Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Finanšu tehnoloģija – Komisija veic pasākumus konkurētspējīgāka un inovatīvāka finanšu tirgus nodrošināšanai

Briselē, 2018. gada 8. martā

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar rīcības plānu par to, kā izmantot iespējas, ko sniedz tehnoloģiju nodrošinātas finanšu pakalpojumu inovācijas (finanšu tehnoloģija, FinTech).

Eiropai jākļūst par pasaules mēroga finanšu tehnoloģijas centru, un ES uzņēmumiem un ieguldītājiem jāsniedz iespēja maksimāli izmantot priekšrocības, ko piedāvā vienotais tirgus šajā strauji augošajā nozarē. Īstenojot pirmo lielo uzdevumu, Komisija arī ierosina jaunus noteikumus, kas sekmēs kolektīvo finansēšanas platformu izaugsmi visā ES vienotajā tirgū.

Šodien publiskotais rīcības plāns ir paredzēts, lai dotu iespēju finanšu nozarei izmantot jauno tehnoloģiju straujo attīstību, piemēram, blokķēdes, mākslīgo intelektu un mākoņdatošanas pakalpojumus. Tajā pašā laikā tas cenšas panākt drošākus tirgus un atvieglotu piekļuvi jauniem tirgus dalībniekiem. Tas sniegs labumu gan patērētājiem, ieguldītājiem un bankām, gan jauniem tirgus dalībniekiem. Turklāt Komisija ierosina izveidot Eiropas mēroga marķējumu platformām, lai vienā valstī licencēta platforma varētu darboties visā ES.

Šis rīcības plāns ir daļa no Komisijas centieniem izveidot kapitāla tirgu savienību (KTS) un patiesi vienotu tirgu patēriņa finanšu pakalpojumu jomā. Tas ir arī daļa no Komisijas centieniem izveidot digitālo vienoto tirgu. Komisijas mērķis ir padarīt ES noteikumus vairāk vērstus uz nākotni un saskaņot tos ar straujo tehnoloģiju attīstību.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības jautājumos Valdis Dombrovskis sacīja:“Lai konkurētu pasaulē, Eiropas inovatīvajiem uzņēmumiem ir nepieciešama piekļuve finansējumam, telpa eksperimentēšanai un mērogs izaugsmei. Tie ir mūsu finanšu tehnoloģijas rīcības plāna priekšnoteikumi. Jaunais instruments jeb ES kolektīvās finansēšanas licence veicinās kolektīvās finansēšanas platformām paplašināt savu darbību Eiropā. Tā palīdzēs savest kopā ieguldītājus un uzņēmumus ES, dodot vairāk iespēju uzņēmējiem popularizēt inovatīvas idejas lielākam skaitam finansētāju.”

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens norādīja:Jaunās tehnoloģijas pārveido finanšu nozari, radikāli mainot veidu, kā cilvēki piekļūst finanšu pakalpojumiem. Alternatīvi finansējuma avoti, piemēram, kolektīvā finansēšana vai vienādranga aizdevumi, tieši sasaista ietaupījumus ar investīcijām. Tie padara tirgu pieejamāku inovatīviem uzņēmējiem, jaunuzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Šis mērķis ir kapitāla tirgu savienības izveides pamatā.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela paziņoja: “Ciparu tehnoloģijas ietekmē mūsu ekonomiku kopumā un vienādi skar gan iedzīvotājus, gan uzņēmumus. Tādas tehnoloģijas, kā, piemēram, blokķēdes, var mainīt spēles noteikumus finanšu pakalpojumu jomā un ārpus tās. Mums ir jāveido inovāciju uzplaukumu veicinošs satvars, vienlaikus pārvaldot riskus un aizsargājot patērētāju.” 

Rīcības plāns finanšu tehnoloģiju jomā

Finanšu sektors ir lielākais digitālo tehnoloģiju lietotājs un galvenais ekonomikas digitālās pārveides virzītājspēks. Šodien publiskotais rīcības plāns paredz 19* pasākumus, kuru mērķis ir veicināt inovatīvu uzņēmējdarbības modeļu izplatību, atbalstīt jaunu tehnoloģiju ieviešanu, palielināt kiberdrošību un finanšu sistēmas integritāti, tostarp:

 

  • Komisija organizēs ES Finanšu tehnoloģiju laboratoriju, kurā Eiropas un valstu iestādes sadarbosies ar tehnoloģiju piegādātājiem neitrālā un nekomerciālā vidē;

  • Komisija jau ir izveidojusi ES Blokķēžu novērošanas centru un forumu. Vēlāk 2018. gadā tā sniegs ziņojumu par problēmām un iespējām, kas saistītas ar kriptovalūtām, un pašlaik izstrādā visaptverošu stratēģiju attiecībā uz sadalītās virsgrāmatas tehnoloģiju un blokķēdēm, pievēršoties visām ekonomikas nozarēm. Sadalītā virsgrāmata ir informācijas datubāze, kas ir kopīga visā tīklā. Vislabāk zināmais sadalītās virsgrāmatas piemērs ir blokķēde.

  • Komisija konsultēsies par to, kā vislabāk veicināt tādas informācijas digitalizāciju, ko publiskojuši biržā kotēti uzņēmumi Eiropā, tostarp, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, lai savstarpēji savienotu dalībvalstu datubāzes. Tas ļaus ieguldītājiem daudz vieglāk piekļūt pamatinformācijai, lai varētu pieņemt informētus ieguldījumu lēmumus.

  • Komisija rīkos seminārus, kuru mērķis ir uzlabot informācijas apmaiņu attiecībā uz kiberdrošību;

  • pamatojoties uz Eiropas Uzraudzības iestāžu norādēm, Komisija nāks klajā ar paraugprakšu projektu par režīmiem inovatīvu risinājumu izmēģināšanai (regulatory sandbox). Režīmi inovatīvu risinājumu izmēģināšanai ir regulatoru izveidots satvars, kas ļauj finanšu tehnoloģijas jaunuzņēmumiem un citiem izgudrotājiem veikt reālus eksperimentus kontrolētā vidē un regulatora uzraudzībā. Režīmi inovatīvu risinājumu izmēģināšanai gūst popularitāti, jo īpaši attīstītos finanšu tirgos.

Regula par kolektīvo finansēšanu

Kolektīvā finansēšana uzlabo piekļuvi finansējumam, jo īpaši jaunuzņēmumiem un maziem uzņēmumiem. Jaunuzņēmums var iepazīstināt ar savu projektu, izmantojot tiešsaistes platformu, un lūgt atbalstu aizdevuma (“vienādranga aizdevumi”) vai pašu kapitāla veidā. Ieguldītāji saņem finansiālu atlīdzību par savu ieguldījumu. Pašlaik daudzām platformām ir grūti izvērst savu darbību citās ES valstīs. Tāpēc kolektīvā finansēšana ES ir nepietiekami attīstīta salīdzinājumā ar citām lielākajām pasaules ekonomikām, un ES tirgus ir sadrumstalots. Viens no lielākajiem šķēršļiem ir visā ES kopēju noteikumu neesamība. Tas ievērojami palielina atbilstības un darbības izmaksas un kavē kolektīvās finansēšanas platformu darbības izvēršanu pāri robežām.

Šodien iesniegtais priekšlikums ļaus šīm platformām vienkāršāk piedāvāt savus pakalpojumus visā ES un uzlabos tādu uzņēmumu piekļuvi šim inovatīvajam finansējuma veidam, kuriem vajadzīgs finansējums. Tiklīdz ierosinātā regula būs pieņemta Eiropas Parlamentā un Padomē, tā sniegs iespēju platformām pieteikties uz ES marķējumu, pamatojoties uz vienotu noteikumu kopumu. Šis marķējums ļaus minētajām platformām piedāvāt savus pakalpojumus visā ES. Ieguldītāji kolektīvās finansēšanas platformās tiks aizsargāti ar skaidriem noteikumiem par informācijas atklāšanu, noteikumiem par pārvaldību un riska pārvaldību, kā arī saskaņotu pieeju uzraudzībai.

Konteksts

KTS rīcības plāna vidusposma pārskatā 2017. gada jūnijā tika uzsvērts finanšu tehnoloģiju potenciāls kapitāla tirgu pārveidē, ieviešot jaunus tirgus dalībniekus un efektīvākus risinājumus, palielinot konkurenci un samazinot izmaksas uzņēmumiem un ieguldītājiem. Tajā tika paziņots, ka Komisija vēlas izveidot visaptverošu pieeju, lai veicinātu finanšu tehnoloģiju un padziļinātu un paplašinātu ES kapitāla tirgus, iekļaujot tajos digitalizācijas potenciālu.

Lai sagatavotu finanšu tehnoloģijas rīcības plānu, Komisija 2017. gada martā veica sabiedrisko apspriešanu, kuras mērķis bija apkopot ieinteresēto personu viedokļus par jauno tehnoloģiju ietekmi uz finanšu pakalpojumiem. Atbildot uz sabiedrisko apspriešanu, daudzi respondenti uzsvēra, ka finanšu tehnoloģija un tehnoloģiskās inovācijas kopumā ir finanšu sektora attīstības virzītājspēks un sniedz milzīgas iespējas attiecībā uz piekļuvi finansējumam, darbības efektivitāti, izmaksu ietaupījumiem un konkurenci.

Atbildes par priekšlikumu par kolektīvo finansēšanu tika apkopotas priekšlikuma sagatavošanas laikā, tostarp jo īpaši īstenojot 2015. gada KTS rīcības plānu, sabiedrisko apspriešanu par KTS vidusposma pārskatu un finanšu tehnoloģiju apspriešanu 2017. gada martā.

*[Figure corrected 19/03/2018 at 16:45]

IP/18/1403

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar