Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Finantstehnoloogia: Euroopa Komisjon muudab finantsturu konkurentsivõimelisemaks ja innovatiivsemaks

Brüssel, 8. märts 2018

Euroopa Komisjon avaldas täna tegevuskava selle kohta, kuidas kasutada tehnoloogiapõhise innovatsiooni pakutavaid võimalusi finantsteenuste valdkonnas.

Euroopast peaks saama finantstehnoloogia üleilmne keskus ning ELi ettevõtjad ja investorid peaksid saama kasutada kõiki eeliseid, mida ühtne turg selles kiirelt muutuvas sektoris pakub. Esimese olulise tulemusena tutvustab komisjon uusi õigusnorme, mis toetavad ühisrahastamisplatvormide kasvu kogu ELi ühtsel turul.

Täna avaldatud tegevuskava eesmärk on anda finantssektorile võimalus kasutada uute tehnoloogiate, näiteks plokiahela, tehisintellekti ja pilveteenuste kiiret arengut. Samal ajal tahetakse tegevuskavaga muuta turud uute turuosaliste jaoks turvalisemaks ja lihtsamini juurdepääsetavaks. Sellest saavad kasu nii tarbijad, investorid, pangad kui ka uued turuosalised. Lisaks tegi komisjon ettepaneku võtta platvormide jaoks kasutusele üleeuroopaline märgis, et ühes riigis tegevusloa saanud platvorm võiks tegutseda kogu ELis.

Tegevuskava on osa tööst, mida komisjon teeb kapitaliturgude liidu ja tarbijatele suunatud finantsteenuste tõeliselt ühtse turu rajamiseks. Ühtlasi on see osa püüdlustest luua digitaalne ühtne turg. Komisjon tahab, et ELi õigusnormid oleksid rohkem tulevikku suunatud ja tehnika kiire arenguga paremini kooskõlas.

Euroopa Komisjoni asepresident ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Valdis Dombrovskis ütles: „Euroopa innovatiivsed ettevõtjad vajavad ülemaailmses konkurentsis püsimiseks juurdepääsu kapitalile, katsetamiseks sobivat keskkonda ja kasvuruumi. Neile põhimõtetele ongi finantstehnoloogia tegevuskava üles ehitatud. „ELi ühisrahastamismärgis aitaks ühisrahastamisplatvormidel tegevust Euroopas laiendada. See viib kogu ELis kokku investorid ja ettevõtjad ning pakub ettevõtjatele rohkem võimalusi oma äriideid laiemale rahastajate ringile tutvustada.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen lisas: „Uued tehnoloogiad kujundavad finantssektori ümber – juba on põhjalikult muutunud see, kuidas inimesed finantsteenuseid kasutavad. Alternatiivsed rahastamisallikad, näiteks ühisrahastamine või vastastikune laenuandmine seovad säästud otseselt investeeringutega. Tänu neile muutub turg innovatiivsetele ettevõtjatele, idufirmadele ja väikeettevõtjatele paremini ligipääsetavaks. See eesmärk on kapitaliturgude liidu üks põhielement.“

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik Mariya Gabriel täiendas omalt poolt: „Digitehnoloogia mõjutab kogu majandust – nii kodanikke kui ka ettevõtteid. Plokiahelataolised tehnoloogiad võivad olla pöördelise tähtsusega mitte ainult finantsteenuste jaoks, vaid ka laiemalt. Me peame looma innovatsiooni edendava ja toetava raamistiku ning samas haldama riske ja kaitsma tarbijaid.“ 

Finantstehnoloogia tegevuskava 

Finantsteenuste sektor on suurim digitehnoloogia kasutaja ja ühiskonna digipöörde üks olulisemaid mootoreid. Täna avaldatud tegevuskavas kirjeldatakse 19* sammu, mis aitavad innovatiivsetel ärimudelitel laieneda, toetavad uute tehnoloogiate kasutuselevõttu ning suurendavad finantssüsteemi küberturvalisust ja terviklikkust. Mõned näited:

 

  • Komisjon seab sisse ELi finantstehnoloogia labori, kus Euroopa ja riikide ametivõimud saavad tehnoloogia pakkujatega suhelda neutraalses, mitte ärilises keskkonnas.

  • Komisjon on juba loonud ELi plokiahela vaatluskeskuse ja foorumi. 2018. aasta jooksul on tal kavas esitada aruanne krüptoraha probleemide ja võimaluste kohta. Lisaks koostab komisjon praegu kõiki majandussektoreid hõlmavat põhjalikku hajusraamatu tehnoloogia ja plokiahela strateegiat. Hajusraamat on võrgu kaudu jagatav andmebaas. Kõige tuntum hajusraamatu vorm on plokiahel.

  • Komisjon konsulteerib selle üle, kuidas Euroopa börsil noteeritud ettevõtete avaldatud teabe digiteerimist kõige paremini edendada, kasutades muu hulgas innovatiivseid tehnoloogiaid, et riikide andmebaasid omavahel ühendada. Sedasi oleks investoritel oma investeerimisotsuste tegemiseks vajalikku olulist teavet palju lihtsam kätte saada.

  • Komisjon korraldab töötubasid, et parandada küberturvalisuse alase teabe jagamist.

  • Komisjon esitab Euroopa järelevalveasutuse suunistele tugineva tegevuskava, mis sisaldab juhiseid regulatiivsete katsetuskeskkondade (regulatory sandboxes) parimate tavade kohta. Regulatiivne katsetuskeskkond on reguleerimisasutuste loodud raamistik, mis võimaldab finantstehnoloogia idufirmadel ja teistel innovatsiooniga tegelejatel teha kontrollitud keskkonnas ja reguleerimisasutuse järelevalve all reaalelulisi katseid. Regulatiivsed katsetuskeskkonnad muutuvad üha populaarsemaks, seda eriti arenenud finantsturgudel.

Ühisrahastamise alased õigusnormid

Ühisrahastamine parandab eeskätt idufirmade ja muude väikeettevõtete juurdepääsu rahastamisele. Idufirma võib oma projekti veebiplatvormi kaudu tutvustada ja paluda toetust laenu (vastastikuse laenuandmise) või omakapitali vormis. Investorid saavad oma investeeringu eest rahalist tulu. Praegu on paljudel platvormidel keeruline laiendada tegevust teistesse ELi riikidesse. Seepärast ei ole ühisrahastamine ELis võrreldes maailma teiste suuremate majandustega piisavalt arenenud ning ELi turg on killustunud. Üheks suuremaks takistuseks on see, et ELis ei ole ühiseid õigusnorme. Seetõttu on nõuete täitmise ja tegevuskulud oluliselt suuremad ning ühisrahastamisplatvormidel on raske oma tegevust piiriüleselt laiendada.

Tänu tänasele ettepanekule saavad sellised platvormid lihtsamalt kogu ELis oma teenuseid pakkuda ning paraneb ka rahastamist vajavate ettevõtjate juurdepääs sellele uudsele rahastamisvormile. Kui Euroopa Parlament ja nõukogu ettepaneku vastu võtavad, annab kavandatud määrus platvormidele võimaluse taotleda ühtsetel õigusnormidel põhinevat ELi märgist. Tänu sellele saavad nad hakata oma teenuseid pakkuma kogu ELis. Ühisrahastamisplatvormidel tegutsevaid investoreid hakkavad kaitsma selged õigusnormid info avaldamise, juhtimise ja riskihalduse kohta ning ühetaoline lähenemisviis järelevalvele.

Taust

Kapitaliturgude liidu tegevuskava vahehindamisel 2017. aasta juunis rõhutati, et finantstehnoloogial on potentsiaali muuta kapitaliturge tänu uute osaliste turuletoomisele ja tõhusamatele lahendustele, konkurentsi suurendamisele ning ettevõtjate ja investorite kulude vähendamisele. Vahehindamises teatati, et komisjon kujundab välja tervikliku lähenemisviisi finantstehnoloogia edendamiseks ning süvendab ja laiendab ELi kapitaliturge digiteerimisvõimaluste kasutuselevõtuga.

Finantstehnoloogia tegevuskava ette valmistades korraldas komisjon 2017. aasta märtsis avaliku konsultatsiooni, et koguda sidusrühmade arvamusi selle kohta, milline on uute tehnoloogiate mõju finantsteenustele. Avaliku konsultatsiooni käigus rõhutas hulk vastanuid, et finantstehnoloogia ja tehnoloogiline innovatsioon üldisemalt viivad finantssektori arengut edasi ning loovad väga häid võimalusi rahastamisele juurdepääsu, tegevuse tõhususe, kulude kokkuhoiu ja konkurentsi valdkonnas.

Ettevalmistava töö käigus koguti ühisrahastamist käsitleva ettepaneku jaoks mitmesuguseid materjale näiteks 2015. aasta kapitaliturgude liidu tegevuskava rakendamise, kapitaliturgude liidu tegevuskava vahehindamise avaliku konsultatsiooni ja 2017. aasta märtsis toimunud finantstehnoloogia konsultatsiooni raames.

*[Figure corrected on 19/03/2018 at 16:50]

IP/18/1403

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar