren in een gecontroleerde omgeving live experimenten kunnen uitvoeren, onder toezicht van de regulator. Regulatory sandboxes winnen aan populariteit, vooral in ontwikkelde financiële markten.

Verordening inzake crowdfunding

Crowdfunding zorgt voor betere toegang tot financiering, vooral voor start-ups en andere kleine bedrijven. Een start-up kan zijn project voorstellen op een onlineplatform en om steun vragen in de vorm van een lening (peer-to-peerleningen) of aandelen. Beleggers ontvangen financieel rendement op hun belegging. Momenteel is het voor veel platforms moeilijk om naar andere landen van de EU uit te breiden. Daardoor is crowdfunding in de EU in vergelijking met andere grote wereldeconomieën onderontwikkeld en is de EU-markt versnipperd. Een van de grootste hinderpalen is het ontbreken van gemeenschappelijke regels voor de hele EU. Daardoor lopen de operationele en de nalevingskosten op en kunnen crowdfundingplatforms niet buiten de grenzen uitbreiden.

Het voorstel van vandaag zal het voor deze platforms gemakkelijker maken om hun diensten in de hele EU aan te bieden, en zal bedrijven die financiering nodig hebben, betere toegang verlenen tot deze innovatieve vorm van financiering. Zodra de voorgestelde verordening door het Europees Parlement en de Raad wordt goedgekeurd, zullen platforms een EU-label kunnen aanvragen op basis van een uniforme reeks regels. Met dat label zullen zij hun diensten in de hele EU mogen aanbieden. Beleggers op crowdfundingplatforms zullen worden beschermd door duidelijke regels inzake openbaarmaking van informatie, regels inzake governance en risicobeheer en een coherent toezicht.

Achtergrond

In de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktenunie van juni 2017 werd gewezen op het potentieel van FinTech om het aangezicht van kapitaalmarkten te veranderen doordat gezorgd wordt voor nieuwe marktspelers en doeltreffendere oplossingen, de concurrentie vergroot en de kosten voor bedrijven en beleggers dalen. Er werd aangekondigd dat de Commissie een alomvattende aanpak zou opstellen om FinTech mogelijk te maken en de EU-kapitaalmarkten te verdiepen en te verbreden door integratie van het potentieel van digitalisering.

Ter voorbereiding van het FinTech-actieplan hield de Commissie in maart 2017 een openbare raadpleging om de standpunten van belanghebbenden over het effect van nieuwe technologieën op financiële diensten te verzamelen. In hun antwoorden op de openbare raadpleging onderstreepten veel respondenten dat FinTech, en technologische innovatie in het algemeen, drijvende krachten zijn achter de ontwikkeling van de financiële sector en enorme kansen bieden qua toegang tot financiering, operationele efficiëntie, kostenbesparingen en concurrentie.

Input voor het voorstel inzake crowdfunding werd verzameld tijdens voorbereidende werkzaamheden, met name bij de uitvoering van het actieplan kapitaalmarktenunie van 2015, de openbare raadpleging over de tussentijdse evaluatie van het actieplan kapitaalmarktenunie en de raadpleging over FinTech van maart 2017.

*[Figure corrected 19/03/2018 at 16:45]

IP/18/1403

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar