Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

„FinTech“: Komisija imasi veiksmų, kad finansų rinka taptų konkurencingesnė ir novatoriškesnė

Briuselis, 2018 m. kovo 8 d.

Šiandien Europos Komisija skelbia veiksmų planą, kaip pasinaudoti galimybėmis, kurias teikia technologijomis grindžiamos inovacijos finansinių paslaugų srityje („FinTech“).

Europa turėtų tapti pasauliniu „FinTech“ centru, o ES įmonės ir investuotojai turėtų turėti galimybę kuo geriau pasinaudoti bendrosios rinkos teikiamais pranašumais šiame sparčiai besivystančiame sektoriuje. Komisija taip pat teikia naujas taisykles, kurios padės sutelktinio finansavimo platformoms augti visoje ES bendrojoje rinkoje – tai pirmas svarbus rezultatas šioje srityje.

Šiandien teikiamame veiksmų plane numatyta sudaryti finansų sektoriui sąlygas pasinaudoti sparčia naujų technologijų, tokių kaip blokų grandinės, dirbtinis intelektas ir debesijos paslaugos, pažanga. Kartu siekiama užtikrinti, kad rinkos taptų saugesnės ir kad į jas būtų lengviau patekti naujiems dalyviams. Tai bus naudinga vartotojams, investuotojams, bankams ir naujiems rinkos dalyviams. Be to, Komisija siūlo, kad platforma, kuriai vienoje šalyje suteikta licencija, galėtų veikti visoje ES.

Veiksmų planas yra Komisijos pastangų sukurti Kapitalo rinkų sąjungą (KRS) ir tikrą bendrąją vartotojams skirtų finansinių paslaugų rinką dalis. Jis taip pat padės sukurti bendrąją skaitmeninę rinką. Komisija siekia, kad ES taisyklės būtų labiau orientuotos į ateitį ir suderintos su sparčia technologinės plėtros pažanga.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Kad galėtų konkuruoti pasaulyje, Europos novatoriškoms bendrovėms reikia galimybių gauti kapitalo, erdvės eksperimentuoti ir galimybių augti. Tai yra mūsų „FinTech“ veiksmų plane iškelta sąlyga. ES sutelktinio finansavimo licencija padėtų sutelktinio finansavimo platformoms plėsti veiklą Europoje. Ji padės platformoms susieti visos ES investuotojus ir įmones, taip suteikiant daugiau galimybių įmonėms ir verslininkams pristatyti savo idėjas didesnei finansuotojų auditorijai.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Naujos technologijos keičia finansų sektorių: iš pagrindų keičiasi būdai, kuriais žmonės naudojasi finansinėmis paslaugomis. Tokie alternatyvūs finansavimo šaltiniai kaip sutelktinis finansavimas ar tarpusavio skolinimas tiesiogiai susieja santaupas ir investicijas. Jie suteikia galimybę novatoriškiems verslininkams, pradedančiosioms ir mažoms įmonėms lengviau patekti į rinką. Tai vienas iš pagrindinių Kapitalo rinkų sąjungos tikslų.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigė: „Skaitmeninės technologijos turi įtakos visai mūsų ekonomikai – ir piliečiams, ir įmonėms. Tokios technologijos kaip blokų grandinė gali atnešti esminių permainų finansinių paslaugų ir kitose srityse. Turime sukurti palankią sistemą, kad inovacijos klestėtų, ir kartu valdyti riziką ir apsaugoti vartotojus.“ 

„FinTech“ veiksmų planas

Finansų sektorius yra didžiausias skaitmeninių technologijų vartotojas ir pagrindinis ekonomikos skaitmeninės transformacijos variklis. Šiandienos veiksmų plane pateikiami 19* žingsniai, kuriais siekiama sudaryti sąlygas novatoriškų verslo modelių plėtrai, remti naujų technologijų diegimą, didinti kibernetinį saugumą ir finansų sistemos vientisumą. Visų pirma:

 

  • Komisija įsteigs ES „FinTech“ laboratoriją, kurioje Europos ir nacionalinės institucijos galės bendradarbiauti su technologijų teikėjais neutralioje ir nekomercinėje aplinkoje.

  • Komisija jau sukūrė ES blokų grandinės stebėjimo centrą ir forumą. Vėliau 2018 m. ji pateiks ataskaitą apie kriptografinio turto keliamas problemas ir teikiamas galimybes, o šiuo metu rengia išsamią visiems ekonomikos sektoriams skirtą išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės strategiją. Išsklaidytoji operacijų knyga yra duomenų, kuriais dalijamasi tinkle, bazė. Geriausiai žinoma išsklaidytosios operacijų knygos technologija yra blokų grandinė.

  • Komisija konsultuosis, kaip geriausia skatinti biržinių bendrovių skelbiamos informacijos skaitmeninimą Europoje, be kita ko, naudojantis novatoriškomis nacionalinių duomenų bazių sujungimo technologijomis. Dėl to investuotojams bus gerokai lengviau gauti pagrindinę informaciją, reikalingą investiciniams sprendimams priimti.

  • Komisija rengs seminarus, kurių tikslas – gerinti informacijos apie kibernetinį saugumą mainus.

  • Komisija, remdamasi Europos priežiūros institucijų rekomendacijomis, pateiks apribotos bandomosios reglamentavimo aplinkos geriausios praktikos vadovą. Apribota bandomoji reglamentavimo aplinka (angl. regulatory sandbox) yra reguliavimo institucijų nustatyta sistema, suteikianti galimybę „FinTech“ pradedančiosioms įmonėms ir kitiems novatoriams atlikti realius eksperimentus kontroliuojamoje aplinkoje prižiūrint reguliavimo institucijai. Apribotos bandomosios reglamentavimo aplinkos tampa vis populiaresnės, ypač išvystytose finansų rinkose.

Reglamentas dėl sutelktinio finansavimo

Sutelktinis finansavimas suteikia daugiau galimybių gauti finansavimą, ypač pradedančiosioms ir kitoms mažoms įmonėms. Pradedančioji įmonė gali pateikti savo projektą interneto platformoje ir prašyti paramos paskolos (tarpusavio skolinimas) arba nuosavo kapitalo forma. Investuotojai gauna finansinę investicijų grąžą. Šiuo metu daugeliui platformų sunku plėsti veiklą į kitas ES šalis. Todėl sutelktinis finansavimas Europos Sąjungoje, palyginti su kitomis stipriausios ekonomikos šalimis, nepakankamai išvystytas, o ES rinka suskaidyta. Viena iš didžiausių kliūčių – bendrų ES taisyklių stoka. Dėl to gerokai padidėja reikalavimų laikymosi ir veiklos išlaidos ir sutelktinio finansavimo platformoms užkertamas kelias plėstis tarpvalstybiniu mastu.

Įgyvendinus šiandienos pasiūlymą šioms platformoms bus lengviau siūlyti savo paslaugas visoje ES, o finansavimo stokojančios įmonės turės daugiau galimybių gauti šios novatoriškos formos finansavimą. Siūlomas reglamentas, kai tik jį priims Europos Parlamentas ir Taryba, leis platformoms kreiptis dėl ES ženklo, vadovaujantis vienu taisyklių rinkiniu. Tai suteiks joms galimybę siūlyti savo paslaugas visoje ES. Investuotojai sutelktinio finansavimo platformose bus apsaugoti taikant aiškias informacijos atskleidimo taisykles, valdymo ir rizikos valdymo taisykles ir nuoseklų priežiūros metodą.

Pagrindiniai faktai

2017 m. birželio mėn. atlikus KRS veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūrą pabrėžtos „FinTech“ galimybės keisti kapitalo rinkas: naudojant šias technologijas atsiranda naujų rinkos dalyvių ir efektyvesnių sprendimų, didėja konkurencija ir mažėja įmonių ir investuotojų išlaidos. Paskelbta, kad Komisija parengs visapusišką strategiją, kaip sudaryti sąlygas „FinTech“ ir sustiprinti bei išplėsti ES kapitalo rinkas integruojant skaitmeninimo atveriamas galimybes.

Siekdama parengti „FinTech“ veiksmų planą, Komisija 2017 m. kovo mėn. surengė viešas konsultacijas, kad gautų suinteresuotųjų šalių nuomonių dėl naujų technologijų poveikio finansinėms paslaugoms. Atsakymuose į viešas konsultacijas daugelis respondentų pabrėžė, kad „FinTech“ ir technologinės inovacijos apskritai yra finansų sektoriaus plėtros variklis ir atveria didžiulių galimybių gauti finansavimą, efektyviau veikti, taupyti lėšas ir konkuruoti.

Rengiant pasiūlymą dėl sutelktinio finansavimo atsižvelgta į parengiamąjį darbą, įskaitant, visų pirma, 2015 m. KRS veiksmų plano įgyvendinimą, viešas konsultacijas dėl KRS veiksmų plano laikotarpio vidurio peržiūros ir 2017 m. kovo mėn. konsultacijas dėl „FinTech“.

*[Figure corrected 19/03/2018 at 16:45]

IP/18/1403

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar