Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Изкуствен интелект: Комисията ще работи за съвместяване на авангардните технологии с етичните стандарти

Брюксел, 9 март 2018 r.

Комисията създава работна група по въпросите на изкуствения интелект, която ще събира експертен опит и познания и ще привлече широк кръг заинтересовани страни.

Експертната група ще разработи и проект на насоки относно етиката и изкуствения интелект, като използва за основа днешното изявление на Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ).

Изкуственият интелект (ИИ) може да донесе огромни ползи за нашето общество и икономика, като се започне от по-добро здравеопазване и се стигне до повишаване на сигурността на транспорта и до по-устойчиво земеделие. Възникват обаче и въпроси относно отражението му върху бъдещето на труда и вписването му в съществуващото законодателство. Затова е необходим открит и приобщаващ дебат на широка основа относно начините за успешно и етично използване и развитие на изкуствения интелект.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, който отговаря за цифровия единен пазар, заяви: Стъпка по стъпка създаваме подходящи условия, за да може Европа да извлече максимална полза от възможностите, които изкуственият интелект ще предложи. Данните, суперкомпютрите и смелите инвестиции са от първостепенно значение за развитието на изкуствения интелект, а провеждането на обществена дискусия на широка основа и спазването на етичните принципи — за неговото използване. Както винаги сме знаели, без доверие използването на технологии е невъзможно.

Комисарят по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш добави: Изкуственият интелект бързо се разви от цифрова технология за тесен кръг посветени до много динамична главна базова технология с потенциал за разкриване на нови пазари. Как обаче да подплатим този технологичен напредък с категорична позиция в полза на спазването на етичните принципи? Всичко се свежда до въпроса в какво общество искаме да живеем. Днешното изявление положи основите на нашия бъдещ отговор.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел подчерта: За да получим максимални ползи от изкуствения интелект, тази технология трябва винаги да се използва в интерес на гражданите и при спазване на най-високи етични стандарти и да утвърждава европейските ценности и основните права. Затова поддържаме постоянен диалог с ключовите партньори — изследователи, доставчици, изпълнители и потребители на технологията. Нашите усилия за изграждане на цифров единен пазар са от основно значение за насърчаване на развитието и използването на нови технологии.

Днес Комисията даде старт на процедурата за подаване на кандидатури за участие в експертната група по въпросите на изкуствения интелект, която ще има за задача да:

  • даде препоръки на Комисията относно създаването на широка и разнообразна общност от заинтересовани страни, обединена в Европейски алианс за изкуствения интелект;
  • окаже подкрепа за изпълнението на бъдещата Европейска стратегия относно изкуствения интелект (април 2018 г.);
  • предложи до края на годината проект на насоки относно етичната разработка и използване на изкуствения интелект, които да стъпват върху основните права на ЕС. Насоките ще засегнат теми като справедливост, безопасност, прозрачност, бъдеще на труда, демокрация, а по-общо — въздействие върху прилагането на Хартата на основните права. Насоките ще бъдат изготвени след консултации на широка основа и ще бъдат в продължение на днешното изявление на Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ), която е независим консултативен орган към Европейската комисия.

Крайният срок за представяне на кандидатури за експертната група в областта на изкуствения интелект е 9 април, като стремежът на Комисията е групата да бъде сформирана до началото на май. Групата ще обобщи и надгради постиженията на други експерти, имащи отношение към изкуствения интелект, например групата на високо равнище относно промишлените технологии (междинен доклад) и експертната група относно новите технологии и отговорността, за която днес беше обявена процедура за набиране на кандидатури. Тази експертна група ще подпомага Комисията в анализа на предизвикателствата във връзка със съществуващата уредба за търсене на отговорност.

Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите членки, по-специално в рамките на Европейската платформа на националните инициативи за цифровизиране на промишлеността (следващият форум ще се състои във Франция на 27 и 28 март) с участието на Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, а също така международни организации и форуми (например Г-7). Изкуственият интелект ще бъде сред основните теми, обсъждани в рамките на Деня на цифровите технологии, който ще се проведе на 10 април в Брюксел.

Контекст

В Съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2018—2019 г. бе отправен призив за осигуряване на високо равнище на защита на данните, цифровите права и етичните стандарти в областта на изкуствения интелект и роботиката.

Комисията вече предприе действия за осигуряване на оптимално използване на възможностите, които изкуственият интелект може да предложи, посредством:

Комисията ще продължи да надгражда постигнатото и чрез съобщение относно изкуствения интелект, което ще бъде представено през следващите седмици, в съответствие със заключенията на Европейския съвет от октомври 2017 г. Инициативата ще спомогне за насърчаване на инвестициите и за ускоряване на развитието и възприемането на технологията.

За повече информация

 

 

IP/18/1381

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar