Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Финансови технологии: Комисията предприема действия за по-конкурентоспособен и иновативен финансов пазар

Брюксел, 8 март 2018 r.

Днес Европейската комисия представи план за действие по отношение на възможностите, които технологичните иновации разкриват в областта на финансовите услуги (т.нар. финансови технологии).

Европа следва да се превърне в световен център за финансови технологии, а предприятията и инвеститорите от ЕС да могат да се възползват пълноценно от предимствата, които единният пазар им осигурява в този динамичен сектор. Като първа стъпка Комисията предлага нови правила, които ще дадат възможност за развитие на платформите за колективно финансиране в единния пазар на ЕС.

Представеният днес план за действие има за цел да даде възможност на финансовия сектор да се ползва от бързия напредък на новите технологии, например блок-вериги, изкуствен интелект и услуги „в облак“, като същевременно се повиши сигурността на пазарите и се улесни достъпът на нови участници. Ползите ще бъдат разпределени поравно между потребителите, инвеститорите, банките и новите участници на пазара. В допълнение Комисията предлага да се създаде общоевропейски знак за платформите, така че платформа, лицензирана в една държава членка, да може да работи в рамките на целия ЕС.

Планът за действие е част от усилията на Комисията за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП) и на истински единен пазар за потребителски финансови услуги. Той е част и от действията за създаване на цифров единен пазар. Комисията си поставя за цел правилата в ЕС да се определят с оглед на бъдещето и да бъдат в крак с бързия напредък на технологичното развитие.

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: За да се конкурират в световен мащаб, европейските иновативни предприятия се нуждаят от достъп до капитал, от възможности да експериментират и от пространство за растеж. Това е аксиомата, на която почива планът за действие в областта на финансовите технологии. Лицензирането на платформите за колективно финансиране за целия ЕС ще им помогне да постигнат по-големи мащаби и да привлекат инвеститори и фирми от целия ЕС. Това от своя страна означава възможност за предприятията и предприемачите да представят идеите си пред по-широк кръг от инвеститори.

Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, посочи: Новите технологии преобразяват финансовия сектор чрез революционния поврат в достъпа на хората до финансови услуги. Алтернативните източници на финансиране, като колективното финансиране или партньорското кредитиране, са пряката връзка между спестяванията и инвестициите. Благодарение на тях пазарът става по-достъпен за иновативните предприемачи, стартиращите предприятия и малките фирми, а това е основна цел на съюза на капиталовите пазари.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел отбеляза: Цифровите технологии въздействат цялостно върху икономиката — в еднаква степен и върху гражданите, и върху бизнеса. Технологии като блок-веригите могат радикално да променят финансовите услуги и други сектори. От нас се изисква да създадем подходяща уредба, която дава свобода за развитието на иновациите, но същевременно контролира рисковете и защитава потребителите. 

План за действие в областта на финансовите технологии: 

Финансовият сектор е най-големият потребител на цифрови технологии и основен фактор за цифровата трансформация на икономиката. В представения днес план за действие са очертани 19* стъпки, които спомагат за разпространението на иновативните бизнес модели, подпомагат навлизането на новите технологии, повишават киберсигурността и целостта на финансовата система.

 

  • В рамките на едно от действията Комисията ще създаде лаборатория на ЕС за финансови технологии, която да осигури на европейските и националните органи и на доставчиците на технологии неутрално и нетърговско пространство за взаимодействие.

  • Комисията вече създаде Обсерватория и форум на ЕС за блок-веригите. По-късно през 2018 г. Комисията ще докладва относно предизвикателствата и възможностите на криптовалутите. Същевременно тя работи по изготвянето на комплексна стратегия относно технологията на разпределения регистър и блок-веригата, в която ще бъдат обхванати всички сектори на икономиката. Под разпределен регистър се разбира информационна база данни, споделена в рамките на компютърна мрежа. Най-известният вид разпределен регистър е блок-веригата.

  • Комисията ще проведе консултации как най-добре да популяризира цифровизацията на информацията, публикувана от борсово търгуваните дружества в Европа, включително чрез използване на иновативни технологии за свързване на националните бази данни. Така инвеститорите ще получат много по-лесен достъп до ключова за техните инвестиционни решения информация.

  • Комисията ще организира и серия от семинари за подобряване на обмена на информация за киберсигурността.

  • Тя ще представи и подробен план с най-добрите практики по отношение на центровете за експериментални регулаторни практики, като за основа ще послужат насоките на европейските надзорни органи. Под център за експериментални регулаторни практики се разбира определена от регулаторите уредба, която позволява на стартиращите предприятия в сферата на финансовите технологии и на други новатори да прилагат експериментални технологии в реална среда, но под контрола и надзора на регулатора. Центровете за експериментални регулаторни практики набират популярност най-вече в развитите финансови пазари.

Регламент относно колективното финансиране:

Колективното финансиране подобрява достъпа до финансиране, особено за стартиращите и малките предприятия. Стартиращите предприятия могат да представят проектите си на онлайн платформа и да обявят, че търсят подкрепа под формата на заем („партньорско кредитиране“) или закупуване на дялово участие. Инвестициите от страна на инвеститорите са в замяна на финансова компенсация. В момента много такива платформи срещат трудности при разширяването на дейността си и в други държави от ЕС. Поради това в ЕС колективното финансиране е много по-слабо развито в сравнение с други големи световни икономики, а пазарът е фрагментиран. Едно от най-големите препятствия е липсата на общи за целия Съюз правила. Това значително увеличава оперативните разходи и разходите за постигане на съответствие с нормативната уредба и не позволява на платформите за колективно финансиране да започват трансгранична дейност.

Благодарение на представеното днес предложение тези платформи ще могат по-лесно да предлагат услугите си в целия ЕС и така да подобрят достъпа до тази иновативна форма на финансиране за предприятията, стремящи се да привлекат допълнителен капитал. След приемането си от Европейския парламент и Съвета предлаганият регламент ще даде възможност на платформите да кандидатстват — в съответствие с единен набор от критерии — за знак на ЕС, който ще им позволи да предлагат услугите си в целия ЕС. Инвеститорите, използващи платформите за колективно финансиране, ще бъдат защитени от ясни правила относно разкриването на информация, администрирането и управлението на риска и от последователен подход към надзора.

Контекст

Междинният преглед на плана за действие за СКП от юни 2017 г. открои потенциала на финансовите технологии за трансформиране на капиталовите пазари чрез привличането на нови участници и чрез по-ефективни решения, повишаващи конкурентоспособността и намаляващи разходите за предприятията и инвеститорите. В рамките на прегледа беше обявено, че Комисията ще възприеме комплексен подход, който да даде възможност за използване на финансовите технологии и за задълбочаване и разширяване на капиталовите пазари в ЕС и който да реализира потенциала на цифровизацията.

За изготвянето на плана за действие за финансовите технологии Комисията проведе обществена консултация през март 2017 г. с цел да събере становищата на заинтересованите страни относно въздействието на новите технологии върху финансовите услуги. В отговорите си много от тях подчертаха, че финансовите технологии и технологичните иновации като цяло са фактори за развитието на финансовия сектор и разкриват много големи възможности по отношение на достъпа до финансиране, оперативната ефективност, икономичността и конкурентоспособността.

В хода на подготвителната работа по предложението за колективното финансиране бяха използвани и материали, свързани с изпълнението на плана за действие за СКП за 2015 г., обществената консултация за междинния преглед на СКП, и консултацията за финансовите технологии от март 2017 г.

*[Figure corrected on 19/03/2018 at 16:50]

IP/18/1403

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar