Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

FinTech: Komission tavoitteena entistä kilpailukykyisemmät ja innovatiivisemmat rahoitusmarkkinat

Bryssel 8. maaliskuuta 2018

Euroopan komissio esittelee tänään toimintasuunnitelman FinTechin tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä. FinTechillä tarkoitetaan teknologian mahdollistamia innovaatioita rahoituspalvelujen alalla.

Euroopasta halutaan tehdä FinTechin maailmanlaajuinen keskus. Rahoituspalvelujen ala muuttuu nopeasti, ja tavoitteena on, että EU:n yritykset ja sijoittajat voivat hyödyntää sisämarkkinoiden tarjoamia etuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ensimmäiseksi komissio esittää myös uusia sääntöjä, joilla autetaan joukkorahoitusalustoja kasvuun EU:n sisämarkkinoilla.

Tänään julkistetun toimintasuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa se, että rahoitusala voi hyödyntää lohkoketjun, tekoälyn ja pilvipalvelujen kaltaisten uusien teknologioiden nopeaa kehitystä. Samaan aikaan pyritään tekemään markkinoista turvallisemmat ja helpottamaan uusien toimijoiden pääsyä markkinoille. Tästä hyötyvät niin kuluttajat, sijoittajat, pankit kuin uudet markkinatoimijat. Lisäksi komissio ehdottaa joukkorahoitusalustoille yleiseurooppalaista merkkiä. Merkin ansiosta alusta, joka on saanut toimintaansa luvan jossakin maassa, voisi toimia eri puolilla EU:ta.

Toimintasuunnitelma on osa komission pyrkimyksiä luoda pääomamarkkinaunioni ja kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen todelliset sisämarkkinat. Se on myös osa komission pyrkimyksiä luoda digitaaliset sisämarkkinat. Komissio aikoo tehdä EU:n säännöistä paremmin tulevaisuuteen suuntautuvia ja teknologian nopeaan kehitykseen mukautettuja.

Rahoitusvakaudesta, rahoituspalveluista ja pääomamarkkinaunionista vastaavan komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskisin mukaan FinTech-toimintasuunnitelman lähtökohtana on, että eurooppalaiset innovatiiviset yritykset tarvitsevat pääomaa, suotuisat edellytykset kokeiluille ja kasvumahdollisuuksia voidakseen kilpailla maailmanlaajuisesti. ”Joukkorahoituksen EU-lupa auttaisi joukkorahoitusalustoja laajentamaan toimintaansa Euroopassa. Se auttaisi saattamaan yhteen sijoittajia ja yrityksiä kaikkialta EU:sta. Yritykset ja yrittäjät saisivat enemmän mahdollisuuksia markkinoida ideoitaan laajemmalle rahoittajajoukolle.”

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi, että uudet teknologiat muuttavat rahoitusalaa, sillä ne mullistavat tavan, jolla ihmiset saavat käyttöönsä rahoituspalveluja. ”Vaihtoehtoiset rahoituslähteet, kuten joukkorahoitus tai vertaislainat, luovat yhteyden säästöjen ja sijoitusten välille. Niiden ansiosta innovatiiviset yritykset, startup-yritykset ja pienyritykset pääsevät helpommin markkinoille. Tämä tavoite on pääomamarkkinaunionin keskiössä.”

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel puolestaan totesi, että digitaaliteknologioilla on vaikutusta koko talouteemme – niin kansalaisiin kuin yrityksiin. ”Lohkoketjun kaltaiset teknologiat voivat olla todellisia suunnanmuuttajia rahoituspalveluissa ja muillakin aloilla. Meidän on luotava menestyksekkään innovoinnin mahdollistava kehys, samalla kun hallitaan riskejä ja suojellaan kuluttajia.” 

FinTech-toimintasuunnitelma 

Rahoitusala on digitaaliteknologioiden suurin hyödyntäjä ja merkittävä talouden digitaalisen muutoksen edistäjä. Toimintasuunnitelma sisältää 19* toimea, joilla innovatiivisia liiketoimintamalleja autetaan kasvamaan, tuetaan uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä lisätään kyberturvallisuutta ja rahoitusjärjestelmän eheyttä.

 

  • Komissio perustaa EU:n FinTech-laboratorion, jossa Euroopan ja kansallisen tason viranomaiset tekevät teknologian tarjoajien kanssa yhteistyötä puolueettomassa, ei-kaupallisessa ympäristössä.

  • Komissio on jo perustanut lohkoketjujärjestelmän EU-seurantakeskuksen ja -foorumin. Se raportoi krypto-omaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista myöhemmin vuonna 2018 ja laatii parhaillaan kaikkia talouden aloja käsittelevää kattavaa strategiaa hajautetun tilikirjan teknologiasta ja lohkoketjusta. Hajautettu tilikirja on tietokanta, joka on kaikkien käytettävissä verkossa. Tunnetuin hajautetun tilikirjan muoto on lohkoketju.

  • Komissio järjestää kuulemisen siitä, kuinka pörssiyhtiöiden Euroopassa julkaisemien tietojen digitalisointia voitaisiin parhaiten edistää. Esimerkkinä voidaan mainita innovatiivisten teknologioiden käyttö kansallisten tietokantojen liittämisessä yhteen. Näin sijoittajat saavat keskeiset tiedot helpommin käyttöönsä sijoituspäätöstensä tueksi.

  • Komissio järjestää työpajoja, joiden tavoitteena on parantaa tietojenvaihtoa kyberturvallisuudesta.

  • Komissio esittää Euroopan valvontaviranomaisten ohjeistuksen mukaisen suunnitelman, joka sisältää sääntelyn virtuaalisen testauksen (”regulatory sandboxes”) parhaita käytäntöjä. Sääntelyviranomaiset luovat sääntelyn virtuaaliselle testaukselle kehyksen, jonka turvin FinTech-startup-yritykset ja muut innovoijat voivat tehdä kokeiluja reaalitilanteissa kontrolloidussa ympäristössä sääntelyviranomaisen valvonnassa. Sääntelyn virtuaalinen testaus on yhä suositumpaa, ennen kaikkea kehittyneillä rahoitusmarkkinoilla.

Joukkorahoituksen sääntely

Joukkorahoitus parantaa erityisesti startup-yritysten ja muiden pienyritysten rahoituksen saantia. Startup-yritys voi esitellä hankkeensa verkkoalustoilla ja pyytää tukea lainan (”vertaislaina”) tai pääoman muodossa. Sijoittajat saavat taloudellista tuottoa sijoitukselleen. Alustojen on nykyisin usein vaikeaa laajentaa toimintaansa muihin EU-maihin. Tämän vuoksi joukkorahoitus on EU:ssa alikehittynyttä verrattuna muihin maailman suuriin kansantalouksiin, ja EU:n markkinat ovat pirstoutuneet. Yksi suurimmista ongelmista on se, ettei EU:ssa ole yhteisiä sääntöjä. Tämä kasvattaa sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja toimintakustannuksia huomattavasti sekä estää joukkorahoitusalustoja laajentamasta toimintaansa yli valtioiden rajojen.

Tämänpäiväisen ehdotuksen ansiosta tällaisten alustojen on helpompi tarjota palvelujaan kaikkialla EU:ssa. Ehdotuksella myös parannetaan rahoitusta tarvitsevien yritysten mahdollisuuksia saada tällaista innovatiivista rahoitusta. Kun asetusehdotus on hyväksytty Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, alustat voivat hakea yhtenäisiin sääntöihin perustuvaa EU-merkkiä. Sen avulla ne voivat tarjota palvelujaan kaikkialla EU:ssa. Joukkorahoitusalustoilla sijoittavia suojellaan tietojen antamista koskevilla selkeillä säännöillä, hallinnointia ja riskienhallintaa koskevilla säännöillä sekä valvontaan sovellettavalla yhtenäisellä lähestymistavalla.

Tausta

Pääomamarkkinaunionia koskevalle toimintasuunnitelmalle tehtiin väliarviointi kesäkuussa 2017. Siinä korostettiin FinTechin mahdollisuuksia muuttaa pääomamarkkinat tuomalla markkinoille uusia toimijoita ja tehokkaampia ratkaisuja, lisäämällä kilpailua ja alentamalla yrityksille ja sijoittajille aiheutuvia kustannuksia. Väliarvioinnissa kerrottiin, että komissio ryhtyisi edistämään FinTechiä kattavalla lähestymistavalla, jolla myös syvennettäisiin ja laajennettaisiin EU:n pääomamarkkinoita sisällyttämällä niihin digitalisoinnin mahdollisuuksia.

FinTech-toimintasuunnitelman laatimiseksi komissio järjesti julkisen kuulemisen maaliskuussa 2017 kerätäkseen sidosryhmien näkemyksiä uusien teknologioiden vaikutuksesta rahoituspalveluihin. Julkiseen kuulemiseen vastatessaan monet vastaajat korostivat, että FinTech – ja teknologinen innovointi ylipäätään – toimii rahoitusalan kehityksen moottorina ja tarjoaa valtavia mahdollisuuksia rahoituksen saantia, toimintatehokkuutta, kustannussäästöjä ja kilpailua ajatellen.

Joukkorahoitusta koskevan ehdotuksen laatimisessa on käytetty apuna valmisteluvaiheessa kerättyjä tietoja. Erityisesti voidaan mainita pääomamarkkinaunionia koskevan vuoden 2015 toimintasuunnitelman toteuttaminen, pääomamarkkinoiden väliarviointia varten järjestetty julkinen kuuleminen ja maaliskuussa 2017 järjestetty FinTech-kuuleminen.

*[Figure corrected on 19/03/2018 at 16:50]

IP/18/1403

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar