Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Undanröja hinder för gränsöverskridande investeringar och påskynda arbetet med att fullborda kapitalmarknadsunionen

Bryssel den 12 mars 2018

EU-kommissionen har idag tagit ett stort steg framåt i arbetet med att utveckla en kapitalmarknadsunion genom att främja alternativa finansieringskällor och ta bort hinder för gränsöverskridande investeringar.

Kapitalmarknadsunionen gagnar alla EU-länder men kommer framför allt att stärka den ekonomiska och monetära unionen genom att främja privat riskdelning.

Dagens förslag bygger vidare på de framsteg som gjorts sedan kapitalmarknadsunionen lanserades 2015. Förslaget kommer att stärka marknaden för gränsöverskridande investeringsfonder, främja EU-marknaden för säkerställda obligationer som en källa till långsiktig finansiering och stärka investerarskyddet i samband med gränsöverskridande transaktioner med värdepapper och fordringar. Kapitalmarknadsunionen är en av Junckerkommissionens prioriteringar för att stärka Europas ekonomi och stimulera investeringar som skapar arbetstillfällen. Den syftar till att mobilisera kapital och kanalisera det till alla företag i EU, särskilt små och medelstora företag som behöver resurser för att expandera och utvecklas.

Ett snabbt antagande av Europaparlamentet och rådet av dessa förslag innebär att företag och investerare kan dra större nytta av den inre marknadens möjligheter. EU-kommissionen uppmanar också medlagstiftarna att snarast anta utestående viktiga reformer för att fullborda kapitalmarknadsunionen, till exempel förslagen om stärkt kapitalmarknadstillsyn, omstrukturering av företag och nya möjligheter till sparande för konsumenterna. Av de tolv förslag som kommissionen har lagt fram som byggstenar i kapitalmarknadsunionen har hittills endast tre antagits av medlagstiftarna. 

– Dagens förslag ingår i en bredare strategi för att stärka kapitalmarknaderna och uppmuntra till investeringar i EU, sade Valdis Dombrovskis, EU-kommissionär med ansvar för kapitalmarknadsunionen. För att få till stånd en verklig kapitalmarknadsunion i Europa 2019 måste vi gå vidare i tre riktningar: nya europeiska märken och pass för finansiella produkter, enklare och enhetliga regler för djupare kapitalmarknader och mer harmoniserad och effektiv tillsyn. 

– Vi vill göra det enklare och billigare för företagen att få den finansiering de behöver, särskilt små och medelstora företag, sade Jyrki Katainen, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. En djupare gemensam marknad gör detta möjligt och hjälper företagen att växa. EU-kommissionen lever upp till sitt åtagande om att lägga fram alla byggstenarna i kapitalmarknadsunionen. Nu måste även Europaparlamentet och rådet bidra med sina insatser. Kommissionen står redo att arbeta tillsammans dem för att anta alla lagstiftningsförslag fram till 2019. 

– De nya reglerna kommer att göra det lättare för små och medelstora företag att få lån, och de kommer också att främja investeringar över landsgränserna, sade Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor och konsumentfrågor. Vi vill ge rättssäkerhet och ta bort rättsliga risker vid överlåtelser av fordringar över gränserna och vid transaktioner som är viktiga för att finansiera små och medelstora företag.  

Dagens förslag i detalj 

  • Europeiska säkerställda obligationer

Kommissionen föreslår idag gemensamma regler – bestående av ett direktiv och en förordning – för säkerställda obligationer. Med 2,1 miljarder euro i utestående belopp är detta idag bland de största lånemarknaderna i EU. Europeiska banker är ledande globalt inom denna marknad som utgör en viktig källa till långsiktig finansiering i många EU-länder. 

Säkerställda obligationer är finansiella instrument som säkras av en separat mängd lån. De anses som attraktiva instrument eftersom de ger kostnadseffektiv lånefinansiering och samtidigt är en mycket säker investering. EU-marknaden är dock uppsplittrad, med skillnader från ett land till ett annat. 

De föreslagna bestämmelserna utgår ifrån standarder av hög kvalitet och bästa praxis. Syftet är att öka användningen av säkerställda obligationer som en stabil och kostnadseffektiv finansieringskälla för kreditinstitut, särskilt där marknaderna är mindre utvecklade. Bestämmelserna leder också till att investerarna ges fler och säkrare placeringsalternativ. 

Samtidigt syftar förslaget till att minska lånekostnaderna i ekonomin i stort. Enligt kommissionens beräkningar skulle de potentiella årliga besparingarna för låntagare i EU uppgå till mellan 1,5 och 1,9 miljarder euro. 

  • Gränsöverskridande distribution av investeringsfonder 

Investeringsfonder är ett viktigt verktyg för att kanalisera privat sparande till ekonomin och ge företagen större finansieringsmöjligheter. Marknaden för investeringsfonder i EU uppgår till 14,3 miljarder euro, men den har ännu inte uppnått sin fulla potential. Bara drygt en tredjedel (37 %) av de vanliga fonderna och cirka 3 % av de alternativa investeringsfonderna (AIF-fonder) är registrerade för försäljning i fler än tre medlemsstater. Regleringsaspekter bidrar för närvarande till att hämma gränsöverskridande distribution av investeringsfonder. 

Dagens förslag syftar till att undanröja dessa hinder för alla typer av investeringsfonder genom att göra gränsöverskridande distribution enklare, snabbare och billigare. Ökad konkurrens kommer att ge investerarna större valfrihet och bättre avkastning, samtidigt som ett starkt investerarskydd säkerställs. 

  • Tillämplig lag för gränsöverskridande transaktioner med fordringar och värdepapper * [uppdaterad den 15/3/2018 kl. 16:15]

Att överlåta en fordran innebär att en fordringsägare överlåter rätten att kräva in en skuld till en annan person. Detta system används av företag för att erhålla likvida medel och tillgång till kredit. Det saknas idag rättslig klarhet i vilken nationell lag som är tillämplig för att avgöra vem som äger en fordran när den har överlåtits till en person i ett annat land. De nya regler som föreslås i dag klargör vilken lag som gäller vid sådana tvister: som en allmän regel gäller lagstiftningen i det land där överlåtaren har sin hemvist oavsett vilken medlemsstats domstolar eller myndigheter som behandlar ärendet. Förslaget kommer att främja gränsöverskridande investeringar, öka tillgången till billigare lån och förebygga risker i det finansiella systemet. 

Kommissionen har också antagit ett meddelande för att klargöra vilket lands lagstiftning som ska tillämpas för att avgöra vem som äger ett värdepapper i en gränsöverskridande transaktion. Ökad rättssäkerhet kommer att främja gränsöverskridande investeringar, öka tillgången till billigare lån och stärka marknadsintegrationen. 

Halvtidsöversynen av handlingsplanen för en kapitalmarknadsunion som presenterades i juni 2017 rapporterade om de framsteg som hittills gjorts och lade fram en tidsplan för nya åtgärder. EU-kommissionen aviserade att den under första kvartalet 2018 skulle lägga fram ett flertal lagstiftningsförslag, särskilt inom områdena investeringsfonder, säkerställda obligationer och tvistlösning. Dessa förslag ingår i dagens åtgärdspaket.

Bakgrund 

EU-kommissionen lanserade sin handlingsplan för kapitalmarknadsunionen 2015 för att bygga upp en verklig gemensam kapitalmarknad i EU. Handlingsplanen är en viktig byggsten i investeringsplanen för Europa, även kallad Junckerplanen. En gemensam kapitalmarknad kommer att gynna alla länder i EU, men den kommer i synnerhet att stärka den ekonomiska och monetära unionen genom att främja gränsöverskridande privat riskdelning i euroområdet. Detta är mycket viktigt för att absorbera allvarliga störningar i det ekonomiska systemet. 

Den är uppbyggd kring följande huvudprinciper: 

  • Djupare ekonomisk integration och ökad konkurrens

  • Fler placeringsalternativ för investerare

  • Koppling mellan finansiering och den reala ekonomin genom att främja andra finansieringskällor än banker

  • Ett starkare och mer motståndskraftigt finansiellt system

Mer information 

Memo

Faktablad

Läs mer om förslaget:

IP/18/1364

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar